Teoretska opredelitev in vloga dramatike v jezuitskem redovnem ustroju

  • Monika Deželak Trojar
Ključne besede: literatura in religija, krščanska književnost, jezuiti, jezuitska drama, jezuitsko gledališče, dramska poetika, duhovna drama, perioha, Avstrijska jezuitska provinca, Jezuitski kolegij v Ljubljani

Povzetek

Članek obravnava pojav jezuitske dramatike, ki zajema vso dramsko dejavnost jezuitov znotraj njihovih kolegijev, tako adaptacije starejših (antičnih in humanističnih) dramskih besedil kot tudi njihove avtorske drame, tako šolske kot verske predstave ne glede na mesto uprizoritve (avditorij, učilnica, šolska avla, cerkev, šolsko dvorišče, ulica itd.). V prvem delu se osredotoča na opredelitev jezuitske dramatike, kot jo je mogoče razbrati iz temeljnih dokumentov jezuitskega reda: Ustanovnih listin Družbe Jezusove, Konstitucij Družbe Jezusove, Načrta in ureditve študija Družbe Jezusove in Pravil Družbe Jezusove. V nadaljevanju predstavi glavne teoretike dramatike iz jezuitskih vrst od začetkov do razpustitve reda (Jakob Pontanus, Martin Delrio, Antonio Possevino, Alessandro Donati, Jakob Masen, Athanasius Kircher, Nicolaus Avancini, Claude-François Menestrier, Franz Lang in Franz Neumayr), njihovo načelno izhodišče v antični teoriji drame in naslonitev na humanistično šolsko ter srednjeveško duhovno dramo. Prikaže prilagoditev omenjenih modelov jezuitskim vzgojnim, didaktičnim in katehetičnim potrebam ter duhu časa, v katerem je jezuitska drama nastala in se razvijala. Opozori na glavno posebnost jezuitske dramatike, željo po vplivanju na čute gledalcev, ki se kaže v njihovi naklonjenosti avdiovizualnim učinkom, emblemom, simbolom, personifikacijam in alegorijam. Ob tem prispevek poudari, da je duhovni temelj takšnega dojemanja dramatike treba iskati v Duhovnih vajah ustanovitelja reda, sv. Ignacija Lojolskega. V njih je kot glavna cilja jezuitskega reda izpostavil odvračanje ljudi od greha in spodbujanje h kreposti.

Literatura

VIRI

HHStA – Haus-, Hof- und Staatsarchiv:

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-1: Palinodia, 1659 (rkp. perioha in rkp. drame)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-75: Manus D. Nicolai Myrensis episcopi zelo fidei in arii hæresim armata, Gradec: 1642 (rkp. drame in tiskana perioha)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-77: S: Mammes, 1655 (rkp. perioha in rkp. drame)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-87: Panis Austrius, 1672 (rkp. perioha)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-89: Tyrannis In Herode repræsentata, 1656 (rkp. perioha in rkp. drame)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-90: S. Pancharivs Martyr, 1655 (rkp. drame)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-91: Certamen Pacis et Martis, 1649 (rkp. perioha in rkp. drame)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-92: Antitheſis nascentis Soc: JESU & Lutheranæ hæreſeos, Gradec: 1640 (rkp. drame in tiskana perioha)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-96: Susannae iudicium, Gradec: 1646 (rkp. drame in tiskana perioha)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-105: Docvmentvm mansvetudinis Chriſtianæ, 1658 (rkp. perioha)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-91-74: Marius, et Martha, Gradec: 1653 (rkp. drame in tiskana latinska ter nemška perioha)

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-91-85: Amor parentum sive Lydericus, Celovec: 1670 (rkp. drame in tiskana perioha)

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica:

Ms 1544: Annua Collegii Labacensis 1722–1773

R I 14239: Ovinius Gallicanus de Profano Honore, & Hymenæo triumphans, Ljubljana: 1725 (tiskana perioha in seznam najboljših učencev)

R I 14240: Artaburius In vinculis per Filium de Tyranno victor, Ljubljana: 1727 (tiskana perioha in seznam najboljših učencev)

ÖNB – Österreichische Nationalbibliothek:

096-B: Constans arcani fides sive D. Joannes Nepomucenus, Ljubljana: 1708 (tiskana perioha)

303057-B: Fides victrix, Celovec: 1674 (tiskana perioha)

304859-B: Regiæ filiæ pietas ingeniosa matris è morte liberatrix in Florinda Hispaniæ infante Alphonso et Constantia regijs ejusdem parentibus, Ljubljana: 1693 (tiskana perioha)

