Kralj v kraljestvu zla: lik Kreonta v dramah Dominika Smoleta in Milana Uhdeta

  • Alenka Jensterle Doležal
Ključne besede: srednjeevropska dramatika, Smole, Dominik: Antigona, Uhde, Milan: Děvka z města Théby, literarni liki, Kreont

Povzetek

V razpravi primerjamo dve drami: poetično filozofsko dramo Antigona Dominika Smoleta (1929–1992), ki je leta 1960 imela premiero na Odru 57 in je usodno zaznamovala razvoj slovenske drame, in satirično igro Děvka z města Théby (Prostitutka iz mesta Teb) češkega dramatika Milana Uhdeta (roj. 1936) iz leta 1967, ki so jo samo kratek čas izvajali v praškem in brnskem gledališču, potem pa so jo zaradi ruskega vdora na Češkoslovaško in totalitarnega režima prepovedali. Med dramama ni realne povezave in ne moremo govoriti o možnih vplivih, razkrivajo pa se neverjetno podobna medbesedilna izhodišča in idejne povezave: obe se motivno in tematsko navezujeta na Sofoklovo in Anouilhovo Antigono (ta je imela na Češkem po vojni še večji uspeh kot v Sloveniji). Oba dramatika filozofsko izhajata iz eksistencializma in absurdne dramatike (prav te oznake se pojavljajo tudi pri poznejših analizah njunih dram). Češki filozof Patočka je izpostavil tezo, da v 20. stoletju dominira problem Kreonta in tudi v obravnavanih dramah Kreon postaja osrednji protagonist oz. antagonist. V analizi se osredotočamo na lik Kreonta, ki v obeh dramah postaja glavni »igralec« v dramskem dogajanju in tudi osrednja figura, ki se giblje na območju zla, kar razkriva njegov diskurz in dinamika odnosov z drugimi postavami. Njegova osebnost se v dramskih situacijah pogosto oblikuje v nasprotjih in njegova dejanja izražajo notranji konflikt. Kreon je v obeh dramah zanimiv tudi zaradi političnih konotacij: njegov problem lahko razlagamo kot tipičen problem socialističnega oblastnika.

Literatura

Kozak, Primož, Kermauner, Taras, Inkret, Andrej, idr. »Antigona‚ 80: Dvajset let Smoletove drame«. Tematski sklop. Ur. Evald Koren. Primerjalna književnost 4.1 (1981): 1–40.

Chevalier, Jean, in Alain Gheerbrant. Slovar simbolov. Prevedel Stane Ivanc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995.

Frenzel, Elisabeth. Motive der Weltliteratur. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag Stuttgart, 2015.

Giesemann, Gerhard. Novejši pogledi na slovensko književnost. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

Inkret, Andrej. Esej o dramah Dominika Smoleta. Maribor: Založba Obzorja, 1968.

Jensterle-Doležal, Alenka. Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 2004.

Jensterle-Doležal, Alenka. »Antigona v povojni slovanski dramatiki, mit ali politična alegorija?«. Opera Slavica 6.3 (1996): 20–28.

Jensterle-Doležal, Alenka. »Mit o Antigoni: metafora ali alegorija. Južnoslovanska dramatika po drugi svetovni vojni«. Studia slawistyczne. Ur. Halina Mieckowska in Julian Kornhauser. Kraków: Universitas, 1998. 153–161.

Jensterle-Doležal, Alenka. »Mit Antygony w dramacie słowiańskim«. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Slavica Wratislaviensia 122. Ur. Anna Paszkiewicz in Łucja Kusiak-Skotnicka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. 249–256.

Jensterle-Doležal, Alenka. »In the Realm of Politics, Nonsense, and the Absurd: The Myth of Antigone in West and South Slavic Drama in the Mid-Twentieth Century«. Classics and Communism in Theatre: Greaco-Roman Antiquity on the Communist Stage. Ur. David Movrin in Elżbieta Olechowska. Warsaw: Faculty of Artes Liberales, University of Warsaw, 2019. 227–243.

Koruza, Jože, in Franc Zadravec. Dramatika ter knjižna esejistika in kritika. Slovenska književnost 1945–1965, druga knjiga. Ljubljana: Slovenska matica, 1967.

Kott, Jan. Zjadanie bogów, szkice o tragedii greckiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968.

Patočka, Jan. »Ještě jedna Antigona a Antigone ještě jednou«. Divadlo 18 (1967): 1–6.

Pfister, Manfred. Das Drama. 11. Auflage. München: Wilhelm Fink Verlag, 2001.

Predan, Vasja. »Dvajset let Antigone Dominika Smoleta«. Sodobnost 27.8-9 (1979): 860–868.

Ptačková, Věra. »Antigoné, vzpominka na minulost«. Svět a divadlo (1990): 119–128.

Schmidt, Goran. Opombe k drugi knjigi Dominik Smole, Zbrano delo, Dramski spisi I. Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

Smole, Dominik. Antigona. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979.

Stehlíková, Eva. »Diskuse k Uhdeho hře: Obrana Antigony«. Divadelní noviny 23 (1967): 5.

Trenský, Paul. Czech Drama since World War II. New York, NY: Columbia Slavic Studies, 1978.

Troha, Gašper. »Podoba družbenega sistema v slovenski dramatiki«. Primerjalna književnost 28.1 (2005): 99–118.

Uhde, Milan. »Děvky z města Théby«. Divadlo 5.18 (1967): 81–94.

Zupančič, Mirko. »Uvod«. Antigona. Avtor Dominik Smole. Ljubljana: Državna založba, 1972. 81–89.
Objavljeno
2021-05-02
Rubrike
Tematski sklop