Grafične pripovedi in pripovednost

  • Leonora Flis
Ključne besede: postklasična naratologija, hibridni žanri, roman v stripu, grafični roman, grafična pripoved, narativnost, Spiegelman, Art, Satrapi, Marjane, Sacco, Joe

Povzetek

Grafične pripovedi se nahajajo na stičišču prikazovanja in pripovedovanja zgodbe, v vsakem primeru pa zgodbo pripovedujejo, torej predstavljajo narativen žanr. Grafično pripovedovanje omogoča zastavljanje temeljnih vprašanj, ki zadevajo na primer temporalni aspekt narativnosti (razumljene kot skupek formalnih in kontekstualnih lastnosti, ki določajo pripoved) in področje fokalizacije. Grafične pripovedi s pripovednim časom upravljajo nekoliko drugače od (zgolj) literarnih besedil, saj občutek časa ustvarjajo z razmerjem med vizualnim in verbalnim. Nadalje poleg (po navadi uokvirjenih) ilustracij vsebujejo tudi tako imenovani »gutter«, »jarek« ali »luknjo«, torej vmesne prazne prostore. Teoretik in stripar Scott McCloud pravi, da je prav ta prostor v grafičnem romanu najkreativnejši; je praznina, ki najbolj buri bralčevo domišljijo, obenem pa tudi prostor, kjer se zgodi iluzija premika prostora in časa. Na primerih nekaj stripov (izpostavljeni avtorji so Art Spiegelman, Joe Sacco in Marjane Satrapi) članek prikaže specifike grafičnega pripovedovanja, ki s sekvenčnostjo podob, montažo kadrov, kompozicijo posameznih strani in drugimi strukturnimi karakteristikami omogočajo grajenje in vzdrževanje zgodbe. Ko govorimo o grafičnih pripovedih, je torej ustrezno govoriti o čezžanrski in čezmedijski naratologiji, zato razprava izpostavi tudi vlogo postklasične naratologije pri interpretaciji in razumevanju tovrstnih zgodb.

Literatura

Baetens, Jan. »Stories and Storytelling in the Era of Graphic Narrative«. Stories. Ur. Ian Christie in Annie van den Oever. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. 27–45.

Baetens, Jan, Hugo Frey in Stephen E. Tabachnick. »Introduction«. The Cambridge History of the Graphic Novel. Ur. Jan Baetens, Hugo Frey in Stephen E. Tabachnick. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 1–18.

Barthes, Roland. »An Introduction to the Structural Analysis of Narrative«. Trans. Lionel Duisit. New Literary History 6.2 (1975): 237–272.

Carrier, David. The Aesthetics of Comics. University Park: Pennsylvania State University Press, 2000.

Chute, Hillary. Graphic Women: Life Narrative & Contemporary Comics. New York: Columbia University Press, 2010.

Chute, Hillary. Disaster Drawn: Visual Witness, Comics and Documentary Form. Cambridge, MA in London: Harvard University Press, 2016.

Davis, Rocio G. »A Graphic Self: Comics as Autobiography in Marjane Satrapi's Persepolis«. Prose Studies 27.3 (2005): 264–279.

Eisner, Will. Comics and Sequential Art. New York: W.W. Norton & Company, 1985.

Eisner, Will. Graphic Storytelling and Visual Narrative. Florida: Poorhouse Press, 1996.

Flis, Leonora. »Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa: žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine«. Primerjalna književnost 37.2 (2014): 129–150.

Forceville, Charles, Tony Veale in Kurt Feyaerts. »Balloonics: The Visuals of Balloons in Comics«. The Rise and Reason of Comics and Graphic Literature: Critical Essays on the Form. Ur. Joyce Goggin in Dan Hassler-Forest. London: McFarland & Company, Inc. Publishers, 2010. 56–73.

Goggin, Joyce, in Dan Hassler-Forest. »Introduction«. The Rise and Reason of Comics and Graphic Literature: Critical Essays on the Form. Ur. Joyce Goggin in Dan Hassler-Forest. London: McFarland & Company, Inc. Publishers, 2010. 1–4.

Groensteen, Thierry. The System of Comics. Prev. Bart Beaty in Nick Nguyen. Jackson, Mississippi: University Press of Mississippi, 2007.

