Sveta noč spanca, ideja otroka in respiratorna (po)etika miru

Avtorji

  • Lenart Škof

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v44.i3.03

Ključne besede:

literatura in ideja otroka, poetika miru, Marija in Jezus, Hölderlin, Friedrich, Claudel, Paul, Bachelard, Gaston, Heidegger, Martin, Irigaray, Luce

Povzetek

Članek obravnava Hölderlinovo in Claudelovo pesništvo ter Bachelardovo poetiko imaginacije v luči ideje otroka, svetosti otroškega spanca ter s tem povezane respiratorne (po)etike miru. V prvem delu se ukvarja z vprašanjem prastarih redov otroškosti, kakor se pojavljajo v izbranih Hölderlinovih himnah, pri čemer se analize osredotočajo na povezavo materinskih genealogij in ideje otroka v izbranih Hölderlinovih verzih nedokončane »Himne Madoni« ter nekaterih drugih njegovih delih. Temu je dodana interpretacija nekaterih Heideggrovih uvidov, kakor se navezujejo tako na Hölderlinovo poetiko, kakor tudi na Heideggrovo lastno mišljenje rojstvenosti in miru. V drugem delu se prek Bachelardove poetike sveta kot kozmične zibke pomaknemo v svet, v katerem je otroški spanec povezan s kozmičnim ritmom dihanja, kar odpira novo atmosfero miru prebivanja. S tem povezane so tudi navezave na Merleau-Pontyja, ki je deloval pod močnim Bachelardovim vplivom. V tretjem in sklepnem delu pa se na sledi Claudelovega pesništva, zlasti njegove slavilne ode »Magnifikat« ter njegove ideje o nesmrtnosti otroka, pomaknemo proti (post-)krščanskemu okviru premišljevanja in idejo otroka navežemo tudi na filozofijo Luce Irigaray, s posebnim poudarkom na vprašanju razmerja med Marijo kot materjo in Jezusom kot otrokom.

Literatura

Ajshil. <em>Oresteja</em>. Prev. Marko Marinčič. Ljubljana: Modrijan, 2008.

Bachelard, Gaston. <em>L’air et les songes: essai sur l’imagination du mouvement</em>. Paris: Librairie José Corti, 1992.

Bachelard, Gaston. <em>Air and Dreams: An Essay on the Imagination of Movement</em>. Tretja izdaja. Prev. Edith R. Farrell in C. Frederick Farrell. Dallas: The Dallas Institute of Humanities and Culture, 2011.

Ben Simpson, Christopher. <em>Merleau-Ponty and Theology</em>. London: Bloomsbury, 2014.

Berndtson, Petri. »The Inspiration and the Expiration of Being: The Immense Lung and the Cosmic Breathing as the Sources of Dreams, Poetry and Philosophy«. <em>Thinking in Dialogue with Humanities: Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty</em>. Ur. Karel Novotný, Taylor S. Hammer in Petr Špecián. Bukarešta: Zeta Books, 2011. 281–293.

Berndtson, Petri. <em>Phenomenological Ontology of Breathing</em>. Doktorska disertacija. Univerza v Jyväskyli, 2018.

Böschenstein, Renate. »Hölderlins allegorische Ausdrucksform, untersucht an der Hymne ,An die Madonna’«. <em>Jenseits des Idealismus. Hölderlins letzte Homburger Jahre (1804–1806)</em>. Ur. Christoph Jamme in Otto Pöggeler. Bonn: Bouvier Verlag, 1988. 181–209.

Bruno, Giordano. <em>Cause, Principle and Unity, And Essays on Magic</em>. Prev. Richard J. Blackwell. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Claudel, Paul. <em>Sejalec božje mere</em>. Prev. Marko Marinčič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993.

Dzon, Mary. »Jesus and the Birds in Medieval Abrahamic Traditions«. <em>Traditio</em> 66 (2011): 189–230.

Heidegger, Martin. <em>Na poti do govorice</em>. Prev. Dean Komel et al. Ljubljana: Slovenska matica, 1995.

Heidegger, Martin. <em>Razjasnjenja ob Hölderlinovem pesništvu</em>. Prev. Vid Snoj. Ljubljana: Nova revija, 2001.

Heidegger, Martin. <em>Predavanja in sestavki</em>. Prev. Tine Hribar et al. Ljubljana: Slovenska matica, 2003.

