Naratološki vidiki lirskocikličnega oblikovanja: ob primeru cikla Josipa Murna »Fin de siècle«

  • Vita Žerjal Pavlin
Ključne besede: naratologija, Hühn, Peter, Schönert, Jörg, slovenska poezija, lirska pesem, Murn, Josip, pripovedna struktura

Povzetek

V tradiciji raziskav lirskih ciklov je ves čas prisotna tudi zavest o naraciji kot eni od njihovih kompozicijskih značilnosti. Reinhard Ibler je v svoji tipologiji lirskih ciklov za sintagmatske opredelil tiste, pri katerih je mogoče oblikovati zgodbo, nasprotno pa je za paradigmatske značilna ekvivalenca med pesmimi. V prispevku preverjam možnost prenosa in uporabe metodologije, ki so jo raziskovalci hamburške univerze pod vodstvom Petra Hühna in Jörga Schönerta oblikovali za naratološko razčlembo lirskih pesmi, na nivo sintagmatskega cikla. Problematiko osvetljujem ob primeru tropesemskega cikla »Fin de siècle« Josipa Murna. Upoštevam tako dimenzijo zaporednosti, razčlenjeno s kognitivnimi koncepti sheme, scenarija in okvirja, kot posredovanosti z načini posredovanja (glasovi in fokalizacijo) ter posredovalnimi entitetami (empiričnim in abstraktnim avtorjem ali subjektom kompozicije, govorcem ali pripovedovalcem ter protagonisti). Ne narativiziram le zgodb posameznih pesmi, temveč tudi zgodbo cikla. Glede na Hühnovo klasifikacijo petih strukturnih tipov kombinacij shem prepoznam v vsaki od treh pesmi in v Murnovem ciklu kot celoti kombinacijo dveh tipov: zaporedne spremembe in kontrastne alternative. Tako se v ciklu izhodiščni, za dekadenco značilni okvir razpetosti med idealizirano spiritualno ljubeznijo in demonizirano senzualnostjo nadomesti z okvirjem neerotične, metafizične spiritualnosti, značilnim za simbolizem.

Literatura

Balžalorsky Antić, Varja. Lirski subjekt: rekonceptualizacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019.

Hühn, Peter in Jeans Kiefer. The Narratological Analysis of Lyric Poetry: Studies in English Poetry from the 16th to the 20th Century. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2005.

Jensterle-Doležal, Alenka. Avtor, tekst, kontekst, komunikacija: poglavja iz slovenske moderne. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2014.

Mahnič, Joža. »Murnova poezija: motivi in forma«. Jezik in slovstvo 1.8/9 (1955/1956): 226–234.

McHale, Brian. »Narrative in Poetry«. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman idr. London; New York: Routledge, 2005. 356–358.

Murn, Josip. Zbrano delo I. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1954.

Murn Aleksandrov, Josip. Lonesome Poplar Tree: Selected Poems. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev. (Litterae Slovenicae: Slovenian Literary Magazine; 2016, 2)

Müller-Zettelmann, Eva. »Lyrik und Narratologie«. Erzähltheorie transgenerisch, intermedial, interdisziplinär. Ur. Vera Nünning, Ansgar Nünning. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2002. 129–153.

Koron, Alenka. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.

Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Partizanska knjiga, 1987.

Pavlič, Darja. »Lirika z vidika univerzalnosti pripovedi«. Primerjalna književnost 37.3 (2014): 227–238.

Pavlič, Darja. »Narativnost in dekadenca v Cankarjevih Dunajskih večerih«. 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: 54. SSJLK. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 55–61.

Pirjevec, Dušan. »Opombe k izdaji«. Josip Murn. Zbrano delo I. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1954.

Pirjevec, Dušan. »O liriki slovenske moderne«. Naša sodobnost 3.3/4 (1955): 26.

Pirjevec, Dušan. Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964.

Poniž, Denis. »Uvodne opombe«. Lirika slovenske moderne. Ljubljana: DZS, 1994. 15–41.

Zadravec, Franc. Zgodovina slovenskega slovstva 5. Maribor: Založba Obzorja, 1970.

Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Maribor: Litera, 2017.

Žerjal Pavlin, Vita. Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.

Žerjal Pavlin, Vita. »Naratološki pogled na lirsko pesništvo«. Primerjalna književnost 33.3 (2010): 282–289.

Objavljeno
2020-05-22
Rubrike
Tematski sklop