Osebno izkustvo v sodobni slovenski in ameriški poeziji

  • Darja Pavlič
Ključne besede: slovenska poezija, ameriška poezija, primerjalne študije, izpovedna lirika, osebno izkustvo, hibridnost, hibridna pesem, Jakob, Jure, Wagner, Catherine, Pepelnik, Ana

Povzetek

V članku izhajam iz razumevanja lirike kot subjektivne literarne vrste, ki omogoča predstavljanje osebnih izkustev, tj. čustev, misli in čutnih doživljajev. Primerjava med slovensko in ameriško poezijo po drugi svetovni vojni pokaže, da je izpovedni način v obeh ostal stalnica do današnjega časa, pri čemer je lirski jaz v ameriškem prostoru deležen ostrejših in stalnih kritik. Delitev na konvencionalno (mainstreamovsko) in eksperimentalno poezijo, vse do pred kratkim značilna za ameriške literarnozgodovinske preglede, se v Sloveniji ni uveljavila, saj eksperimentalna poezija tu ni razvila svojega literarnega sistema. Pojem hibridna poezija, ameriški poskus preseganja binarnega modela, pa je mogoče vseeno uporabiti tudi za nekatere slovenske pesmi. Kot primer pesmi, ki sledi romantičnemu ali lirskemu modelu, analiziram pesem »Lakota« Jureta Jakoba. Kot ameriški zgled hibridnosti predstavljam pesem »Exercise 34 (1/3/02 PM)« Catherine Wagner in jo primerjam s pesmijo »Tehno« Ane Pepelnik. V obeh gre za spoj izpovedovanja in nekonvencionalnega sloga. Na vprašanje, zakaj ima izpovedovanje osebnega izkustva v sodobni slovenski in ameriški poeziji osrednjo vlogo, odgovorim s predlogom, da ga prepoznamo kot univerzalen in hkrati zgodovinsko pogojen pesniški postopek.

Literatura

Antin, David. What It Means to Be Avant-Garde: Excerpt. Poets.org. Splet. 17. 4. 2019.

Ashton, Jennifer. »Labor and the Lyric: The Politics of Self-Expression in Contemporary American Poetry«. American Literary History 25.1 (2013). 217–230.

– – –. »Sincerity and the Second Person: Lyric After Language Poetry.« Interval(le)s II.2–III.1 (2008/2009). Splet. 25. 8. 2019.

Hoover, Paul, ur. Norton Anthology of Postmodern American Poetry. New York, London: W. W. Norton & Company, 2013.

Fludernik, Monika. Towards a ‘Natural’ Narratology. Owon, New York: Routledge, 1996.

Izenberg, Oren. Being Numerous: Poetry and the Ground of Social Life. Princeton, Oxford: Princeton UP, 2011.

Jackson, Virginia, in Yopie Prins, ur. The Lyric Theory Reader: A Critical Anthology. Baltimore: John Hopkins UP, 2014.

Jakob, Jure. Lakota. Ljubljana: LUD Literatura, 2018.

– – –. »Pesem na čutno nazoren način preprosto pokaže neki uvid«. Rtvslo.si: Kultura. Splet. 20. 8. 2019.

King, Amy. »Arielle Greenberg on ‘Gynocentric Anthems,’ the Gurlesque, and Creative Partnerships«. Vidaweb.org. Splet. 20. 8. 2019.

Pepelnik, Ana. Tehno. Ljubljana: LUD Šerpa, 2017.

Perloff, Marjorie. 21st-Century Modernism. The »New« Poetics. Malden, Oxford: Blackwell Publishers, 2002.

– – –. »Poetry on the Brink. Reinventing the Lyric«. Bostonreview.com. Splet. 10. 2. 2019.

Perloff, Marjorie, in Vanessa Place. »How Poetic Is It?: A Conversation«. The Iowa Review 44.1 (2014): 66–73. Splet. 19. 2. 2019.

Place, Vanessa. »I Is Not a Subject: Part 3 of 5«. Poetryfoundation.org. Splet. 20. 2. 2019.

Moorman Robbins, Amy. American Hybrid Poetics: Gender, Mass Culture, and Form. New Brunswick: Rutgers UP, 2014.

Swensen, Cole, in David St. John, ur. American Hybrid: A Norton Anthology of New Poetry. New York, London: W. W. Norton & Company, 2009.

Thomas, Dylan. »Praprotni grič«. Prev. Jože Udovič. Antologija angleške poezije. Ur. Marjan Strojan. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1996.

Wagner, Catherine. »Exercise 34 (1/3/02 PM)«. Norton Anthology of Postmodern American Poetry. Ur. Paul Hoover. New York, London: W. W. Norton & Company, 2013.

– – –. »US Experimental Poetry: A Social Turn?« Primerjalna književnost 37.1 (2014): 235–246.

Wolf, Werner. »The Lyric: Problems of Definition and a Proposal for Reconceptualisation«. Theory into Poetry: New Approaches to the Lyric. Ur. Eva Müller-Zettelmann in Margarete Rubik. Amsterdam, New York: Rodopi, 2005.

Rubrike
Tematski sklop