Cod. 12100, Litterae annuae provinciae Austriae Societatis Iesu a. 1705

Cod. 12112, Litterae annuae provinciae Austriae Societatis Iesu a. 1718

Cod. 12163: Litterae annuae provinciae Austriae Societatis Iesu a. 1770

Cod. 12164: Litterae annuae provinciae Austriae Societatis Iesu a. 1771

Cod. 13215: Sirmpanus seu perfidia a fidelitate et clementia triumphata, Dunaj: 1672 (tiskana perioha in rkp. drame)

Cod. 13218: Famae Liebes-Opffer im Tempel Apollinis der Veneri offeriret, Dunaj (?): 1651 (rkp. drame)

Cod. 13221: Genovefa, Dunaj: 1673 (rkp. drame)

Cod. 13222: Comoedia de S. Alexio, s. a. (rkp. drame)

Cod. 13225: Septennium Romano-Imperatorium Augustissimi Leopoldi Primi, Dunaj: 1665 (tiskana perioha in rkp. drame)

Cod. 13240: Judith, Gradec: pred 1608

Cod. 13243: Homo vanitati similis factus, Dunaj: 1665 (tiskana perioha in rkp. drame)

Cod. 13244: Herculis bivium, drama in quinque actibus, s. a. (rkp. drame)

Cod. 13253: Damippus mercator, comoedia in tribus actibus, s. a. (rkp. drame)

Cod. 13260: Fasciae infantis Dei, 1671 (rkp. drame)

Cod. 13355: Tragoedia nova, in qua Dei vindicta in eos, qui suorum maiorum religionem repudiant ac Dei ministros iniuria lacessunt, 1675 (rkp. drame)

Cod. 13361: Staurophilus, drama sacrum in quinque actibus, 1614 (rkp. drame)

Cod. 13365: Iracundia morosa per iocum temperata, Dunaj: 1672 (tiskana perioha in rkp. drame)

Cod. 13366: Von der Bekehrung des hl. Augustin, s. a. (rkp. drame)

Cod. 15077: Der Liebes Rebelle Ibrahim Sultan und der Christliche Türcke, s. a. (rkp. drame)

SK – Semeniška knjižnica:

AE 107/4: Iosephus adumbrans adumbratus, Celovec: 1664/1665 (tiskana perioha)

AE 107/6: Amor parentum sive Lydericus, Celovec: 1670 (tiskana perioha)

I IV 35: Lapis angularis seu Basis perfecta Episcopatus et Principatus Labacensisv, 1684 (rkp. drame in tiskana perioha)

Dolničar, Miscellanea:

III/16: Kindliche Trey In Florinda Spaniſcher Infantin, Alphonsi vnd Constantiæ Tochter, Ljubljana: 1693 (tiskana perioha)

III/22: Nomina victorum, Ljubljana: 1705 (tiskan seznam najboljših učencev)

III/24: Nomina victorum, Ljubljana: 1704 (tiskan seznam najboljših učencev)

III/29: Vngebrochene Geheims-Treu In Heiligen Joannes von Nepomuck, Ljubljana: 1708 (tiskana perioha)

IV/21: Torpes, Celovec: 1647 (tiskana perioha)

IV/23: Caecilia in et cum Valeriano, Ljubljana: 1713 (tiskana perioha in tiskan seznam najboljših učencev za leto 1712)

LITERATURA

Aymoré, Fernando Amado. »Mission und Glaubenskampf auf der Bühne: Instrumentalisierung des Visuellen im Katechismustheater der Jesuiten. Beispiele aus Brasilien, Japan und Deutschland zwischen 1580–1640«. »… usque ad ultimum terrae«. Die Jesuiten und die transkontinentale Ausbreitung des Christentums 1540–1773. Ur. Johannes Meier in Klaus Koschorke. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2000. 69–84.

Bauer, Barbara. Jesuitische »ars rhetorica« im Zeitalter der Glaubenskämpfe. Frankfurt ob Majni; Bern; New York: Verlag Peter Lang, 1986.

Bauer, Barbara. »Multimediales Theater. Ansätze zu einer Poetik der Synästhesie bei den Jesuiten«. Renaissance-Poetik. Renaissance Poetics. Ur. Heinrich F. Plett. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1994. 197–238.

Constitutiones Societatis Iesu. Cum earum Declarationibus. Romae: In Collegio Romano eiusdem Societatis, 1606.

Coreth, Anna. Pietas Austriaca. Prev. William D. Bowman in Anna Maria Leitgeb. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2004.

Deželak Trojar, Monika. »Vloga perioh ali sinops za rekonstrukcijo dramske ustvarjalnosti ljubljanskih jezuitov v zgodnjem novem veku«. Starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 139–147.

