Slovenska zgodovinska avantgarda v kontekstu prve svetovne vojne, nacionalizmov in fašizma: primer Antona Podbevška

  • Marija Jurić Pahor
Ključne besede: slovenska književnost, zgodovinska avantgarda, Podbevšek, Anton, prva svetovna vojna, futurizem, nacionalizem, italijanski fašizem

Povzetek

Za slovensko zgodovinsko avantgardo 1915–1927 je značilno, da se je oblikovala v kontekstu izkušnje prve svetovne vojne, vzpona nacionalizmov in italijanskega fašizma. Prispevek posebno pozornost posveča Antonu Podbevšku, ki velja za prvega slovenskega avantgardnega umetnika, a tudi za nekoga, ki je s svojimi literarnimi nastopi in pesnitvami »dregnil v središčni živec slovenskega kulturnega prostora«. Svojemu občinstvu se je predstavljal z imenom in naslovom svoje pesniške zbirke: Anton Podbevšek – Človek z bombami. O naslovu zbirke je Podbevšek dejal, da je nastala v skladu s takratnim vojnim časom. Prispevek ugovarja predpostavki, da se je Podbevšek na začetku svoje pesniške poti navduševal nad futurizmom in da ga je vojna pod futurističnim vplivom »magično pritegovala«. Ponazori, da že cikel pesmi »Žolta pisma« daje bolj kot na futuristične jezikovne eksperimente misliti na vdor strahot vojne in na govorico travme. Iz analize izhaja, da sta ubeseditev in čutno-konkretna inscenacija doživete vojne groze onkraj estetizacij bistveni značilnosti Podbevškove umetnosti. Številni sodobniki so se v njej »intuitivno« prepoznali, jo simpatetično podoživljali. Kljub fascinaciji, ki jo je vzbujala, se je morala ukloniti nacionalistično in/ali militantno navdihnjenim »graditeljem Bodočnosti«. Prispevek ogovarja tudi konstrukt »balkanskega barbarogenija« in ambivalentni odnos (zlasti primorskih) slovenskih avantgardistov do italijanskega futurizma zlasti zaradi njegovih povezav z iredentizmom in fašizmom.

Literatura

Albreht, Fran (psevd. Studen, Marko). »Iz ‘Bojnih ritmov’«. Svoboda 1.4 (1919): 74.

Antončič, Emica. Anton Podbevšek in njegova vloga v razvoju slovenske moderne književnosti. Maribor: Obzorja, 2000.

Bachmann, Ingeborg. Frankfurter Vorlesungen. Probleme der zeitgenössischen Dichtung. München: Piper, 1980.

Balantič, Polona. »Futurizem pri nas ali lučni žarki niso bliskali z gradu – Intervju s Petrom Krečičem«. MMC RTV SLO (25. 2. 2009). Splet. 14. 3. 2021. https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/futurizem-pri-nas-ali-lucni-zarki-niso-bliskali-z-gradu/158288/.

Ball, Hugo. Die Flucht aus der Zeit. München, Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1927.

Bartol, Vladimir. Mladost pri Svetem Ivanu: Svet pravljic in čarovnije. Prva knjiga. Ljubljana: Sanje, 2003.

Baumgarth, Christa. Geschichte des Futurismus. Hamburg: Rowohlt, 1966.

Becker, Annette. »The Avant-Garde, Madness and the Great War«. Journal of Contemporary History 35.1 (2000): 71–84.

Bürger, Peter. Theory of the Avant-Garde. Minneapolis: University of Minnesota, 1984.

Čeh Steger, Jožica. Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1933. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010.

Debeljak, Anton. »Paseizem in futurizem«. Ljubljanski zvon 32.2 (1912): 129–134.

Delak, Ferdo. »Mladina, podaj se v borbo«. Tank 1.1 (1927): 5.

Delak, Ferdo. »Mi«. Tank 1.2. (1927): 69.

Dović, Marijan. »Podbevšek in Cvelbar«. Slavistična revija 50.2 (2002): 233–249.

Dović, Marijan. Mož z bombami. Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda. Ljubljana; Novo mesto: Založba ZRC, ZRC SAZU; Založba Goga, 2009.

Dović, Marijan. »Slovenska zgodovinska avantgarda med kozmopolitizmom in perifernostjo«. V: Marko Juvan (ur.): Svetovne književnosti in obrobja, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 297–320.

Dović, Marijan. »Podbevškova pesniška šola, Trije labodje in zaton ‘bombaša’«. Slavistična revija 68.3 (2020): 427–440.

Fähnders, Walter. Avantgarde und Moderne 1890–1933. Stuttgart; Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2010.

Friedell, Egon. Kulturgeschichte der Neuzeit. München: DTV, 1993.

Gruden, Ivan. »L’Italia futurista«. Dom in svet 26.9 (1913): 333–337 [1. del].

Jarc, Miran. »Anton Podbevšek: Človek z bombami«. Slovenski narod 1. 3. 1925: 3.

Jurić Pahor, Marija. »Narativnost spominjanja: vpogledi v avto/biografsko usmerjeno raziskovanje in v govorico ekstremne travme«. Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU (Studia litteraria), 2011. 161–173.

