Sofokles: življenje in delo, zbrano v samo sedmih dramah

  • Aleksandar Gatalica
Ključne besede: grška tragedija, grško gledališče, Sofokles, Antigona, Ojdip v Kolonu

Povzetek

Sofokles je bil antični Shakespeare. Ni le vez med starim in novim grškim gledališčem, ampak je z jasnostjo svojega sloga, natančnostjo pesnjenja in popolnoma izčiščeno tragedijo dolga stoletja predstavljal zgled pisatelja za stare Grke in njihove dediče. Kljub temu se je ohranilo skoraj trikrat manj Sofoklovih tragedij kot Evripidovih. Zakaj? Tekstološka analiza pokaže eno od potencialnih razlag: ker je bil Sofokles kanoniziran, so njegove drame v rokopisih hranili le na majhnem številu posebnih mest. Danes je ohranjenih sedem Sofoklovih del in obsežni fragmenti ene satirske igre, ki so mu pripisani z zelo veliko mero gotovosti. Antigona sodi med tiste drame, ki so stoletja veljale za hrbtenico razumevanja Sofokla. Manj znano je dejstvo, da v Sofoklejevi zadnji pisani drami, Ojdipu v Kolonu, srečamo nekakšno proto-Antigono.

Literatura

Aristofan. Praznovalke tezmoforij. Žabe. Prev. Andreja Inkret. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003.

Aristotel. O pesniški umetnosti. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Đurić, Miloš. Istorija helenske književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1986.

Helou, Ariana N. Translation and Performance of Greek Tragedy in the Cinquecento. Providence, RI: Brown University, 2007.

Krumreich, Ralf, Pechstein, Nikolaus in Bernd Seidensticker. Das grichische Satyrspiel. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999.

Lesky, Albin. Die griechische Tragödie. Stuttgart: Kröner, 1981.

Prinsky, Norman. Ancient Times through the Renaissance: Notes and Questions on Drama and Sophocles’ Oedipus the King. Augusta, GA: Augusta State University, 2001.

Sofokles. Antigona. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

Sofokles. Kralj Oidipus. Prev. Anton Sovrè. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

Sofokles. Ojdip v Kolonu. Prev. Kajetan Gantar. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2010.

Sommerstein, Alan H. Aeschylean Tragedy. London: Duckworth, 2010.

Sommerstein, Alan H. »The Titles of Greek Dramas«. Seminari Romani di Cultura Greca 5.1 (2002): 1‒16.

Turkeltauh, Daniel. »Hecuba«. A Companion to Euripides. Ur. Laura K. McClure. Malden, Oxford: Willey Blackwell. 136‒151.
Objavljeno
2021-05-02
Rubrike
Tematski sklop