Drozd, Kurt Wolfgang. Schul- und Ordenstheater am Collegium S. J. Klagenfurt (1604–1773). Celovec: Landesmuseum für Kärnten, 1965.

Erlach, Thomas. Unterhaltung und Belehrung im Jesuitentheater um 1700. Untersuchungen zu Musik, Text und Kontext ausgewählter Stücke. Essen: Verlag Die blaue Eule, 2006.

Hadamowsky, Franz. Das Theater in den Schulen der Societas Jesu in Wien (1555–1761): Daten, Dramen, Darsteller. Eine Auswahl aus Quellen in der Österreichischen Nationalbibliothek. Dunaj: Böhlau, 1991.

Hofer, Robert. Das Grazer Jesuitendrama (1573–1600). Gradec: Dissertation, 1931.

Konstitucije Družbe Jezusove z opombami 34. generalne kongregacije in Dopolnilne določbe potrjene od iste kongregacije. Ljubljana: Provincialat Slovenske province Družbe Jezusove, 2007.

Lojolski, Ignacij. Duhovne vaje. Jezuiti v Sloveniji, 2010/11. Splet. 24. 9. 2019.

Metz, Detlef. Das protestantische Drama. Evangelisches geistliches Theater in der Reformationszeit und im konfessionellen Zeitalter. Köln; Weimar; Dunaj: Böhlau Verlag, 2013.

Mertz, James J., Murphy John P. in Jozef Ijsewijn, ur. Jesuit Latin Poets of the 17th and 18th Centuries. An Anthology of Neo-Latin Poetry. Wauconda, Illinois: Bolchazy-Carducci Publishers, 1989.

Mundt, Lothar. Pietas victrix – Der Sieg der Pietas. Tübingen: Niemeyer, 2002.

Ogrin, Matija. »Ureditev in načela znanstvenokritične izdaje«. Kapelski pasijon. Ur. Erich Prunč in Matija Ogrin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Mohorjeva družba, 2016. 219–225.

Ogrin, Matija. »Kodikološki opis rokopisa in besedilno izročilo pasijona«. Kapelski pasijon. Ur. Erich Prunč in Matija Ogrin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Mohorjeva družba, 2016. 457–507.

Prunč, Erich. »Zgodovinske in literarne prvine Kapelskega pasijona«. Kapelski pasijon. Ur. Erich Prunč in Matija Ogrin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Mohorjeva družba, 2016. 231–455.

Ratio, atque institutio studiorum Societatis Iesu. Auctoritate Septimae Congregationis Generalis aucta. Romae: In Collegio Romano eiusdem Societatis, 1616.

Regulae Societatis Iesu. Romae: In Collegio Romano eiusdem Societatis, 1607.

Sudbrack, Josef. »Die ‘Anwendung der Sinne’ als Angelpunkt der Exerzitien«. Ignatianisch Eigenart und Methode der Gesellschaft Jesu. Ur. Michael Sievernich in Günter Switek. Freiburg: Herder, 1990. 96–119.

Szarota, Elida Maria. Das Jesuitendrama in deutschen Sprachgebiet. Eine Periochen-Edition. Texte und Kommentare. Bd. 1: Vita Humana und Transzendenz. München: Wilhelm Fink, 1979.

Škerlj, Stanko. »O jezuitskem gledališču v Ljubljani«. Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967. 146–198.

Škulj, Edo. »Jezuiti in slovenska cerkvena glasba«. Jezuiti na Slovenskem. Zbornik simpozija. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve Teološke fakultete v Ljubljani, Provincialat Slovenske province Družbe Jezusove, 1992. 105–118.

Tilg, Stefan. »Die Entwicklung des Jesuitendramas vom 16. bis zum 18. Jahrhundert – Eine Fallstudie am Beispiel Innsbruck«. Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit. Ur. Reinhold F. Glei in Robert Seidel. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2008. 183–200.

Valentin, Jean-Marie. Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande: répertoire chronologique des pièces représentées et des documents conservés (1555–1773). 2 zv. Stuttgart: Hiersemann, 1983–84.

Wimmer, Ruprecht. »Jesuitendrama«. Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 2: H–O. Ur. Harald Fricke idr. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2007. 196–199.

Wimmer, Ruprecht. Jesuitentheater: Didaktik und Fest. Das Exemplum des ägyptischen Joseph auf den deutschen Bühnen der Gesellschaft Jesu. Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 1982.

Wolf, Christof. »Jesuitentheater in Deutschland«. Ignatius von Loyola und die Pädagogik der Jesuiten. Ein Modell für Schule und Persönlichkeitsbildung. Ur. Rüdiger Funiok in Harald Schöndorf. Donauwörth: Auer Verlag, 2000. 172–199.
Objavljeno
2020-09-09
Rubrike
Razprave