Nacionalna identifikacija v Kanadi: dve poglavji iz odnosov anglofone skupnosti do Združenih držav Amerike

  • Marcello Potocco
Ključne besede: kanadska književnost, kulturna identiteta, literarni nacionalizem, odnos do Amerike, konfederacijski pesniki, Lampman, Archibald, Acorn, Milton, Atwood, Margaret, Innis, Harold

Povzetek

Razprava podaja zgodovinski zaris odnosov angleško in francosko govorečih kanadskih skupnosti do Združenih držav Amerike. Ameriška ekspanzionistična politika je v devetnajstem stoletju kljub ustanovitvi avtonomne politične tvorbe spodbujala politično in kulturno povezavo Kanade z Veliko Britanijo; kanadski literarni nacionalizem se zato ni odpovedoval izražanju odvisnosti od britanskega imperija. Toda participacija na ameriškem založniškem trgu ter stiki z ameriško literaturo so se zrcalili tudi v prevzemanju literarnih vzorcev. Prispevek se osredotoča na dva primera recepcije ameriške literature. Najprej ob primeru konfederacijskih pesnikov pokaže, da je kljub deklarativnemu izražanju zvestobe britanskemu imperiju v njihovem odnosu do narave prisotna sled ameriškega transcendentalizma, ki se najbolj dvoumno pokaže v poeziji Archibalda Lampmana. Tudi prek odnosa konfederacijskih pesnikov do narave pa se kontinentalni binom, torej odvisnost samoopredelitve kanadske identitete, kot ga najdemo zapisanega v delih Northropa Fryja, vpisuje v kanadski nacionalni imaginarij. Drugi val nacionalizma, ki mu pripadata tudi Frye in Margaret Atwood, neposredno kaže na zamolčevanje odnosnic z Združenimi državami Amerike. Leta 1969 je v nacionalističnih krogih v Torontu prišlo do eksplicitnega zavračanja ameriške sočasne poezije, čeprav so tudi v tej zaznavne vzporednice z Olsonovo teorijo projektivnega verza in z Ginsbergovo poezijo.

Literatura

Arnold, Richard. »‘The Clearer Self’: Lampman’s Transcendental-Visionary Development«. Canadian Poetry: Studies, Documents, Reviews 8 (1981). Splet. 28. dec. 2018.

Artibise, Alan F. J. »Social Science Federation of Canada«. Encyclopedia of Music in Canada. Splet. 17. maj 2011.

Ball, Eric. Archibald Lampman: Memory, Nature, Progress. Montreal: McGill-Queen’s Press – MQUP, 2013.

Behiels, M. D. »Francophone-Anglophone Relations«. The Canadian Encyclopedia. Splet. 16. jun. 2011.

Brandt, Gail Cuthbert. »Canadian National Histories: Their Evolving Content and Uses«. The History Teacher 30.2 (1997): 137–144. JSTOR.

Campbell, William W. Beyond the Hills of Dream. Boston: Houghton, Mifflin, 1899.

Champion, C. P. The Strange Demise of British Canada: The Liberals and Canadian Nationalism, 1964–68. Montreal: McGill-Queen’s Press – MQUP, 2010.

Chittick, Kathryn. »‘Making Literature Hum’: Canadian Literary Journalism in the Twenties«. Studies in Canadian Literature 6.2 (1981). Splet. 31. maj 2011.

Daymond, Douglas, in Leslie Monkman, ur. Towards a Canadian Literature: Essays, Editorials, and Manifestos. Ottawa: Tecumseh Press, 1984.

Djwa, Sandra. »The Canadian Forum: Literary Catalyst«. Studies in Canadian Literature 1.1 (1976). Splet. 31. maj 2011.

Doyle, James. »Canadian Poetry and American Magazines, 1885–1905«. Canadian Poetry: Studies, Documents, Reviews 5 (1979). Splet. 24. maj 2011.

Drache, Daniel. »Harold Innis: A Canadian Nationalist«. Journal of Canadian Studies/Revue d’études canadiennes 4.2 (1969): 7–12.

Dudek, Louis. Selected Essays and Criticism. Ottawa: Tecumseh Press, 1978.

Dunton, A. Davidson, in Claude Couture. »Biculturalism«. The Canadian Encyclopedia. Splet. 16. jun. 2011.

Frye, Northrop. »Conclusion«. Literary History of Canada: Canadian Literature in English. Ur. Carl F. Klinck. Toronto: University of Toronto Press, 1965. 821–849.

