Pesem-kot-okolje pri Waltu Whitmanu in Otonu Župančiču

  • Jelka Kernev Štrajn
Ključne besede: slovenska poezija, ameriška poezija, Župančič, Oton, Whitman, Walt, primerjalne študije, poezija narave, pesem-kot-okolje

Povzetek

Razmerja med Whitmanovo in Župančičevo poezijo so kompleksnejša, kot se zdi na prvi pogled. Zato članek ne raziskuje samo neposredno dokazljivih vplivov, ampak se posveča tudi afinitetam, ki niso nujno posledica neposrednega vpliva. Zanimive so predvsem razlike in podobnosti njunih naravnanosti, opazovane v luči koncepta pesem-kot-okolje (ang. environment-poem), kakor ga je prav na podlagi Whitmanove poezije uvedel ameriški literarni teoretik Angus Fletcher, in koncepta času neprimerno (fr. intempestif), kakor ga je na podlagi Nietzschejevih pojmov volje do moči in večnega vračanja oblikoval Gilles Deleuze. Članek opazuje in ugotavlja manifestiranje teh konceptov in njihovo povezavo s konceptualno metaforo valovanja, ki pesnika tesno povezuje in upravičuje primerjalno branje. Pri tem članek izhaja iz teze, da vsak izviren ustvarjalni akt vsebuje določen element, ki ga nobena interpretacija ne more izčrpati. To je moment, ki sodi v vsakokratno sodobnost, a ga je hkrati mogoče izločiti iz te sodobnosti in ga obrniti zoper njo v upanju na čas, ki še pride; je tisto, kar iz umetniškega dela naredi enkraten eksperiment. Vzporedno branje obeh pesniških opusov z vidika pesmi-kot-okolja privede do spoznanja, da ne le Whitmanovega, ampak tudi Župančičevega pesniškega opusa, kljub njegovi raznolikosti, ni smiselno deliti na izrazito ideološko obarvane ali angažirane pesmi in na tiste, ki sodijo v »čisto liriko«.

Literatura

Bahovec, Eva D. »Nietzsche v treh formulah«. Gilles Deleuze. Nietzsche in filozofija. Ljubljana: Krtina, 2011. 247–294.

– – –. »Deleuzova samota«. Gilles Deleuze. Nietzsche. Vnanje gorice: KUD Police Dubove; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2014. 117–141.

Cankar, Izidor. »Oton Župančič«. Izbrano delo. Obiski. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973.

Cooper, Henry R. Jr. »Oton Župančič and Slovene Modernism«. Slovene Studies 13.1 (1990). 3–18.

Deleuze, Gilles. Pourparlers: 1972–1990. Pariz: Les Éditions de Minuit, 1990.

– – –. Logika smisla. Ljubljana: Krtina, 1998.

– – –. Kritika in klinika. Ljubljana: Študentska založba, 2010.

– – –. Nietzsche in filozofija. Ljubljana: Krtina, 2011.

– – –. Razlika in ponavljanje. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011.

– – –. Nietzsche. Vnanje gorice: KUD Police Dubove; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2014.

Deleuze, Gilles, in Félix Guattari. Kaj je filozofija? Ljubljana: Študentska založba, 1999.

Fletcher, Angus. A New Theory for American Poetry: Democracy, the Environment and the Future of Imagination. Cambridge in London: Harvard University Press, 2004.

Grafenauer, Niko. »Lov in beg«. Odisej v labirintu. Ljubljana: Nova revija, 2001. 158–177.

Kos, Janko. »Oton Župančič v luči primerjalne književnosti«. Oton Župančič: simpozij 1978. Ljubljana: Slovenska matica, 1979.

Lawrence, D. H. Studies of Classic American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Novak Popov, Irena. »Vesolje je v kapljici rose: prispevek k pomenski analizi Župančičeve zbirke V zarje Vidove«. Slavistična revija 36.4 (1988). 419–426.

Pirjevec, Dušan. »Oton Župančič in Ivan Cankar«. Slavistična revija 60 (1958). 4–5.

Sasso, Robert, in Arnaud Villani. Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. Pariz: C.R.H.I., 2003.

Whitman, Walt. Travne bilke. Prev. Uroš Mozetič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999.

– – –. Leaves of Grass. San Diego: Word Cloud Classics, 2015.

– – –. »Pesem o sebi«. Prev. Ana Pepelnik in Primož Čučnik. Literatura 30.339–330 (2018). 102–112.

Župančič, Oton. Dela Otona Župančiča II. Ljubljana: Akademska založba, 1936.

– – –. Zbrano delo II. Ljubljana: DZS, 1957.

– – –. Zbrano delo III. Ljubljana: DZS, 1959.

Rubrike
Tematski sklop