Pripovedna empatija ter Cankarjeva romana Hiša Marije Pomočnice in Križ na gori

  • Alojzija Zupan Sosič
Ključne besede: slovenska književnost, slovenski roman, Cankar, Ivan, pripovedna tehnika, literarna recepcija, obzorje pričakovanja, empatija, identifikacija, avtobiografskost

Povzetek

Romana Ivana Cankarja Hiša Marije Pomočnice in Križ na gori (oba 1904) sem raziskala z analizo pripovedne empatije, in sicer bralčeve in avtorjeve empatije, z novim pristopom k pripovednim besedilom v postklasični teoriji pripovedi. Zanimalo me je, zakaj je prvi roman ob svojem izidu presegel bralčev horizont pričakovanja in s tem dosegel tudi manjšo pripovedno empatijo pri bralcih, drugi pa je izpolnil horizont pričakovanja in s tem tudi večjo stopnjo pripovedne empatije na ravni recepcije. Pri avtorjevi empatiji sem upoštevala vse tri poti, tj. avtobiografičnost, visoko stopnjo avtorjeve empatičnosti in estetiko produkcije, pri bralčevi empatiji dve možnosti – identifikacijo z likom in pripovedno situacijo –, medtem ko sem v analizi primerjala tehnike empatiziranja. Neskladje med bralčevo in avtorjevo empatijo je namreč pokazalo, da je roman Hiša Marije Pomočnice ob izidu doživel manj pripovedne empatije zaradi manjše bralčeve empatije, ker slovenski bralci ob začetku 20. stoletja niso zmogli deliti čustev in perspektiv ob tem Cankarjevem inovativnem romanu, in so se od njega odvrnili. Tudi razlika med literarno in trivialno empatijo je dokazala, da je Križ na gori zaradi svoje tradicionalnosti in manjše literarne kvalitete bolj ustrezal povprečnemu bralcu, odprtemu za trivialno empatijo, Hiša Marije Pomočnice pa zahtevnejšemu (literarnemu) bralcu in njegovi usmerjenosti k literarni empatiji.

Literatura

Adorno, W. Theodor. Beležke o literaturi. Prev. Mojca Savski idr. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999.

Andrieu, Bernard, in Gilles Boëtsch, ur. Rečnik tela. Prev. Olgica Stefanović. Beograd: Službeni glasnik, 2010.

Bernik, France. »Opombe«. Ivan Cankar. Zbrano delo. 12 (Gospa Judit, Križ na gori, Novele in črtice 1903–1904). Ur. France Bernik. Ljubljana: DZS, 1970.

Cankar, Ivan. Zbrano delo. 11 (Hiša Marije Pomočnice, Mimo življenja). Ur. Janko Kos. Ljubljana: DZS, 1972.

Cankar, Ivan. Zbrano delo. 12 (Gospa Judit, Križ na gori, Novele in črtice 1903–1904). Ur. France Bernik. Ljubljana: DZS, 1970.

Cankar, Ivan. Zbrano delo. 22 (Moje življenje, Grešnik Lenart). Ur. Janko Kos. Ljubljana: DZS, 1975.

Cankar, Izidor. Obiski. Ljubljana: Nova založba, 1920.

Cankar, Izidor. »Opombe«. Ivan Cankar. Izbrani spisi. 6. Ur. Izidor Cankar. Ljubljana: Nova založba, 1927.

Gerrig, J. Richard. »Why Literature Is Necessary, and Not Just Nice«. Cognitive Literary Studies: Current Themes and New Directions. Ur. Isabel Jaén in Julien Jacques Simon. Austin: University of Texas Press, 2012. 35–53.

Hoffman, Martin L. »Empathy and Prosocial Behavior«. Handbook of Emotions. Ur. Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones in Lisa Feldman Barrett. New York in London: The Guilford Press, 2008. 440–456.

Jauss, Hans Robert. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1998.

Keen, Suzanne. »A Theory of Narrative Empathy«. Narrative 14/3 (2006): 207–236. Tudi na spletu.

Keen, Suzanne. Empathy and the Novel. Oxford in New York: Oxford UP, 2007.

Keen, Suzanne. »Introduction: Narrative and the Emotions«. Poetics Today 32/1 (2011): 1–53. Tudi na spletu.

Keen, Suzanne. »Narrative Empathy (Definition and Explication)«. The Living Handbook of Narratology. Ur. Peter Hühn. Hamburg: University of Hamburg, 2013. Tudi na spletu.

Keen, Suzanne. Narrative Form. New York in London: Palgrave Macmillan in St. Martin Press, 2015.

Kermauner, Taras. »Spremna beseda in opombe«. Ivan Cankar. Hiša Marije Pomočnice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 99–113.

Koron, Alenka. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.

Kos, Janko. »Opombe«. Ivan Cankar. Zbrano delo. 11 (Hiša Marije Pomočnice, Mimo življenja). Ur. Janko Kos. Ljubljana: DZS, 1972. 285–340.

Krznaric, Roman. Empatija: temeljna kvaliteta za ostvarivanje revolucionarnih promjena u 21. stoljeću. Prev. Aleksandra Barlović. Zagreb: Planetopija, 2014.

Nussbaum, Martha C. Cultivating Humanity. Cambridge: Harvard UP, 1997.

Nussbaum, Martha C. Pjesnička pravda. Književna imaginacija i javni život. Prev. Marina Miladinov. Zagreb: Naklada Deltakont, 2005.

Pezdirc Bartol, Mateja. »Vloga bralca v poglavitnih literarnoteoretičnih smereh 20. stoletja: I. del«. Jezik in slovstvo 45/5 (1999/2000): 195–205.

Popović, Tanja. Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art, 2010.

Reissland, Nadja. The Development of Emotional Intelligence. New York: Routledge, 2012.

Schneider, Ralf. »Emotion and Narrative«. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan. London in New York: Routledge, 2008. 136–137.

Virk, Tomo. Etični obrat v literarni vedi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018.

Zupan Sosič, Alojzija. »Narrative Empathy in Two Novels by Ivan Cankar«. Problemi slovjanoznanstva (Problems of Slavonic Studies) 66. Lvo: Ivan Franko National University, 2017. 102–112.

Zupan Sosič, Alojzija. »Postklasična teorija pripovedi«. Slavistična revija 61/3 (2013): 495–507.

Zupan Sosič, Alojzija. »Romani«. Ivan Cankar: literarni revolucionar. Ur. Aljoša Harlamov. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 201–235.

Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Maribor: Litera, 2017.

Objavljeno
2020-05-22
Rubrike
Tematski sklop