Fokalizacija v lirskem diskurzu

  • Varja Balžalorsky Antić
Ključne besede: teorija lirike, postklasična naratologija, transnaratologija, poezija, lirski diskurz, lirski subjekt, fokalizacija, perspektiva

Povzetek

S fokalizacijo se teorija lirike do nedavnega skorajda ni ukvarjala, kar je mogoče pojasniti z dejstvom, da je bila lirika navadno razumljena kot temeljno monološka vrsta. Čezžanrske naratološke obravnave (Hühn, Kiefer in Schönert, Rodriguez) so v preteklih dveh desetletjih pojavu posvetile več pozornosti. V članku poskušam razširiti dognanja, ki jih jedrnato predlagajo ti raziskovalci. Ugotavljam, da se pri tem mogoče opreti na referenčne definicije klasičnih naratologov, hkrati pa je smiselno upoštevati najnovejša spoznanja postklasične naratologije: Jahnova razširitev pojma v smeri podobe »okna« in »zaslona« in Hermanovo pojmovanje fokalizacije kot izrazitve specifičnih modelov razumevanja sveta in epistemičnih modalitet sta pomembna argumenta za vpeljavo razširjenega pojmovanja fokalizacije v liriko. V osrednjem delu članek poda opredelitev pojma ter razgrne morebitne teoretske, kritiške in bralske zadržke glede uvedbe kategorije v poezijo, ki jih ovrže na podlagi kratkih analiz, s čimer tudi opredeli ravnine, na katerih se fokalizacija potencialno izrazi. V sklepnem delu zasnuje osnovno tipologijo fokalizacije v lirskem diskurzu z navedbo primerov iz svetovne in slovenske poezije ter navrže problemske točke za nadaljnje razmišljanje.

Literatura

VIRI

Lafont, Robert (ur.). Trobar II: les maîtres. Prev. Robert Lafont. Biarritz: Atlantica-Séguier, 2005.

Nerval, Gérard. »El Desdichado«. Boris A. Novak. Moderna francoska lirika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2001. 91.

Wordsworth, William. Lirika. Prev. Andrej Arko. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980.

LITERATURA

Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskega. Prev. Urša Zabukovec. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto, Buffalo in London: Toronto UP, 1985.

Balžalorsky Antić, Varja. »Bahtin in Ducrot v perspektivi rekonceptualizacije lirskega subjekta«. Slavistična revija 64.2 (2016): 165–179.

Balžalorsky Antić, Varja. »Dialogism in Contemporary Slovenian Poetry: Aspects of External Dialogization«. Forum for World Literature Studies 9.1 (2017): 85–105.

Balžalorsky Antić, Varja. »Elementi Benvenistove lingvistike izjavljanja in Meschonnicove poetike diskurza in njihov pomen za rekonceptualizacijo lirskega subjekta«. Primerjalna književnost 36.1 (2013): 253–275.

Balžalorsky Antić, Varja. Lirski subjekt: rekonceptualizacija. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2019.

Benveniste, Émile. Problemi splošne lingvistike I. Prev. Igor Žagar in Bernard Nežmah. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988.

Ducrot, Oswald. Izrekanje in izrečeno. Prev. Jelica Šumič-Riha. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988.

Genette, Gérard. Figures III. Pariz: Seuil, 1972.

Genette, Gérard. Nouveau discours du récit. Pariz: Seuil, 1983.

Herman, David. »Hypothetical Focalization«. Narrative 2 (1994): 230–253.

Herman, David. Story Logic: Problems and Possibilites of Narrative. Lincoln in London: Nebraska UP, 2002.

Hühn, Peter. »Conclusion: The Results of the Analysis and Their Implications for Narratology and the Theory and Analysis of Poetry«. Peter Hühn in Jens Kiefer. The Narratological Analysis of Lyric Poetry: Studies in English Poetry from the 16th to the 20th Century. Berlin: De Grutyer, 2005. 233–259.

Hühn, Peter. »Plotting the Lyric«. Eva Müller-Zettelmann in Margarete Rubik (ur.). Theory into Poetry. Amsterdam in New York: Rodopi, 2005. 147–172.

Hühn, Peter, in Jens Kiefer. The Narratological Analysis of Lyric Poetry: Studies in English Poetry from the 16th to the 20th Century. Berlin: De Grutyer, 2005.

Hühn, Peter, in Jörg Schönert. »Introduction: The Theory and Methodology of the Narratological Analysis of Lyric Poetry«. Peter Hühn in Jens Kiefer. The Narratological Analysis of Lyric Poetry: Studies in English Poetry from the 16th to the 20th Century. Berlin: De Grutyer, 2005. 1–13.

Hühn, Peter, in Jörg Schönert. »Zur narratologischen Analyse von Lyrik«. Poetica 34 (2002): 287–305.

Jahn, Manfred. »Focalization«. David Herman, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan (ur.). Routledge Encycolopedia of Narrative Theory. London in New York: Routledge, 2005. 173–177. [1]

Jahn, Manfred. »Focalization«. David Herman (ur.). The Cambridge Companion to Narrative. Cambridge in New York: Cambridge UP, 2007. 94–109. [2]

Jahn, Manfred. »Windows of Focalization? Deconstructing and Reconstructing a Narratological Concept«. Style 30.2 (1996): 241–267.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Koron, Alenka. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2014.

Kos, Janko. Lirika. Ljubljana: DZS, 1993.

Kos, Janko. Literarna teorija. Ljubljana: DZS, 2001.

McHale, Brian. »Beginning to Think about Narrative in Poetry«. Narrative 17 (2009): 11–27.

Milosavljević Milić, Snežana. Virtuelni narativ: ogledi iz kognitivne naratologije. Niš in Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića in Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2016.

Müller-Zettelmann, Eva. »Lyrik und Narratologie«. Ansgar Nünnig in Vera Nünnig (ur.). Erzähtheorie transgenerisch, intermedial, interdisciplinär. Trier: WVT, 2002. 129–153.

Müller-Zettelmann, Eva, in Margarete Rubik (ur.). Theory into Poetry. Amsterdam in New York: Rodopi, 2005.

Niederhoff, Burkhard. »Focalization«. Peter Hühn idr. (ur.). The Living Handbook of Narratology. Univerza v Hamburgu, 2009. Splet. 29. 11. 2019.

Niederhoff, Burkhard. »Fokalization und Perspektive«. Poetica 33.1 (2001): 1–21.

Ricoeur, Paul. Konfiguracija časa v fikcijski pripovedi. Prev. Gregor Perko in Matej Leskovar. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2002.

Ricoeur, Paul. Sebe kot drugega. Prev. Nastja Skrušny. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2011.

Ricoeur, Paul. Živa metafora. Prev. Nastja Skrušny. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009.

Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London in New York: Routledge, 2002.

Rodriguez, Antonio. Le pacte lyrique: configuration discursive et interaction affective. Sprimont: Mardaga, 2003.

Uspenski, Boris Andrejevič. Semiotika kompozicije. Prev. Borut Kraševec. Ljubljana: LUD Literatura, 2013.

Wolf, Werner. »Aesthetic Illusion in Lyric Poetry?« Poetica 30 (1998): 251–289.

Wolf, Werner. »The Lyric: Problems of Definition«. Eva Müller-Zettelmann in Margarete Rubik (ur.). Theory into Poetry. Amsterdam in New York: Rodopi, 2005. 21–56.

Zupan Sosič, Alojzija. »Pripovedovalec in fokalizacija«. Primerjalna književnost 37.3 (2014): 47–72.

Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Maribor: Litera, 2017.

Objavljeno
2020-05-22
Rubrike
Tematski sklop