Hančič, Miha. Avtorski strip. Diplomsko delo. Mentor: Bojan Kovačič. Somentorica: Tonka Tacol. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Tudi na spletu. Dostopano: 18. 1. 2020.

Herman, David. »Introduction«. Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis. Ur. David Herman. Columbus: The Ohio State University Press, 1999. 1–30.

Herman, David. »Toward a Transmedial Narratology«. Narrative Across Media: The Languages of Storytelling. Ur. Marie-Laure Ryan. Lincoln in London: University of Nebraska Press, 2004. 47–75.

Herman, David. »Beyond Voice and Vision: Cognitive Grammar and Focalization Theory«. Point of View, Perspective, Focalization: Modeling Mediacy. Ur. Peter Hühn, Wolf Schmid in Jörg Schönert. Berlin in New York: Walter de Gruyter, 2009. 119–142.

Horstkotte, Silke, in Nancy Pedri. »Focalization in Graphic Narrative«. Narrative 19.3 (2011): 330–357.

Iser, Wolfgang. Bralno dejanje: teorija estetskega učinka. Prev. A. Leskovec. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Jahn, Manfred. »Windows of Focalization: Deconstructing and Reconstructing a Narratological Concept«. Style 30.2 (1996): 241–267.

Jahn, Manfred. »Focalization«. The Cambridge Companion to Narrative. Ur. David Herman. New York: Cambridge University Press, 2008. 94–109.

Koron, Alenka. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, 2014.

Kukkonen, Karin. »Comics as a Test Case for Transmedial Narratology«. SubStance 40.1 (2011) (Issue 124: Graphic Narratives and Narrative Theory): 34–52.

Kukkonen, Karin. Contemporary Comics Storytelling. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2013.

Lefevre, Pascal. »Narration in Comics«. Image and Narrative: Online Magazine of the Visual Narrative August 2000. Splet. Dostopano: 30. 11. 2019.

Marčetić, Adrijana. »Postklasična naratologija: koliko je prirodna prirodna naratologija?« Od narativa do narativnosti: pola veka naratologije: tematski zbornik radova. Ur. Snežana Milosavljević-Milić, Jelena Jovanović in Mirjana Bojanić-Ćirković. Niš: Filozofski fakultet, 2018. 73–85.

McCloud, Scott. Kako nastane strip: pripovedne skrivnosti stripa, mange in risanega romana. Prev. Maša Peče. Ljubljana: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2010.

McCloud, Scott. Kako razumeti strip: o nevidni umetnosti. Prev. Izar Lunaček. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.

McGlothlin, Erin. »Art Spiegelman's Practice from Maus to MetaMaus«. The Cambridge History of the Graphic Novel. Ur. Jan Baetens, Hugo Frey in Stephen E. Tabachnick. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 203–218.

Mikkonen, Kai. »Remediation and the Sense of Time in Graphic Narratives«. The Rise and Reason of Comics and Graphic Literature: Critical Essays on the Form. Ur. Joyce Goggin in Dan Hassler-Forest. London: McFarland & Company, Inc. Publishers, 2010. 74–86.

Miller, Ann. »Joe Sacco, Graphic Novelist as Political Journalist«. The Cambridge History of the Graphic Novel. Ur. Jan Baetens, Hugo Frey in Stephen E. Tabachnick. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 389–404.

Sacco, Joe. Palestine: A Nation Occupied. Seattle, WA: Fantagraphics Books, 1996.

Sacco, Joe. Footnotes in Gaza. New York: Metropolitan Books, 2009.

Satrapi, Marjane. Persepolis. London: Vintage Books, 2008.

Spiegelman, Art. Maus. Prev. Oto Luthar. Ljubljana: Založba ZRC, 2010.

Štandeker, Špela. »Slogovna in vsebinska raznolikost stripovskega izraza«. Tomaž Lavrič: Stripi/Comics. Ljubljana: Moderna galerija, 2010. 5–10.

Zupan Sosič, Alojzija. »Postklasična teorija pripovedi«. Slavistična revija 61.3 (2013): 495–506.

Zupan Sosič, Alojzija. »Pripovedovalec in fokalizacija«. Primerjalna književnost 37.3 (2014): 47–72.

Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Maribor: Litera, 2017.

Objavljeno
2020-05-22
Rubrike
Tematski sklop