Jurić Pahor, Marija. Memorija vojne. Soška fronta v spominski literaturi vojakov in civilistov. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2019.

Kimovec, Fran. »Kogojev koncert 6. novembra 1920 v Unionu«. Dom in svet 33.11/12 (1920): 315–316.

Kocijan, Gregor. Slovenska kratka proza: 1919–1929. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

Kos, Matevž. »Šorli, Albreht, Nietzsche«. Jezik in slovstvo 46.7/8 (2000/2001): 325–333.

Kos, Matevž. »Vprašanje o Podbevškovem ‘pesniškem molku’«. Jezik in slovstvo 54.5 (2009): 3–13.

Kralj, Lado. »‘Jaz sem barbar’: barbarstvo kot motiv in ideologija v avantgardistični literaturi«. Primerjalna književnost 11.1 (1988): 29–41.

L.[ah], I.[van] in G.[ovekar], F.[ran]. »Slovenska najmlajša«. Jutro 23. 9. 1921.

Legiša, Lino. »V ekspresionizem in novi realizem«. Zgodovina slovenskega slovstva VI. Ur. Lino Legiša. Ljubljana: Slovenska matica, 1969.

Lethen, Helmut. Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994.

Marinetti, Filippo Tommaso. »Rapporto sulla vittoria del Futurismo a Trieste«. L’Incendiario, col rapporto sulla vittoria futurista di Trieste. Aldo Palazzeschi. Milano: Edizioni Futuriste di »Poesia«, 1910. 9–22.

Marinetti, Filippo Tommaso. Guerra sola igiene del mondo. Milano: Edizioni Futuriste di »Poesia«, 1915.

Mušič, Marjan. Novomeška pomlad. Maribor: Obzorja, 1974.

Ocvirk, Anton. »Pesništvo (Literarni pregledi)«. Ljubljanski zvon 49.12 (1929): 705–713.

Pahor, Boris. Srečko Kosovel. Pričevalec zaznamovanega stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008.

Petrè, Fran. »Podbevškov problem«. Naša sodobnost 4.7/8 (1956): 674–692.

Pizzi, Katia. »‘Qualè triestinità?’ Glasovi in odmevi iz italijanskega Trsta«. Primerjalna književnost 28 (2005): 103–114.

Podbevšek, Anton. Moje ekstaze skulptura. Znanstvenokritična izdaja pesniškega opusa. Ur. Marijan Dović. Ljubljana; Novo mesto: Založba ZRC, ZRC SAZU; Založba Goga, 2008.

Poniž, Denis. »Slovenske zgodovinske avantgarde med Podbevškom in Tankom«. Filologičeskie zametki. Vyp. 2: mežvuzovskij sbornik naučnyh trudov. Ur. Marija P. Kotjurova. Perm; Ljubljana: Permskij universitet, 2003. 165–180.

Poniž, Denis. »Sedem desetletij Človeka z bombami«. Človek z bombami. Avtor Anton Podbevšek. Novo mesto: Dolenjska založba, 1991. 9–34.

Pranjić, Kristina. »Zenitistični koncept barbarogenija kot kritika zahodnoevropske kulture«. Primerjalna književnost 43.3 (2020): 139–157.

Rehage, Georg Philipp. ‘Wo sind Worte für das Erleben’. Die lyrische Darstellung des Ersten Weltkrieges in der französischen und deutschen Avantgarde (G. Apollinaire, J. Cocteau, A. Stramm, W. Klemm). Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2003.

Rehar, Radivoj. »Človek z bombami«. Tabor 9. 6. 1921.

Remec, Alojzij. »Anton Podbevšek: Človek z bombami«. Slovenec 16. 11. 1920.

Stelè, France. »Recitacijski večer Antona Podbevška«. Dom in svet 34.1/3 (1921): 59–61.

Šalamun - Biedrzycka, Katarina. Anton Podbevšek in njegov čas. Maribor: Založba Obzorja, 1972.

Toporišič, Tomaž. »Nevarna razmerja ‘mlade slovenske umetnosti’ in futurizma«. Primerjalna književnost 37.3 (2014): 1–21.

Troha, Vera. »O Kosovelu in italijanskem futurizmu«. Primerjalna književnost 11.2 (1988): 1–14.

Vidmar, Josip. »Urednikov uvodnik«. Kritika 1.4 (1925): 1–3.

Vidmar, Josip. »A. Podbevšek: Človek z bombami«. Kritika 1.4 (1925): 54–58.

Vidmar, Josip. »Slovenska zgodovinska avantgarda 1910–1930«. Sodobnost 33.3 (1985): 302–305.

Vodnik, France. »Anton Podbevšek: Človek z bombami«. Dom in svet 38.4 (1925): 254–255.

Vrečko, Janez. »Labodovci, pilotovci, konstrukterji, konsisti in tankisti«. Slavistična revija 47.1 (1999): 49–67.

Vrečko, Janez. Srečko Kosovel. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Vrečko, Janez. »Barbarogenij, barbarsko in fašizem«. Primerjalna književnost 35.3 (2012): 261–270.
Objavljeno
2021-06-29
Rubrike
Razprave