O veličini in dostojanstvu žrtve: antropološki nauk Sofoklove Antigone

  • Milosav Gudović
Ključne besede: grška tragedija, Sofokles: Antigona, filozofska interpretacija, žrtev, sveto, bratstvo, Hölderlin, Friedrich, Heidegger, Martin, filozofija tragedije

Povzetek

Članek je posvečen tolmačenju izbranih antropoloških vidikov Sofoklove tragedije Antigona. Avtor na podlagi začetnih verzov prve stajanke zbora tebanskih starcev interpretira pomenski splet izraza to deinón in superlativnega to deinótaton, v katerem Sofokles zgosti svoj nauk o človeku. Članek nadalje tematizira antagonistično držo naslovne junakinje, njen upor proti vladarskemu ukazu oziroma prepovedi pogreba sovražnika Polinejka. Antigona se kljub temu ukazu odloči za skrivni pokop brata in s tem stopi v obrambo sakralnega reda pred samovoljo tirana. Avtor v članku zagovarja stališče, da sta Antigonin prepovedani pokop Polinejka in samožrtvena smrt paradigma tragičnega herojstva in Sofoklovega razumevanja antropološke veličine in nenasilne sile. V drugem delu članka avtor obravnava temeljno nasprotje med sovraštvom in bratstvom kot notranji antagonizem, ki vzgibava celoto dramskega dogajanja v Antigoni. Odločitev za bratstvo, proti sovraštvu, se kaže kot prva poklicanost človeka in prvorazredni etično-antropološki kažipot.

Literatura

Bezlaj, France. Etimološki slovar slovenskega jezika. Knj. 4: Š-Ž. Ljubljana: ZRC, 2007.

Dokler, Anton. Grško-slovenski slovar. Ljubljana: Knezoškofijski zavod sv. Stanislava, 1915.

Gadamer, Hans-Georg. Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage. Tübingen: Mohr-Siebeck, 1993.

Gudović, Milosav. »Martin Heidegger in bistvo tragedije«. Primerjalna književnost 36.3 (2013): 19–40.

Heidegger, Martin. Beiträge zur Philosophie. Frankfurt ob Majni: Klostermann, 1999.

Heidegger, Martin. Zur Bestimmung der Philosophie. Frankfurt ob Majni: Klostermann, 1989.

Hölderlin, Friedrich. Poetični fragmenti. Prev. Aleš Košar. Koper: Hyperion, 2012.

Hölderlin, Friedrich. Sämtliche Werke. Stuttgart: J.G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger, 1943.

Hribar, Tine. Tragična etika svetosti. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

Kocijančič, Matic. »Kdo ni pokopal Polinejka? Skrivnost dvojnega pokopa v Sofoklovi Antigoni«. Primerjalna književnost 41.1 (2018): 9–27.

Otto, Rudolf. Sveto. O iracionalnem v ideji božjega in njegovem razmerju do racionalnega. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: Hieron, 1993.

Senegačnik, Brane. »Humanistična branja Sofoklove Antigone in humanistično razumevanje humanega«. Primerjalna književnost 41.2 (2018): 169–189.

Smole, Dominik. Antigona. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972.

Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar. 3. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016.

Sofokles. Antigona. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Slovensko narodno gledališče Drama, 2017.

Šijaković, Bogoljub. O patnji i pamćenju. Beograd: Čigoja, 2012.

Windelband, Wilhelm. »Das Heilige. Skizze zur Religionsphilosophie«. Präludien: Aufsätze und Reden zur Einleitung in die Philosophie und ihrer Geschichte, Bd. 2. Tübingen: Mohr, 1924. 295–345.
Objavljeno
2021-05-02
Rubrike
Tematski sklop