Literarni liki v kratkih zgodbah Andreja Blatnika

  • Darja Pavlič
Ključne besede: kognitivna naratologija, Fludernik, Monika, slovenska književnost, kratka zgodba, Blatnik, Andrej, literarni liki, pripovedna struktura, izkustvenost, zavest

Povzetek

Kratke zgodbe Andreja Blatnika ne temeljijo na dejanjih literarnih likov, pač pa v ospredje postavljajo njihovo zavest. Primerno orodje za njihovo analizo so zato koncepti, razviti v okviru kognitivne naratologije. V članku posebej izpostavim pojem izkustvenost (experientiality), ki ga je za razlago pripovednosti uvedla Monika Fludernik. Ker gre za kompleksen pojem, ga skušam razložiti tako, da opozorim na njegovo povezanost z bralci, literarnimi liki in pripovedovalci. Na ravni literarnih likov je izkustvenost mogoče enačiti z njihovo zavestjo, še posebej če to razumemo v povezavi s telesom oz. kot utelešeni um. Blatnikovi literarni liki se čustveno in fizično odzivajo na dogodke, razmišljajo o svojih nikoli uresničenih načrtih, pogosto tudi o tem, kako jih vidijo drugi. Pri branju umov drugih likov praviloma niso uspešni, kar pokažem z analizo treh izbranih kratkih zgodb: postmodernistične »Zgodbe o Rošlinu in Verjanku«, minimalistične kratke zgodbe »Vlažne stene« in modernistične kratke zgodbe »Iz strasti«.

Literatura

Blatnik, Andrej. Biografije brezimenih. Ljubljana: Aleph, 1989.

Blatnik, Andrej. Ugrizi. Ljubljana: LUD Literatura, 2018.

Blatnik, Andrej. »Zgodba o Rošlinu in Verjanku«. Rošlin in Verjanko. Ur. Vlado Žabot. Ljubljana: Književna mladina Slovenije, 1987.

Caracciolo, Marco. »Fictional Consciousness: A Reader’s Manual«. Style 46.1 (2012): 42–65.

Fludernik, Monika. »Natural Narratology and Cognitive Parameters«. Narrative Theory and the Cognitive Sciences. Ur. David Herman. Stanford: CSLI Publications, 2003.

Fludernik, Monika. »Response Essay: Towards a ‘Natural’ Narratology Twenty Years After«. Partial Answers 16.2 (2018): 329–347.

Fludernik, Monika. Towards a ‘Natural’ Narratology. London in New York: Routledge, 1996.

Jannidis, Fotis. »Character«. The Living Handbook of Narratology. Ur. Peter Hühn idr. Hamburg: Hamburg University. Splet. 17. januar 2019.

Palmer, Alan. »Attribution Theory: Action and Emotion in Dickens and Pynchon«. Contemporary Stylistics. Ur. Marina Lambrou in Peter Stockwell. London: Continuum, 2010.

Palmer, Alan. Fictional Minds. Lincoln in London: University of Nebraska Press, 2004.

Prince, Gerald. A Dictionary of Narratology. Aldershot: Scolar Press, 1988.

Prince, Gerald. »Narrativehood, Narrativeness, Narrativity, Narratability«. Theorizing Narrativity. Ur. José Angel García Landa in John Pier. Berlin: Walter de Gruyter, 2008.

Rimmon-Kennan, Shlomith. Narrative Fiction. London in New York: Routledge, 2002.

Robbe-Grillet, Alain. Pour un nouveau roman. Pariz: Minuit. 1963.

Schneider, Ralf. »Toward a Cognitive Theory of Literary Character: The Dynamics of Mental-Model Construction«. Style 35.4 (2001): 607–640.

Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Maribor: Litera, 2017.

Objavljeno
2020-05-22
Rubrike
Tematski sklop