Gudgeon, Christopher. Out of This World: The Natural History of Milton Acorn. Vancouver: Arsenal Pulp Press, 1996.

Jewinski, Ed. »Milton Acorn«. Canadian Writers and Their Works: Poetry Series Vol 7. Ur. Jack David, Ellen Quigley in Robert Lecker. Toronto: ECW Press, 1991. 21–74.

Keith, William J. »Third World America«. Studies on Canadian Literature: Introductory and Critical Essays. Ur. Arnold Davidson. New York: Modern Language Association of America, 1990. 5–16.

Lampman, Archibald. Among the Millet and Other Poems. Ottawa: J Durie & Son, 1888. Early Canadiana Online. Splet. 9. jun. 2011.

– – –. Lyrics of Earth. Boston: Copeland and Day, 1895. Early Canadiana Online. Splet. 9. jun. 2011.

Lee, Dennis. »Cadence, Country, Silence: Writing in a Colonial Space«. Open Letter 2.6 (1973): 34–53.

Lemm, Richard. Milton Acorn: In Love and Anger. Montreal: McGill-Queen’s Press – MQUP, 1999.

Lighthall, Willam Douw, ur. Songs of the Great Dominion: Voices from the Forests and Waters, the Settlements and Cities of Canada. London: W. Scott, 1889. Early Canadiana Online. Splet. 30. maj 2011.

Lipset, Seymour Martin. »Historical Traditions and National Characteristics: A Comparative Analysis of Canada and the United States«. The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie 11.2 (1986): 113–155. JSTOR.

MacKendrick, Louis. »Al Purdy«. Canadian Writers and Their Works: Poetry Series Vol. 7. Ur. Jack David, Ellen Quigley in Robert Lecker. Toronto: ECW Press, 1991. 130–190.

McGregor, Gaile. »A Case Study in the Construction of Place: Boundary Management as Theme and Strategy in Canadian Art and Life«. Invisible Culture: An Electronic Journal for Visual Culture 5 (2003). Splet. 14. jun. 2011.

McLeod, Les. »Canadian Post-Romanticism: The Context of Late Nineteenth-Century Canadian Poetry«. Canadian Poetry: Studies, Documents, Reviews 14 (1984). Splet. 9. jun. 2011.

Moisan, Clement. A Poetry of Frontiers: Comparative Studies in Quebec/Canadian Literature. Victoria, BC: Press Porcepic, 1983.

Mulvihill, James. »The ‘Canadian Bookman’ and Literary Nationalism«. Canadian Literature 107 (1985): 48–59.

New, William H. A History of Canadian Literature. London: Macmillan, 1991.

Ower, John. »Portraits of the Landscape as Poet: Canadian Nature as Aesthetic Symbol in Three Confederation Writers«. Twentieth Century Essays on Confederation Literature. Ur. Lorraine McMullen. Ottawa: Tecumseh Press, 1976. 140–151.

Parker, George L. »Literary Journalism Before Confederation«. Canadian Literature 68–69 (1976): 88–100.

Potocco, Marcello. »Prostor kot konstitutivni element kanadske imaginacije in njenih retoričnih ubeseditev«. Primerjalna književnost 36 (2013): 195–213.

– – –. »Water in English Canadian Literature«. Annales. Series Historia et Sociologia 2011: 19–30.

Roberts, Charles G. D., ur. Flying Colours. Toronto, Halifax: The Ryerson Press, 1942.

Roberts, Charles G. D. In Divers Tones. Boston: E. Lothrop, 1886.

Sanfilippo, Matteo. »Margaret Atwood, il Canada e gli Stati Uniti«. Rivista di studi Canadesi / Canadian Studies Review 7 (1994): 19–34.

Stouck, David. »Notes on the Canadian Imagination«. Canadian Literature 54 (1972): 9–26.

Watson, A. John. Marginal Man: The Dark Vision of Harold Innis. Toronto: University of Toronto Press, 2006.

Watt, Frank. »Literature of Protest«. Literary History of Canada: Canadian Literature in English. Ur. Carl F. Klinck. Toronto: University of Toronto Press, 1965. 457–473.

Ziraldo, Christiana. »The Massey Report: Enacting the Nation«. Rivista di studi Canadesi / Canadian Studies Review 11 (1998): 89–102.

Objavljeno
2019-05-23
Rubrike
Tematski sklop