Stari mojster in neizrekljiva beseda: uvod v kibertekstualnost prek starokitajske književnosti

  • Aleš Vaupotič
Ključne besede: poučevanje svetovne književnosti, starokitajska književnost, daoizem, kibertekst, novi mediji, Dao de jing, Knjiga premen (Yi jing)

Povzetek

Svetovna književnost je težko obvladljiv koncept, s katerim se soočata tako raziskovanje primerjalne književnosti kot z njim povezano predavateljsko delo na univerzah. Predavanja iz svetovne književnosti vključujejo več tako časovno kot tudi geografsko zelo oddaljenih književnosti in slovstev, ki vedno v določenem delu segajo onkraj raziskovalnih področij posameznih predavateljic. Predstavitev oddaljenih literarnih kultur, ki so današnjemu bralstvu in občinstvu tuje, mora upoštevati, da razumevanje vedno pomeni tudi osmislitev v trenutku recepcije. Konkreten primer iz predavalnice povezuje shematično predstavitev starokitajske književnosti in kulture ter daoistične filozofije, njeno obravnavo v seminarju, predlaga pa tudi povezavo kitajskega raziskovanja daa z najnovejšo tematiko kibertekstualnosti in novih medijev, predvsem kot se kaže v problemu, kako se orientirati ob pojavih, ko je besedila za branje preveč, da bi bilo obvladljivo, ali ko lažne resnice in preobilna komunikacija na družabnih omrežjih povzročata vtis izgubljenosti.

Literatura

Aarseth, Espen J. Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1997.

Bode, Katherine. A World of Fiction. Digital Collections and the Future of Literary History. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2018.

Bovcon, Narvika. »Literary Aspects in New Media Art Works«. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 15.7 (2013). Splet. 29. 5. 2021. https://doi.org/10.7771/1481-4374.2391.

Castells, Manuel. The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol. 1. 2. Izd. Malden, MA; London: Wiley-Blackwell, 2010.

Damorsch, David. What is World Literature? Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press, 2003.

Fineman, Joel. »The History of the Anecdote: Fiction and Fiction«. The New Historicism. Ur. Harold Aram. New York, NY; London: Routledge, 1989. 49–76.

Floridi, Luciano. Informacija: Zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina, 2016.

Flusser, Vilém. Kommunikologie. Frankfurt am Main: Fischer, 2007.

Flusser, Vilém. Kommunikologie weiter denken. Frankfurt am Main: Fischer, 2009.

Greenblatt, Stephen. »The Improvistion of Power«. The New Historicism Reader. Ur. Harold Aram Veeser. New York, NY; London: Routledge, 1994. 46–87.

Hansen, Chad. »Daoism«. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition). Ur. Edward N. Zalta. Splet. 19. 2. 2021. https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/daoism/.

Hershock, Peter. »Chan Buddhism«. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition). Ur. Edward N. Zalta. Splet. 29. 5. 2021. https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/buddhism-chan/.

Hladnik, Miran, in Jernej Polajnar. »Wikiji v izobraževanju: Po desetih letih izkušenj«. Andragoška spoznanja 22.4 (2017): 73–83.

Knjiga premen. Yi jing. Prev. Maja Milčinski. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

Lao Zi. Dao de jing. Prev. Maja Milčinski. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

Manovich, Lev. The Language of New Media. Cambridge, MA: The MIT Press, 2001.

Mao Tse-tung. Pesmi. Prevedel in z izvirniki uskladil Vitomil Zupan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975.

Milčinski, Maja. »Kaj je Yi jing«. Knjiga premen. Yi jing. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 499–538.

Milčinski, Maja. »Lao Zi in Dao de jing – knjiga o dau in vrlini«. Dao de jing. Avtor Lao Zi. Mladinska knjiga, 2009. 127–157.

Milčinski, Maja. Mali slovar azijskih filozofij. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

Murray, Gilbert. The Rise of the Greek Epic. Oxford: Clarendon Press, 1924.

Schlegel, Friedrich. Spisi o literaturi. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Stalder, Felix. »The network paradigm: Social formations in the age of information«. The Information Society 14.4 (1998): 301–308.

Vaupotič, Aleš. »The Book and the World Wide Web«. Primerjalna književnost 35.1 (2012): 201–211.

Vaupotič, Aleš. »K problemu zamejitve pojma novi historizem«. Dialogi 41.3/4 (2005): 52–74.

Vaupotič, Aleš. »Semiotika in realizem«. Primerjalna književnost 39.2 (2016): 101–119.

Vaupotič, Aleš. »Teorija tehno-slike Viléma Flusserja«. Primerjalna književnost 37.2 (2014): 151–163.

Vaupotič, Aleš. Vprašanje realizma. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2019.

Vaupotič, Aleš, in Narvika Bovcon. »Integracija pesniške zbirke Balada za Metko Krašovec Tomaža Šalamuna v medij videa«. Obzorja jezika / Obnebja jezika. Poezija Tomaža Šalamuna. Ur. Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak in Barbara Pregelj. Zagreb: FF press, 2014. 173–183.

Vaupotič, Aleš, in Narvika Bovcon. »Obrat po prostorskem obratu: umetniškoraziskovalni pristop«. Primerjalna književnost 36.2 (2013): 225–244.

Veeser, Harold Aram. »The New Historicism«. The New Historicism Reader. Ur. Harold Aram Veeser. New York, NY; London: Routledge, 1994. 1–32.

Winder, William. »Le robot-poète: littérature et critique à l’ère électronique«. Littérature, informatique, lecture. De la lecture assistée par ordinateur à la lecture intéractive. Ur. Michel Lenoble in Alain Vuillemin. Limoges: PULIM, 1999. 187–213.

Wittgenstein, Ludwig. Logično filozofski traktat. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.

Zhuang Zi. Klasik Dežele južne rože. Prev. Maja Milčinski. Ljubljana: Sophia, 2004.
Objavljeno
2021-06-29
Rubrike
Tematski sklop