Kako poučevati nepredstavljivo: vojni roman Slavenke Drakulić Kot da me ni pri pouku književnosti

  • Anja Mrak
Ključne besede: literatura in vojna, Drakulić, Slavenka: Kot da me ni, vojna v Bosni, travma, posilstvo, vojni zločini, didaktika književnosti, etična vzgoja

Povzetek

Posodobljeno berilo Branja 3 v srednješolski pouk književnosti prinaša tudi vojni roman Slavenke Drakulić Kot da me ni (Kao da me nema, 1999), ki prikazuje nedojemljive zločine proti človeštvu, posilstva, nacionalno in versko sovraštvo ter neizbrisne posledice vojne. Obravnava tematike travmatične izkušnje nasilja in zlorabe pri pouku nedvomno predstavlja svojevrsten pedagoški izziv, zato je zlasti pomembna ustrezna družbeno-politična in zgodovinska kontekstualizacija romana ter zadostna mera občutljivosti pri predstavljanju čustveno zelo zahtevne tematike, dodatno obremenjene tudi zaradi neposredne časovne in geografske bližine. V članku raziskujem možnosti zasledovanja širših predmetnih ciljev književnega pouka v okviru etične vzgoje prek literature z branjem pripovedi o travmi in izpostavim ključne točke za obravnavo tovrstnih besedil v razredu. Ob izbranih odlomkih v berilu analiziram tudi spremljajoč didaktični instrumentarij (spremno besedilo, vprašanja, podatki o avtorici), ki dijakinje in dijake usmerja pri interpretaciji dotičnega romana.

Literatura

Allen, Beverly. Rape Warfare: The Hidden Genocide in Bosnia-Herzegovina and Croatia. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1996.

Ambrož, Darinka, idr. Branja 3: berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. Ljubljana: DZS, 2019.

Askin, Kelly D. »Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes Under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles«. Berkeley Journal of International Law 21.2 (2003): 288–349.

Berber, Neval. »Writing the Rape in Post-Conflict Societies of the 1990s: John M. Coetzee and Slavenka Drakulić«. Critique: Studies in Contemporary Fiction 59.1 (2018): 103–114.

Drakulić, Slavenka. Kot da me ni. Prev. Sanja Polanc. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2002.

Grosz, Elizabeth A. Neulovljiva telesa: h korporealnemu feminizmu. Prev. Tanja Velagić. Ljubljana: Zavod Emanat, 2008.

Krakar Vogel, Boža. Didaktika književnosti pri pouku slovenščine. Ljubljana: Rokus Klett, 2020.

Matajc, Vanesa. »Medbesedilna razmerja med ustno zgodovino in literaturo v pričevanju«. Acta Histriae 19.1–2 (2011): 301–318.

Schönfelder, Christa. Wounds and Words: Childhood and Family Trauma in Romantic and Postmodern Fiction. Bielefeld: Transcript, 2013.

Valanzola, Ashley. »Student Disclosure: The Aftermath of Teaching About Sexual Violence in the Classroom«. Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies 43.2 (2021): 185–203.

Virk, Tomo. »Literatura, etika in pouk književnosti v gimnazijah«. Jezik in slovstvo 64.1 (2019): 65–72.

Yuval-Davis, Nira. Spol in nacija. Prev. Polona Petek. Ljubljana: Sophia, 2009.

Žarkov, Dubravka. The Body of War: Media, Ethnicity, and Gender in the Break-up of Yugoslavia. Durham, NC; London: Duke University Press, 2007.
Objavljeno
2022-07-01
Rubrike
Tematski sklop