Zenitistični koncept barbarogenija kot kritika zahodnoevropske kulture

  • Kristina Pranjić
Ključne besede: jugoslovanska književnost, literarna avantgarda, zenitizem, Micić, Ljubomir, barbarogenij, imagologija, Evropa, Balkan, kulturna identiteta

Povzetek

Članek tematizira podobo balkanskega človeka barbarogenija, kot jo zasnuje eden od osrednjih predstavnikov jugoslovanske avantgarde Ljubomir Micić. Ideji barbara-genija in balkanizacije/barbarizacije Evrope se razvijeta v reviji Zenit, prav tako pa sta zastopani v Micićevi poeziji in prozi (roman Barbarogenij Decivilizator). Podobne sintagme najdemo tudi pri Srečku Kosovelu in akterjih ljubljanske revije Tank. Le-te kažejo na oblikovanje posebne lokalne identitete, ki vzpostavlja tudi nacionalni kontekst njihovega dela. S tem pa pričajo tudi o izvirni misli in umetnostno-zgodovinski specifiki jugoslovanske avantgardne struje, povezane s specifičnimi družbeno-političnimi dogodki v prvih desetletjih 20. stoletja. Funkcija avantgardističnega vračanja k nacionalnim koreninam je sprevračanje hierarhiziranega razmerja do Zahoda z radikalno avtostereotipizacijo. Tako internacionalizacija/kozmopolitskost kot radikalno izpostavljanje nacionalnih karakteristik se kažeta kot strategiji za transgresijo identitet in vzpostavljanje Balkana kot pluralne kulturne identitete s svojo ustvarjalno močjo znotraj jugoslovanske avantgarde.

Literatura

Delak, Ferdo. »Mi«. Tank 1.3 (1927): 69.

Delak, Ferdo. »Mladina, podaj se v borbo«. Tank 1.1/2 (1927): 5.

Dović, Marijan. »Od autarhije do ‘varvarskog’ kosmopolitizma: rani avangardni pokreti u jugoslovenskoj umetnosti (1914–1929)«. Avangarda: od dade do nadrealizma. Zbornik radova. Ur. Bojan Jović, Jelena Novaković in Predrag Todorović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, Muzej savremene umetnosti, 2015. 41–53.

Droit, Roger-Pol. Généalogie des barbares. Pariz: Odile Jacob, 2007.

Glišić, Iva, in Tijana Vujošević. »I Am Barbarogenious: Yugoslav Zenitism of the 1920s and the Limits of Performativity«. Slavic and East European Journal 60.4 (2016): 718–743.

Golubović, Vida. »Dopisovanje v zvezi z revijo Tank. Černigoj – Delak – Micić«. Tank: Reprint izdaje iz leta 1927. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 96–113.

Golubović, Vida. »Pogovor«. Barbarogenije Decivilizator. Ljubomir Micić. Beograd: Filip Višnjić, 1993. 160–171.

Gurianova, Nina. The Aesthetics of Anarchy: Art and Ideology in the Early Russian Avant-Garde. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2012.

Krečič, Peter. Slovenski konstruktivizem in njegovi evropski okviri. Maribor: Založba Obzorja, 1989.

Kosovel, Srečko. Zbrano delo. Zv. 2, 3. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS. 1946–77.

Kralj, Lado. »‘Jaz sem barbar’. Barbarstvo kot motiv in ideologija v avantgardistični literaturi.« Primerjalna književnost 11.1 (1988): 29–41.

Lakoff, George, in Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Micić, Ljubomir. Barbarogenije Decivilizator. Beograd: Filip Višnjić, 1993.

Micić, Ljubomir. »Čovek i umetnost«. Zenit 1 (1921): 1–2.

Micić, Ljubomir. »Duh Zenitizma«. Zenit 7 (1921): 3–5.

Micić, Ljubomir. »Delo Zenitizma«. Zenit 8 (1921): 2–3.

Micić, Ljubomir. »Iz dosijea o knjizi ‘Aeroplan bez motora’ Ljubomira Micića«. Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917–1929. Ur. Gojko Tešić. Beograd: Slovo Ljubve, Beogradska knjiga, 1983. 430–453.

Micić, Ljubomir. »Manifest srbijanstva«. Daj nam Bože municije. Srpska avangarda na braniku otadžbine. Ur. Nikola Marinković. Beograd: Dinex, 2013. 111–129.

Micić, Ljubomir. »Papiga i monopol ‘hrvatska kultura’«. Zenit 24 (1923): 1–2.

Pageaux, Daniel Henri. »Uvod v imagologijo«. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti (imagološko berilo). Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2002. 9–20.

Pauly, Tzvetomila. »Nation, Tradition and Regionalism in The Avant-Garde Magazine Zenith«. Splet. 26. 5. 2020. https://www.academia.edu/5026277/Nation_and_Tradition_in_the_Avant_Garde_Magazine_Zenith

Poljanski, Branko V. »Zakonik države Dada-Jok«. Dada-Jok (1922): 3–4.

Sekeruš, Pavle. »Predstave o Drugem v francoski kulturi prve polovice 19. stoletja: razprava o južnih Slovanih«. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti (imagološko berilo). Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2002. 193–206.

Subotić, Irina. »Zenitism / Futurism: similarities and differences«. International Yearbook of Futurism Studies. Special Issue: Futurism in Eastern and Central Europe. Vol. 1. Berlin: De Gruyter, 2011. 201–230.

Subotić, Irina. »Zenit, Zenitism and Ljubomir Micić«. Hendrik Nicolaas Werkman: Kunst is overal. Ur. Doeke Sijens in Mariëtta Jansen. Groningen: Groninger Museum, 2015. 56–69.

Subotić, Irina. »Pregled zaostavštine Ljubomira Micića«. Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta XX. Ur. Čedomir Višnjić. Zagreb: SKD Prosvjeta, 2015. 240–244.

Subotić, Irina. »Odblesci ruske avangarde u jugoslovenskom zenitizmu«. Arte media. Splet. 26. 5. 2020. http://www.arte.rs/sr/umetnici/teoreticari/irina_subotic-3972/tekstovi/odblesci_ruske_avangarde_u_jugoslovenskom_zenitizmu-1292/

Šuvaković, Miško. »Impossible Histories«. Impossible Histories. Historic Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918–1991. Ur. Dubravka Djurić in Miško Šuvaković. Cambridge: MIT Press, 2006. 2–35.

Todorov, Tzvetan. On Human Diversity: Nationalism, Racism and Exoticism in French Thought. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

Todorova, Maria. Imagining the Balkans. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Vodovnik, Žiga. Anarhija vsakdanjega življenja. Ljubljana: Založba Sophia, 2010.

Vodovnik, Žiga. »Balkanizovati Evropu!« Zeničke sveske 11 (2010): 64–78.

Vrečko, Janez. »Barbarogenij, barbarsko in fašizem«. Primerjalna književnost 35.5 (2012): 261–270.

Zlidnjeva, Natalija. »El Lissitzky kao ogledalo zenitizma«. Srpska avangarda u periodici. Ur. Vida Golubović in Siniša Tutnjević. Beograd: Matica srpska/Institut za književnost i umetnost, 1996. 425–430.

Objavljeno
2020-11-08
Rubrike
Razprave