Moč odsotnega: eluzivnost resničnosti v dveh Antigonah

  • Brane Senegačnik
Ključne besede: slovenska dramatika, grška tragedija, Sofokles, Smole, Dominik, Antigona, literarni vplivi, medbesedilnost, etika, ultimativna resničnost

Povzetek

Kot je dobro znano, bogovi v Sofoklovi Antigoni ne nastopijo (niti prek prerokb), vendar se vse v drami zgodi zaradi njih. Njihova avtoriteta ni sporna, a je prav zato, ker so odsotni, nejasna in eluzivna njihova volja: to odpira prostor Antigoni in Kreontu, da jo razlagata na povsem drugačen način, kar sproži njun usodni konflikt. Ko Tejrezias razkrije, da Kreont nima prav, je že prepozno za Antigono, ki je umrla zato, ker je ostala zvesta svojemu (pravilnemu) razumevanju božje volje (postave), čeprav je v tem ni podpirala nobena zunanja avtoriteta, ne božanska, ne človeška. V Antigoni Dominika Smoleta pa je odsotna naslovna junakinja, in to vse do konca drame, ko jo ubijejo in njeno vlogo prevzame Paž. Smoletova radikalna inovacija nenehoma usmerja pozornost bralca (gledalca) v ozadje dramskega dogajanja, v nevidno resničnost onstran odra: v prepovedano območje izven uradne družbe, kjer se postavljajo bistvena vprašanja o zgodovinski resnici in o tem, kaj človek v resnici je. Drami kažeta analogne poteze v dramaturški zgradbi, zlasti pa v predstavljanju resničnosti: ultimativna resničnost (bogovi pri Sofoklu, človekova resnična identiteta) je v obeh prikrita, vendar bistveno učinkuje na življenje: razkriva se kot temno obzorje in ohranja človeško resničnost odprto. Poleg glavne teme razprava razmeroma nadrobno obravnava tudi motive za (literarno in teoretično) reinterpretacijo kanoniziranih besedil.

Literatura

Anderson, Michael J. »Myth«. A Companion to Greek Tragedy. Ur. Justina Gregory. Malden, MA, Oxford, Victoria: Balckwell Publishing, 2005. 121‒135.

Critchley, Simon. Tragedy, the Greeks, and Us. New York, NY: Pantheon Books, 2019.

Croally, Neil. »Tragedy’s Teaching«. A Companion to Greek Tragedy. Ur. Justina Gregory. Malden, MA, Oxford, Victoria: Balckwell Publishing, 2005. 55‒70.

Csapo, Eric, in William J. Slater. The Context of Ancient Drama. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1994.

De Kesel, Marc. Eros and Ethics. Reading Jacques Lacan’s Seminar VII. Albany, NY: State University of New York Press, 2009.

Diller, Jeanine, in Asa Kasher, ur. Models of God and Alternative Ultimate Realities. Dordrecht, Heidelberg, New York, NY, London: Springer, 2013.

Griffith, Mark, izd. Sophocles. Antigone. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Grün, Herbert. »Mariborska Drama. Prerojenje zavoda?«. Nova obzorja 5‒6 (1961): 250‒255 (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga 244‒254).

Halliwell, Stephen. »Learning from Suffering«. A Companion to Greek Tragedy. Ur. Justina Gregory. Malden, MA, Oxford, Victoria: Balckwell Publishing, 2005. 392‒412.

Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 53: Hölderlins Hymne »Der Ister«. Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 1993.

Heidegger, Martin. Uvod v metafiziko. Prev. Aleš Košar. Ljubljana: Slovenska matica, 1995.

Inkret, Andrej. Esej o dramah Dominika Smoleta. Maribor: Založba obzorja, 1968. (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga 549‒551).

Inkret, Andrej. »Vprašanje o odsotni Antigoni«. Primerjalna književnost 1 (1981): 12‒15 (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga 600‒602).

Kavčič, Vladimir. »Abstraktnost 1960«. Naši razgledi 25. 2. 1961: 4 (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga 498‒502).

Kermauner, Taras. Perspektivovci. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995. (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga 175‒176).

Kos, Janko. »Resnica današnje drame, III«. Perspektive 8 (1961): 1042‒1052 (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga 462‒477).

Kraigher, Dragana. »Končna postaja ‒ osveščenost!«. Tribuna 11. 5. 1960: 5 (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga 222‒225).

Lacan, Jacques. Etika psihoanalize. Ljubljana: Delavska enotnost, 1988.

Miller, Paul A. »Lacan’s Antigone: the Sublime Object and the Ethics of Interpretation«. Phoenix 61.1/2 (2007): 1‒14.

Müller, Gerhard. »Chor und Handlung bei den griechischen Tragikern«. Sophokles. Ur. Hans Diller. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967. 212‒238.

Nagy, Gregory. »The Earliest Phases in the Reception of the Homeric Hymns«. The Homeric Hymns. Interpretative Essays. Ur. Andrew Faulkner. Oxford: Oxford University Press, 2011. 280–333.

Popovič, Anton. »Aspects of Metatext«. Canadian Review of Comparative Literature 3 (1976): 225–235.

Predan,Vasja. »Smoletova Antigona«. Ljubljanski dnevnik 12. 4. 1960: 3 (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga 214‒217).

Rudolf, Branko. »Smoletova Antigona«. Delo 9. 11. 1960: 6 (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga 238‒240).

Schmidt, Goran, ur. Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga. Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

Schmidt, Goran, ur. Dominik Smole. Zbrano delo. Peta knjiga. Ljubljana: Založba ZRC, 2010.

Smole, Dominik. »Nevezan pogovor z avtorjem Antigone«. Nepodpisano; najverjetneje je spraševal Lojze Filipič. Gledališki list Drame SNG v Ljubljani 3 (1960/61): 74‒76 (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Peta knjiga 249‒253).

Smole, Dominik. »Antigone pobjeđuju uvijek i uprkos svemu. Pogovor vodil Feliks Pašić«. Borba 12. 1. 1964: 10 (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Peta knjiga 253‒258).

Smole, Dominik. »Pismo Zorku Simčiču« (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Peta knjiga 353‒358).

Sommerstein, Alan H. Aeschylean Tragedy. London: Duckworth, 2010.

Steiner, George. Antigones. The Antigone Myth in Western Literature, Art and Thought. Oxford: Oxford University Press, 1984.

Štih, Bojan. »Kreona ali Antigona«. Naša sodobnost 6 (1961): 557‒565 (=Schmidt, Dominik Smole. Zbrano delo. Druga knjiga 478‒490).

Wilamowitz-Moellendorff, Tycho J. W. von. Die dramatische Technik des Sophokles. Berlin: Weidmann, 1917.

Withy, Katherine. Heidegger on Being Uncanny. Cambridge, MA, London: Harvard University Press, 2015.

Žižek, Slavoj. Antigona. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015.

Žižek, Slavoj. Antigone. London, Oxford, New York, NY, New Delhi, Sydney: Bloomsbury, 2016.
Objavljeno
2021-05-02
Rubrike
Tematski sklop