Obračanje na Drugega v duhovni poeziji Jude Halevija in Gorazda Kocijančiča

  • Erika Primc
Ključne besede: literatura in religija, duhovna poezija, mistična poezija, Halevi, Juda, Kocijančič, Gorazd, poimenovanja Boga, molitvena govorna struktura

Povzetek

Okušanje Presežnega – kar presega naše zmožnosti čutenja, zamišljanja, nas same – je starodavna izkušnja. Vzporedno z njo se oblikuje tudi njeno ubesedovanje, pri katerem je človek hitro ugotovil, da ima opravka z neizrekljivim. In vendar se temu ni odpovedal. Duhovna literatura, ki skuša to neizrekljivo morda ubesedovati najbolj neposredno, je prisotna že od začetkov književnosti – in je še danes prav tako aktualna. Članek obravnava dva trenutka z njene poti: pesniško delo srednjeveškega judovskega pesnika Jude Halevija in sodobnega slovenskega pesnika Gorazda Kocijančiča. Temelji na Kocijančičevem prevodu izbora Halevijevih pesmi (1997) in treh Kocijančičevih pesniških zbirkah: Tvoja imena (2000), Certamen spirituale (2008) in Primož Trubar zapušča Ljubljano (2012). Na primeru njune poezije prikaže, kako se to, kar duhovno pesem potiska v nastanek in je hkrati njen ključni moment – torej obračanje na Drugega – odraža v sami pesmi. Članek se najprej ustavi ob njunih navezavah na tradicijo mistične poezije, saj je v le-tej obravnavani vidik poezije najbolj neposredno prisoten. Nato se posveti obračanju lirskega subjekta na d(D)rugega, na Boga – prek poimenovanj in same strukture pesmi, ki vedno n(N)ekoga nagovarja. Videli bomo, da obravnavana avtorja kljub zgodovinski, kulturni in navsezadnje religijski oddaljenosti pišeta o isti izkušnji.

Literatura

Derrida, Jacques. »Kako ne govoriti: odzanikanja«. Izbrani spisi o religiji. Ur. Nike Kocijančič Pokorn in Vid Snoj. Prev. Nike Kocijančič Pokorn, Barbara Pogačnik in Vid Snoj. Ljubljana: KUD Logos, 2003. 23–103.

Dionizij Areopagit. »O mističnem bogoslovju«. Zbrani spisi. Uvod, prev. in op. Gorazd Kocijančič. Ljubljana: Društvo Slovenska matica, 2008. 157–175.

Dionizij Areopagit. »O nebeški hierarhiji«. Zbrani spisi. Uvod, prev. in op. Gorazd Kocijančič. Ljubljana: Društvo Slovenska matica, 2008. 323–400.

Grgič, Matejka. »Jezik kot lógos: vpliv novoplatonistične filozofije na Dionizija Areopagita«. Dionizij Areopagit in evropsko izročilo. Ur. Gorazd Kocijančič in Vid Snoj. Ljubljana: Slovenska matica, 2011. 83–94.

Halevi, Juda ben Samuel. Juda Halevi. Izbor in prev. Gorazd Kocijančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

Kocijančič, Gorazd. Certamen spirituale. Ljubljana: Beletrina, 2008.

Kocijančič, Gorazd. Primož Trubar zapušča Ljubljano. Ljubljana: Beletrina, 2012.

Kocijančič, Gorazd. »Spremna beseda«. Juda Halevi. Avtor Halevi, Juda ben Samuel. Izbor in prev. Gorazd Kocijančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 105–113.

Kocijančič, Gorazd. Tvoja imena. Ljubljana: Društvo SKAM, 2000.

Scholem, Gershom. Poglavitni tokovi v judovski mistiki. Prev. Vid Snoj. Ljubljana: Nova revija, 2003.

Snoj, Vid. »Božja imena po Dioniziju«. Dionizij Areopagit in evropsko izročilo. Ur. Gorazd Kocijančič in Vid Snoj. Ljubljana: Slovenska matica, 2011. 95–107.

Snoj, Vid. »Svetovna literatura na ozadju Drugega«. Od drugega do Drugega. Ljubljana: KUD Logos, 2007. 141–159.

Sveto pismo stare in nove zaveze: slovenski standardni prevod. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 1996.

Širca, Alen Albin. Teopoetika: študije o krščanskem mističnem pesništvu. Ljubljana: KUD Logos, 2007.

Truhlar, Vladimir. Leksikon duhovnosti. Celje: Mohorjeva družba, 1974.
Objavljeno
2022-11-07
Rubrike
Razprave