Heine, Stefanie. <em>Poetics of Breathing: Modern Literature Syncope</em>. New York, NY: SUNY Press, 2021.

Hölderlin, Friedrich. <em>Hölderlin</em>. Prev. Niko Grafenauer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

Hölderlin, Friedrich. <em>Sämtliche Werke. Bd. 2, Gedichte nach 1800</em>. Ur. Friedrich Beissner, Adolf Beck in Ute Oelman. Stuttgart: W. Kohlhammer; J. G. Cotta, 1953.

Hölderlin, Friedrich. <em>Pozne himne</em>. Prev. Vid Snoj. Ljubljana: KUD Logos, 2006.

Irigaray, Luce. <em>Marijina skrivnost</em>. Prev. Anton Mlinar. Novo mesto: Goga, 2012.

Irigaray, Luce. <em>To Be Born: Genesis of a New Human Being</em>. New York, NY; London: Palgrave, 2017.

Jonas, Hans. <em>Das Prinzip Verantwortung</em>. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.

Kristeva, Julia. »Antigone: Limit and Horizon«. <em>Feminist Readings of Antigone</em>. Ur. Fanny Söderbäck. Albany, NY: SUNY Press, 2010. 215−30.

Medvešček-Klančar, Pavel. <em>Iz nevidne strani neba. Razkrite skrivnosti staroverstva</em>. Ljubljana: ZRC SAZU, 2015.

Merleau-Ponty, Maurice. <em>Résumés de Cours, Collège de France 1952–1960</em>. Paris: Éditions Gallimard, 1968.

Merleau-Ponty, Maurice. <em>La Nature: Notes, course de Collège de France</em>. Paris: Éditions du Seuil, 1995.

Merleau-Ponty, Maurice. »The Child’s Relation with Others«. <em>The Primacy of Perception</em>. Ur. James M. Edie. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1964. 98–155.

Merleau-Ponty, Maurice. »Themes from the Lectures at the Collège de France (1952–1960)«. <em>In Praise of Philosophy and Other Essays</em>. Prev. John O’Neill. Evanston, IL: Northwestem University Press, 1988. 71–199.

Merleau-Ponty, Maurice. <em>Nature: Course Notes from the Collège de France</em>. Prev. Robert Vallier. Evanston, IL: Northwestem University Press, 1995.

Merleau-Ponty, Maurice. <em>Fenomenologija zaznave</em>. Prev. Špela Žakelj. Ljubljana: Beletrina, 2006.

Nietzsche, Friedrich. <em>Tako je govoril Zaratustra</em>. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica, 1999.

Otto, Walter F. <em>Bogovi Grčije. Podoba božanskega v zrcalu grškega duha</em>. Prev. Samo Krušič in Alfred Leskovec. Ljubljana: Nova revija, 1998.

Rilke, Rainer Maria. »Soneti Orfeju«. Prev. Kajetan Kovič. <em>Kaplje</em> 66 (1966): 73.

Rilke, Rainer Maria. <em>Marijino življenje</em>. Prev. Gorazd Kocjančič. Ljubljana: KUD Logos, 2006.

Saint Aubert, Emmanuel. »L’Incarnation change tout: Merleau-Ponty critique de la théologie explicative«. <em>Archives de Philosophie</em> 71.3 (2008): 371–405.

Shoemaker, Stephen J., ur. <em>Ancient Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and Assumption</em>. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Sofokles. <em>Antigone</em>. Prev. Ivan Hribovšek. Ljubljana: Družina, 2014.

Škof, Lenart. <em>Etika diha in atmosfera politike</em>. Ljubljana: Slovenska matica, 2013.

Škof, Lenart. »Schellingova <em>Clara</em>: skice za ontologijo ljubezni«. <em>Primerjalna književnost</em> 40.3 (2017): 69–86.

Škof, Lenart. <em>Antigonine sestre: o matrici ljubezni</em>. Ljubljana: Slovenska matica, 2018.

Škof, Lenart. »Naproti Tretji dobi ali o spravi med etiko in teologijo«. <em>Misli svetlobe in senc: razprave o filozofskem delu Marka Uršiča</em>. Ur. Maja Malec in Olga Markič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 73–81.

<em>Zgodnjekrščanski spisi</em>. Ur. Klaus Berger in Christiane Nord. Ur. slovenske izdaje Gorazd Kocjančič in Vid Snoj. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2015.

Prenosi

Objavljeno

2021-11-12

Številka

Rubrike

Razprave