»Nič drugega kot nič«: negativna teopolitika Sofoklove Antigone

  • Matic Kocijančič
Ključne besede: grška tragedija, Sofokles: Antigona, filozofska interpretacija, božji zakoni, teopolitika, negativna politika

Povzetek

Članek obravnava zaključek Sofoklove Antigone, presunljivo upodobitev Kreontovega zloma, kesanja in umika, ki ga sodobne interpretacije tega temeljnega tragiškega dela – osredotočene predvsem na središčni spopad med Antigono in Kreontom – prepogosto spregledajo. Natančna analiza Kreontovih in zborskih sklepnih replik – tako v izvirniku kot bogati slovenski prevodni tradiciji – ter njihovega širšega duhovnozgodovinskega konteksta (še zlasti atiškega razumevanja razmerja med božjim in državnim zakonom) razkriva izzivalno teopolitično poanto, ki začrtuje pomenski horizont celotnega Sofoklovega dela. V navezavi na te ugotovitve članek razvija pojem negativne politike, s katerim ponudi okvir za razumevanje dveh antagonističnih teopolitičnih paradigem v Antigoni, ki s specifično dinamiko svojega trka napovedujeta tudi nekatere prepoznavne duhovne in družbene pretrese modernosti.

Literatura

LITERATURA

Agamben, Giorgio. Altissima povertà. Vicenza: Neri Pozza Editore, 2011.

Ajshil. Sedmerica proti Tebam. Prev. Alojz Rebula. Maribor: Študentska založba Litera, 2005.

Anouilh, Jean. Antigona. Prev. Aleš Berger. Ljubljana: Slovenska matica, 2019.

Cairns, Douglas. Sophocles: Antigone. London: Bloomsbury, 2016.

Carson, Anne. Antigonick (Sophocles). New York: New Directions, 2015.

Fraisse, Simone. Le mythe d’Antigone. Pariz: Armand Colin, 1974.

Goheen, Robert Francis. The Imagery of Sophocles’ Antigone. Princeton: Princeton University Press, 1951.

Gudović, Milosav. »Martin Heidegger in bistvo tragedije«. Primerjalna književnost 36.3 (2013): 19–40.

Harris, Edward M. Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. New York: Cambridge University Press, 2006.

Hecht, Anthony, in Helen H. Bacon. »Notes on the Text«. Seven Against Thebes. Aeschylus, prev. Anthony Hecht in Helen H. Bacon. New York: Oxford University Press, 1973.

Hribar, Tine. »Antigona«. Nova revija 45 (1986): 64–106.

Jebb, Richard C. Sophocles: The Plays and Fragments, Volume 3: The Antigone. New York: Cambridge University Press, 2010.

Jensterle-Doležal, Alenka. Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 2004.

Kaufmann, Walter. Tragedy and Philosophy. Princeton: Princeton University Press, 1992.

Knox, Bernard M. W. The Heroic Temper: Studies in Sophoclean Tragedy. Berkeley: University of California Press, 1983.

Lardinois, André. »Antigone«. A Companion to Sophocles. Ur. Kirk Ormand. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. 55–68.

Lewis, R. G. »An Alternative Date for Sophocles’ Antigone«. Greek, Roman and Byzantine Studies 29.1 (1988): 35–50.

Lima, Paulo Alexandre. »Religious Conflict in Sophocles’ Antigone«. Cultura: Revista de História e Teoria das Ideias 35 (2016): 267–287.

Oudemans, Th. C. W., in André Lardinois. »Existing Interpretations of Sophocles’ Antigone«. Tragic Ambiguity: Anthropology, Philosophy and Sophocles’ Antigone. Ur. Th. C. W. Oudemans in André Lardinois. Leiden: Brill, 1987. 107–117.

Pritchett, W. Kendrick. »Burial of the Greek War Dead«. The Greek State at War, Part IV. Ur. Pritchett, W. Kendrick. Berkeley: University of California Press, 1985. 94–97.

Schweizer, Harold. Suffering and the Remedy of Art. Albany: State University of New York Press, 1997.

Smole, Dominik. Zbrano delo, 2. knjiga. Dramski spisi I: Antigona. Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

Sophocles. Vol 1: Oedipus the King. Oedipus at Colonus. Antigone. Prev. Francis Storr. London: William Heinemann, 1912 (Loeb 20).

Sourvinou-Inwood, Christiane. »Assumptions and the Creation of Meaning: Reading Sophocles’ Antigone«. Journal of Hellenic Studies 109 (1989): 134–148.

Steiner, George. Antigones. New Haven: Yale University Press, 1996.

Wilmer, S. E., in Audrone Zukauskaite, ur. Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Wilson, Emily. »Sophocles and Philosophy«. Brill’s Companion to Sophocles. Ur. Andreas Markantonatos. Leiden: Brill, 2012. 537–562.

Zimmermann, Christiane. Der Antigone-Mythos in der antiken Literatur und Kunst. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1993.

SLOVENSKI PREVODI SOFOKLOVE ANTIGONE

Sofoklej. Edip Kralj – Antigona. Prev. Fran Albrecht. Ljubljana: Slovenska matica, 1941.

Sofokles. Antigona; Kralj Ojdipus. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992.

Sofokles. Antigone. Prev. Ivan Hribovšek. Ljubljana: Družina, 2014.

Sofokles. Kralj Oidipus; Oidipus v Kolonu; Antigona; Filoktetes. Prev. Anton Sovrè. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1962.

Sophokles. Antigone. Prev. Cvetko Golar. Ljubljana: Zvezna tiskarna in knjigarna, 1924.
Objavljeno
2021-05-02
Rubrike
Tematski sklop