Platonizem v slovenski kulturi in literaturi

Avtorji

  • Janko Kos

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i2.07

Ključne besede:

literatura in filozofija, slovenska književnost, aristotelizem, platonizem, novoplatonizem, hrepenenje, dualizem duše in telesa, lepa duša, duhovno presežno

Povzetek

Razprava pojasnjuje pomen in razvoj platonizma na Slovenskem – v filozofsko-znanstvenem mišljenju in v pesniško-literarni ustvarjalnosti. V filozofiji je bil ob prevladujočem aristotelizmu in razsvetljenskem empirizmu z nekaj izjemami skoraj neprepoznaven: na Platonov nauk o lepoti je proti koncu 19. stoletja navezal svojo estetiko A. Mahnič, vendar je ostal v mejah Aristotelove miselne tradicije. Šele po letu 1990 se je začelo filozofsko mišljenje močneje odpirati spodbudam iz Platona in novoplatonikov. Pač pa je platonizem zapustil opazne sledove v pesništvu in literaturi, najprej pri Francetu Prešernu in njegovem prvem razlagalcu Josipu Stritarju, nato najmočneje in najizvirneje v pripovedništvu in dramatiki Ivana Cankarja, v poeziji Srečka Kosovela in pri pesnikih mladokatoliškega kroga dvajsetih let. Redkejši je bil z nekaj pomembnimi izjemami v literaturi po drugi svetovni vojni pesniško-literarni platonizem; po letu 1950 je z Antigono Dominika Smoleta nastala ena njegovih najizvirnejših stvaritev. Šele po letu 1990 je platonizem močneje zaživel v poeziji mlajših generacij in se s tem ujel s sočasnim razmahom v filozofiji.

Literatura

Cankar, Izidor. Leposlovje – eseji – kritika. Uredil in pojasnil France Koblar. Ljubljana: Slovenska matica, 1969.

Copleston, Frederick. A History of Philosophy. Volume 3. Ockham to Suarez. New York etc.: Doubleday, 1985.

Fridl, Ignacija. »Platonova filozofija umetnosti in slovenska književnost«. Primerjalna književnost, 2009, št. 1, 25–43.

Gilbert, Katharine, in Helmut Kuhn. Zgodovina estetike. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1967.

Hribar, Tine. Drama hrepenenja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983.

Kalan, Valentin. »Platonizem«. Enciklopedija Slovenije 8. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994.

Kocijančič, Gorazd. Platon. Zbrana dela II. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Kos, Janko. Prešeren in krščanstvo. Ljubljana: Slovenska matica, 2002.

Kos, Janko. Misliti Cankarja. Ljubljana: Beletrina, 2018.

Kos, Janko. »Ivan Cankar in Evropa – odprta vprašanja«. V sanjah preleti človek stoletje. Mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja. Ur. Matic Kocijančič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2021. 13–24.

Kos, Janko. »Adam Bohorič med protestantizmom in humanizmom«. Novi pogledi na Adama Bohoriča. Ljubljana: SAZU, 2022. 65–74.

Kos, Matevž. »Kako brati Kosovela?« Izbrane pesmi. Avtor Srečko Kosovel. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 129–165.

Kraut, Richard, ur. The Cambridge Companion to Plato. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Mahnič, Joža. Zgodovina slovenskega slovstva V. Ljubljana: Slovenska matica, 1964.

Ogrin, Matija. »Schönlebnov rokopis Basis ethica: moralna filozofija kot veda o značaju in poznanju dobrega«. Janez Ludvik Schönleben v luči novih raziskav. Ur. Monika Deželak Trojar idr. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 16–17.

Pirjevec, Dušan. Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964.

Pogačnik, Jože. Josip Stritar. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1985.

Rist, John. »Plotinus and Christian Philosophy«. Plotinus. Ur. Lloyd P. Person. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 386–414.

Romano, Ruggiero, in Alberto Tenenti. Die Grundlegung der modernen Welt. Spätmittelalter, Renaissance, Reformation. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch Verl., 1967.

Sodnik, Alma. Zgodovinski razvoj estetskih problemov. Ljubljana: Znanstveno društvo za humanistične vede, 1928.

Sodnik, Alma. Izbrane razprave. Zbral in uredil dr. Frane Jerman. Ljubljana: Slovenska matica, 1975.

Škamperle, Igor. »Marsilio Ficino in renesančna filozofija«. O ljubezni. Avtor Marsilio Ficino. Ljubljana: Slovenska matica, 2021. 175–230.

Thomson, Harrison S. Das Zeitalter der Renaissance. München: Kindler Verlag, 1977.

Urbančič, Ivo. Med sholastiko in neosholastiko. Poglavitne ideje slovenskih filozofov. Ljubljana: Slovenska matica, 1971.

Veber, France. Uvod v filozofijo. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1921.

Veber, France. Sv. Avguštin. Osnovne filozofske misli sv. Avguština. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1931.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-24

Številka

Rubrike

Razprave