Listanje Sarajevskih zvezkov v spominskem zrcalu

  • Boris A. Novak
Ključne besede: literatura in politika, Jugoslavija, jugoslovanske književnosti, literarne revije, Sarajevski zvezki, Evropa, Balkan, kulturna zgodovina, kulturna identiteta, nacionalizem, emigracija

Povzetek

Članek je posvečen zgodovini Sarajevskih zvezkov, pogumnega, umetniško in intelektualno ambicioznega projekta ponovne graditve komunikacijskih mostov med pisatelji različnih narodov nekdanje Jugoslavije, ki so se po tragičnih vojnah znašli ločeni z visokimi mejami novonastalih držav. Avtor, slovenski pesnik, prevajalec in profesor primerjalne književnosti, je bil eden izmed ustanovnih članov uredništva te publikacije. Ustanovitelji Sarajevskih zvezkov, ki sodijo med najboljše pisatelje in intelektualce svojih jezikov in kultur, niso imeli nikakršnega namena oživljati propadlo Jugoslavijo ali pa ustanoviti novo, tretjo Jugoslavijo (po kraljevini in socialistični federativni republiki). Njihova ambicija je bila v političnem smislu neprimerno skromnejša, v umetniškem, intelektualnem in etičnem smislu pa kar najvišja – literarno artikulirati stanje sveta ter eksistencialno počutje posameznika po koncu velikih utopičnih zgodb, razpadu jugoslovanskega projekta »bratstva in enotnosti« ter padcu socializma, velikega političnega projekta 20. stoletja, ki je najprej ideološko skrepenel v totalitaristično strahovlado, spričo spodletele demokratizacije pa se je v obdobju jugoslovanskih vojn še zadnjič vrnil kot vampir krvoločnega nacionalizma.

Literatura

Albahari, David. »Granice«. Sarajevski zvezki 3 (2003): 59–64.

Blatnik, Andrej. »Miki Maus putuje na Istok (kulturne promene u postkomunističkoj Evropi)«. Prev. Ana Ristović Čar. Sarajevski zvezki 6/7 (2004): 133–148.

Bogdanović, Bogdan. »O sreći u gradovima«. Sarajevski zvezki 21/22 (2008): 57–60.

Ćosić, Bora. »Povratak iz progonstva«. Sarajevski zvezki 3 (2003): 35–58.

David, Filip. »Nacionalizam kao ideologija«. Sarajevski zvezki 4 (2003): 77–79.

Debeljak, Aleš. Postmoderna sfinga. Celovec; Salzburg: Založba Wieser, 1989.

Debeljak, Aleš. Individualizem in literarne metafore naroda. Maribor: Založba Obzorja, 1998.

Debeljak, Aleš. The Hidden Handshake: National Identity and Europe in the Post-Communist World. Prev. Aleš Debeljak in Rowley Grau. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2004.

Debeljak, Aleš. »Istok, ‘tamna strana’ Evrope«. Prev. Farah Tahirbegović. Sarajevski zvezki 6/7 (2004): 77–79.

Debeljak, Aleš. Pod gladino. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004.

Debeljak, Aleš. Balkanska brv: eseji o književnosti »jugoslovanske Atlantide«. Ljubljana: Študentska založba (Beletrina), 2010.

Drakulić, Slavenka. »Intelektualci kao loši momci«. Sarajevski zvezki 4 (2003): 71.

Drndić, Daša. Sonnenschein. Prev. Đurđa Strsoglavec. Ljubljana: Modrijan, 2009.

Drndić, Daša. »Ratni Tanz«. Sarajevski zvezki 43/44 (2014): 111–114.

Kazaz, Enver. »Prizori uhodanog užasa«. Sarajevski zvezki 8/9 (2005): 123–134.

Kazaz, Enver. »Nacionalni književni kanon – mjesto moći«. Sarajevski zvezki 5 (2004): 137–166.

Kazaz, Enver. »Tranzicijska etnokulturna pustinja«. Sarajevski zvezki 27/28 (2010): 83–102.

Kermauner, Taras. Pisma srbskemu prijatelju. Celovec: Drava, 1989.

Kermauner, Taras. Pisma slovenskemu prijatelju. Celovec: Drava, 1989.

Kermauner, Taras, in Boris A. Novak. »O komunizmu in nacionalizmu, književnosti in politiki, Sloveniji in Jugoslaviji, bolečini in Bogu«. Prev. Ana Ristović. Sarajevski zvezki 4 (2003): 19–61.

Komel, Mirt. »Kultura i nacionalizam«. Sarajevski zvezki 27/28 (2010): 335–337.

