Lik Antigone v predmoderni literaturi

  • Alen Širca
Ključne besede: antična književnost, srednjeveška književnost, tragedija, literarni liki, Antigona, Sofokles, Evripid, Seneka, Stacij, Dante Alighieri, Chaucer, Gottfried, literarna recepcija

Povzetek

Razprava tematizira lik Antigone v evropski literaturi, in sicer od antike do konca srednjega veka. Po obdobju klasične grške tragedije (Ajshil, Sofokles, Evripid) je Antigona kot literarna figura doživela najizrazitejšo predelavo v rimski dobi, v Senekovi tragediji Feničanke in Stacijevem epu Tebaida. V obeh delih je Antigona kljub dokaj aktivni vlogi zaznamovana s stoiškim determinizmom. V srednjem veku je Antigona precej marginalen literarni lik. Nanjo naletimo predvsem v bolj ali manj svobodnih adaptacijah Stacijeve Tebaide, kot sta srednjeveško irsko prozno delo Togail na Tebe (Uničenje Teb) in francoska epska pesnitev Roman de Thèbes (Roman o Tebah). Na sporadične omembe Antigone pa naletimo tudi pri Danteju, Boccacciu in Christine de Pizan. Razprava ugotavlja, da gre v srednjeveški literaturi pri tematizaciji Antigone pogosto za preplet dveh mitoloških likov (in izročil), tebanske in (veliko manj znane) trojanske Antigone. Takšna literarna contaminatio (kontaminacija) obeh Antigon je najvidnejša v Chaucerjevi epski pesnitvi Troilus and Criseyde (Troil in Kresida). Razprava se na koncu dotakne tudi humanistične recepcije Antigone in opozori na hermenevtični problem literarne recepcije Antigone na splošno.

Literatura

VIRI

Ajshil. Sedmerica proti Tebam. Prev. Alojz Rebula. Maribor: Študentska založba Litera, 2010.

Dante Alighieri. La Divina Commedia. Purgatorio. Izd. Natalino Sapegno. Firenze: La Nuova Italia, 1990.

Dante Alighieri. Božanska komedija. II. del, Vice. Prev. Andrej Capuder. Maribor: Obzorja, 1972.

Chaucer, Geoffrey. Troilus and Cryseide. Prev. in op. Barry Windeatt. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Euripides. Bakhe, Alkestis, Feničanke. Prev. Anton Sovrè. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960.

Le Roman de Thèbes. 2. zv. Izd. Guy Raynaud de Lage. Pariz: Honoré Champion, 1969.

Ovid. Metamorphoses. Vol. 1. Izd. in prev. Frank Justus Miller. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971 (Loeb 42).

Propertius. Elegies. Izd. in prev. G. P. Goold. Cambridge, MA, London: Harvard University Press, 1990 (Loeb 18).

Propercij. Prev. Kajetan Gantar in Jože Mlinarič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971 (Zbirka Lirika).

Seneca. Tragedies II: Agamemnon, Thyestes, Hercules Oetaeus, Phoenissae, Octavia. Izd. in prev. Frank Justus Miller. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968 (Loeb 78).

Statius. Thebais. 2 zv. Izd. in prev. J. H. Mozley. Cambridge, MA, London: Harvard University Press, 1928 (Loeb Classical Library).

Sophocles. Antigone. Izd. Mark Griffith. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Sofokles. Antigona. Prev. Kajetan Gantar (pregl. in dop. prevod). Ljubljana: SNG Drama Ljubljana, 2017.

LITERATURA

Battles, Dominique. The Medieval Tradition of Thebes: History and Narrative in the Roman de Thèbes, Boccacio, Chaucer, and Lydgate. New York, NY: Routledge, 2004.

Behrman, Mary. »Heroic Criseyde«. The Chaucer Review 38.4 (2004): 314–336.

Brunhölzl, Franz. »Statius in MA«. Lexikon des Mittelalters. VIII: Stadt (Byzantinisches Reich) bis Werl. Stuttgart: Metzler, 1999. 67–68.

Donovan Ginsberg, Laura. »Don’t Stand So Close to Me: Antigone’s Pietas in Seneca’s Phoenissae«. Transactions of the American Philological Association 145.1 (2015): 199–230.

Edwards, Robert R. »Medieval Statius: Belatedness and Authority«. Brill’s Companion to Statius. Ur. W. J. Dominik, C. E. Newlands in K. Gervais. Leiden, Boston, MA: Brill, 2015. 497–511.

Fraisse, Simone. Le mythe d’Antigone. Pariz: Armand Colin, 1974.

Griffith, Mark. »Introduction«. Antigone. Sophocles. Izd. Mark Griffith. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 1–70.

Hard, Robin. The Routledge Handbook of Greek Mythology. Based on H. J. Rose’s Handbook of Greek Mythology. London: Routledge, 2004.

Heslin, Peter. »Statius in Dante’s Commedia«. Brill’s Companion to Statius. Ur. W. J. Dominik, C. E. Newlands in K. Gervais. Leiden, Boston, MA: Brill, 2015. 512–526.

Heslin, Peter. »Statius and the Greek Tragedians on Athens, Thebes and Rome«. The Poetry of Statius. Ur. R. R. Nauta, H.-J. van Dam in J. J. L. Smolenaars. Leiden: Brill, 2008. 111–128.

Hirschberg, Theo. Senecas Phoenissen. Einleitung und Kommentar. Berlin, New York, NY: Walter de Gruyter, 1989.

Kocijančič, Matic. »Kdo ni pokopal Polinejka? Skrivnost dvojnega pokopa v Sofoklovi Antigoni«. Primerjalna književnost 41.1 (2019): 9–27.

Kocijančič, Matic. Mit o Antigoni v povojni slovenski književnosti, filozofiji in družbenopolitičnem diskurzu. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2020.

Mastronarde, Donald J. The Art of Euripides. Dramatic Technique and Social Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Miles, Brent. Heroic Saga and Classical Epic in Medieval Ireland. Cambridge: D. S. Brewer, 2011.

Miola, Robert S. »Early Modern Antigones: Receptions, Refractions«. Classical Receptions Journal 6.2 (2014): 221–244.

Mee, Erin B., in Helene P. Foley. »Mobilizing Antigone«. Antigone on the Contemporary World Stage. Ur. Erin B. Mee in Helene P. Foley. Oxford: Oxford University Press, 2011. 1–47.

O’Connor, Ralph. »Irish Narrative Literature and the Classical Tradition, 900–1300«. Classical Literature and Learning in Medieval Irish Narrative. Ur. Ralph O’Connor. Cambridge: D. S. Brewer, 2014. 1–24.

Senegačnik, Brane. »Humanistična branja Sofoklove Antigone in humanistično razumevanje humanega«. Primerjalna književnost 41.2 (2018): 169–189.

Steiner, George. Antigones: The Antigone Myth in Western Literature, Art, and Thought. Oxford: Oxford University Press, 1984.

Söffner, Jan. »Antigone«. Mythenrezeption. Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ur. Maria Moog-Grünewald. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2008. 81–96.

Voigt, Astrid. »The Power of the Grieving Mind: Female Lament in Statius’s Thebaid«. Illinois Classical Studies 41.1 (2016): 59–84.

von Albrecht, Michael. Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius und ihr Fortwirken. 3. razšir. izd. Berlin: Walter de Gruyter, 2012.

Zimmermann, Christiane. Der Antigone-Mythos in der antiken Literatur und Kunst. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1993.
Objavljeno
2021-05-02
Rubrike
Tematski sklop