Objokovati Mnogozdraha: mit o Antigoni, pokop sovražnikov in ideal sprave v starogrški literaturi

  • Matic Kocijančič
Ključne besede: starogrška književnost, literarni miti, Antigona, Homer, Ajshil, Sofokles, Evripid

Povzetek

Mit o Antigoni je bil – še posebej zaradi močnega vpliva ene najpomembnejših slovenskih dram 20. stoletja, Antigone Dominika Smoleta – v Sloveniji v zadnjih petih desetletjih deležen številnih odmevnih literarnih, literarnokritiških, odrskih, filozofskih in filoloških obravnav. Bogata slovenska razprava o tem mitu je pogosto tematizirala njegovo najznamenitejšo ubeseditev, Sofoklovo Antigono, manj pozornosti pa je posvetila njegovemu širšemu antičnemu kontekstu, epskim izvirom (Iliada, Odiseja, Tebaida, Ojdipodeja) drugim tragiškim različicam (Ajshilova Sedmerica proti Tebam in izgubljeni Elevzinci, Evripidove Pribežnice, Feničanke in Antigona, od katere se je ohranilo le nekaj kratkih fragmentov) ter poznoantičnim odmevom. Članek analizira temeljne poteze te skoraj tisočletne antične tradicije in pokaže, da se na presenetljiv način povezujejo – mestoma še bolj neposredno od Sofoklove tragedije – s poglavitnima poudarkoma slovenske recepcije: vprašanjem o pokopu ubitih v (po)vojnem času in idealom sprave.

Literatura

Aeschylus. Volume III. Fragments (Loeb Classical Library L505). Ur. in prev. A. H. Sommerstein. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.

Aeschylus. Seven Against Thebes. Prev. Anthony Hecht in Helen H. Bacon. New York, NY; Oxford: Oxford University Press, 1973.

Ajshil. Sedmerica proti Tebam. Prev. Alojz Rebula. Maribor: Študentska založba Litera, 2005.

Allen, Archibald, ur. The Fragments of Mimnermus. Text and Commentary. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1993.

Bacon, Helen H., in Anthony Hecht. »Introduction«. Seven Against Thebes. Aeschylus. Prev. Anthony Hecht in Helen H. Bacon. New York, NY; Oxford: Oxford University Press, 1973. 3–17.

Cairns, Douglas. Sophocles: Antigone. London: Bloomsbury, 2016.

Cingano, Ettore. »Oedipodea«. The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception. Ur. Marco Fantuzzi in Christos Tsagalis. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 213–225.

Jensterle-Doležal, Alenka. Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 2004.

Finglass, Patrick J. »Stesichorus, master of narrative«. Stesichorus in Context. Ur. Patrick J. Finglass in Adrian Kelly. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 83–97.

Gantar, Kajetan. »Ajshil in njegova ‘drama polna Aresa’«. Sedmerica proti Tebam. Ajshil. Prev. Alojz Rebula. Maribor: Študentska založba Litera, 2005. 5–17.

Homer. Iliada. Prev. Anton Sovrè. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1950.

Homer. Odiseja. Prev. Anton Sovrè. Ljubljana: ZSK, Založba Mihelač, 1991.

Hubbard, Thomas K. »History’s First Child Molester: Euripides’ Chrysippus and the Marginalization of Pederasty in Athenian Democratic Discourse«. Bulletin of the Institute of Classical Studies 78 (2006): 223–244.

Kaufmann, Walter. Tragedy and Philosophy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992.

Kocijančič, Matic. Mit o Antigoni v povojni slovenski književnosti, filozofiji in družbenopolitičnem diskurzu. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2020.

Kocijančič, Matic. »‘Nič drugega kot nič’: negativna teopolitika Sofoklove Antigone«. Primerjalna književnost 44.1 (2021): 107–127.

Kovacs, David. »The Role of Apollo in Oedipus Tyrannus«. The Play of Texts and Fragments. Ur. J. R. C. Cousland in James R. Hume. Leiden: Brill, 2009. 357–368.

Kyriakou, Poulheria. The Past in Aeschylus and Sophocles. Berlin: de Gruyter, 2011.

Lamari, Anna A. »Phoenician Women«. A Companion to Euripides. Ur. Laura K. McClure. Chichester: John Wiley & Sons, 2017. 258–269.

Lloyd-Jones, Hugh. The Justice of Zeus. Berkeley, CA: University of California Press, 1973.

Miola, Robert S. »Early Modern Antigones: Receptions, Refractions, Replays«. Classical Receptions Journal 6.2 (2014): 221–244.

Pindar. Slavospevi in izbrani fragmenti. Prev. Brane Senegačnik. Ljubljana: Družina, 2013.

Pindar. »II. olimpijska oda«. Prev. Jan Ciglenečki. Literatura 21.211/212 (2009): 207–214.

Plutarch. Parallel Lives. Volume I. Theseus and Romulus. Lycurgus and Numa. Solon and Publicola (Loeb Classical Library L046). Prev. Bernadotte Perrin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967.

Scodel, Ruth. »Sophocles’ Biography«. A Companion to Sophocles. Ur. Kirk Ormand. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2012. 25–37.

Sommerstein, Alan H. »Tragedy and the Epic Cycle«. The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception. Ur. Marco Fantuzzi in Christos Tsagalis. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 461–486.

Torres-Guerra, José B. »Thebaid«. The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception. Ur. Marco Fantuzzi in Christos Tsagalis. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 226–243.

West, Martin L., ur. Greek Epic Fragments (Loeb Classical Library L497). Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

Zimmermann, Christiane. Der Antigone-Mythos in der antiken Literatur und Kunst. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1993.
Objavljeno
2021-06-29
Rubrike
Tematski sklop