Kovač, Mirko. »(Ne)prilagođen«. Sarajevski zvezki 6/7 (2004): 9–22.

Kovač, Mirko. »Pisac i grad«. Sarajevski zvezki 21/22 (2008): 13–17.

Kreft, Lev. »De te fabula narratur: 1914«. Sarajevski zvezki 43/44 (2014): 13–21.

Krese, Maruša. Pesmi. Ur. Amalija Maček. Spremni besedi Amalija Maček in Boris A. Novak. Novo mesto: Goga, 2019.

Matvejević, Predrag. »Predlog za razmišljanje«. Sarajevski zvezki 4 (2003): 69–70.

Matvejević, Predrag. Mediteranski brevir: spremenjena in dopolnjena izdaja. Prev. Vasja Bratina. Ljubljana: V. B. Z., 2008.

Matvejević, Predrag. Kruh naš. Prev. Vasja Bratina. Ljubljana: V. B. Z., 2009.

Moranjak Bamburać, Nirman. »Ali je kaj smisla v vojni pisavi?« Sarajevski zvezki 5 (2004): 79–92.

Moranjak Bamburać, Nirman. »Nevolje sa kanonizacijom«. Sarajevski zvezki 8/9 (2005): 51.

Novak, Boris A. »Zašto ‘pisci na granici’?« Sarajevski zvezki 3 (2003): 33–35.

Novak, Boris A. »Reči koje teku nasuprot toku vremena, uvek iznova«. Sarajevski zvezki 3 (2003): 125–140.

Novak, Boris A. »Aleš Debeljak, pesnik poznega časa«. Boris A. Novak. Zven in pomen: študije o slovenskem pesniškem jeziku. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2005. 247–269.

Novak, Boris A. »Izgon v raj: dvojezični pesniški glas Josipa Ostija«. Josip Osti. Izgon v raj: izbrane pesmi. Izbral in spremno besedo napisal Boris A. Novak. Prev. Jure Potokar, Boris A. Novak in Josip Osti. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor), 2012. 371–421.

Novak, Boris A. Vrata nepovrata (epos) – Prva knjiga: Zemljevidi domotožja. Novo mesto: Goga, 2014.

Novak, Boris A. »In memoriam: Aleš Debeljak (1961–2016)«. Sodobnost 80.12 (2016): 32–38.

Novak, Boris A. »In memoriam: Aleš Debeljak (1961–2016)«. Sarajevski zvezki 49/50 (2016): 373–379.

Paić, Žarko. »Prevladavanje Zapada? Zablude okcidentalizma«. Sarajevski zvezki 6/7 (2004): 167–178.

Paić, Žarko. »Zemljovidi za lutalice: nomadizam i kaos kraja povijesti«. Sarajevski zvezki 23/24 (2008): 107–126.

Pantić, Mihajlo. »Aleš Debeljak«. Sarajevski zvezki 49/50 (2016): 381–384.

Petlevski, Sibila. »Književna potraga za izgubljenom istinom i identitetom«. Sarajevski zvezki 3 (2003): 37–54.

Potočnik, Janez. »Our Balkans: The Fragile Heart of Our Europe«. Best of Sarajevo Notebooks II 34 (2011): 911.

Rupel, Dimitrij. »Let’s Build Bridges Again«. Best of Sarajevo Notebooks 18 (2008): 5–6.

Rosić, Tatjana. »Slepa pega realnog«. Sarajevski zvezki 27/28 (2010): 149–176.

Smiljanić Đikić, Vojka. »Knjiga mrtvih Smiljanića u Sarajevu«. Sarajevski zvezki 32/33 (2011).

Smiljanić Đikić, Vojka. »Kako počinje ljubav«. Sarajevski zvezki 49/50 (2016): 371–372.

Šuvaković, Miško. »Mnogostrana lica kanona: кaнoн ili kanoni (mnoštvo pitanja sa odgovorima)«. Sarajevski zvezki 8/9 (2005): 111–122.

Velikić, Dragan. »Granica, identitet, literatura«. Sarajevski zvezki 3 (2003): 65–73.

Velikić, Dragan. »Evropa ‘B’«. Sarajevski zvezki 6/7 (2004): 149–154.

Visković, Velimir. »Uvodnik«. Sarajevski zvezki 1 (2002): 7–10.

Visković, Velimir. »Ideologi zločina«. Sarajevski zvezki 4 (2003): 65–68.

West, Rebecca. Black Lamb and Grey Falcon: A Journey Through Yugoslavia. New York: Penguin, 2007.

Objavljeno
2020-09-09
Rubrike
Tematski sklop