Duševnost, avtobiografija in psihiatrija

Avtorji

  • Borut Škodlar
  • Martin P. Kastelic

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i1.01

Ključne besede:

naratologija, avtobiografska literatura, pripovedovanje, doživljanje sebe, fenomenologija, psihoanaliza, hermenevtika

Povzetek

Za avtobiografske zapise je značilno pripovedovanje o sebi, ki ga vsaka s svojih zornih kotov preučujejo fenomenologija, psihoanaliza, naratologija in hermenevtika. Njihove razčlenitve in analize prispevajo k boljšemu razbiranju človekovih izkustev. V fenomenoloških in psihoanalitičnih perspektivah lahko prepoznavamo bazične in narativne ravni doživljanja sebe ter prehajanja od manj zrelih k zrelejšim oblikam samorazumevanja. Naratološko nas zanima razdalja med pripovedujočim in doživljajočim jazom, ki mora ostajati »dovoljšnja«, da omogoča transparentnost ter zmožnost razumevanja in interpretiranja duševnosti pripovedovalca. Prav tako so za analizo avtobiografij pomembna naratološka pojmovanja (ne)zanesljivosti spomina, pri katerih je poleg verodostojnosti ključen potencial avtobiografije za spoznavanje sebe in razlaganje resničnosti. Vse omenjene analize avtobiografske zapise razčlenjujejo in razgrinjajo, da lažje začutimo njihov transformativni potencial. Zgodbe o težavnih izkušnjah kličejo po zapisu, avtobiografski zapisi pa kličejo bralce, da ob njih začutijo svoje otoke jasnine in iz njih črpajo navdih za spremembe v svojih življenjih. Ranjeni zdravilec, ki je prototip močnega in izkušenega zdravilca, ni nihče drug kot ranjeni pripovedovalec. Skozi pripovedi ranjenih pripovedovalcev se utrjujemo v svojih temeljih, mehčamo v svojih od ogroženosti okostenelih predstavah o sebi ter dozorevamo v bolj čuteče in sočutne posameznike. Zmožni postanemo bolj konstruktivne gradnje samih sebe in sveta okrog nas.

Literatura

Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. University of Toronto Press, 2017.

Bruner, Jerome. »Self-Making and World-Making«. Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self and Culture, ur. Jens Brockmeier in Donal Carbaugh, John Benjamins Publishing Company, 2001, str. 25–37.

Cohn, Dorrit. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton University Press, 1978.

Deegan, Patricia E. »Recovery: The Lived Experience of Rehabilitation«. NAMI: National Alliance of Mental Illness, https://www.nami.org/NAMI/media/Extranet-Education/HF15AR6LivedExpRehab.pdf. Dostop 6. 1. 2024.

Frank, Arthur W. The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics. University of Chicago Press, 1997.

Frankl, Viktor E. Kljub vsemu reči življenju da. Psiholog v koncentracijskem taborišču. Prev. Miriam Drev in Jože Stabej, Celjska Mohorjeva družba, 2013.

Freud, Sigmund. »Psihoanalitične pripombe k avtobiografskemu opisu primera paranoje«. Prev. Samo Krušič in Alfred Leskovec, Primer Schreber, ur. Mladen Dolar, Analecta, 1995, str. 7–69.

Gallagher, Shaun. »Philosophical Conceptions of the Self: Implications for Cognitive Science«. Trends in Cognitive Sciences, let. 4, št. 1, 2000, str. 14–21.

Jaspers, Karl. Allgemeine Psychopathologie. Springer, 1953.

Joyce, James. Ulikses. Prev. Janez Gradišnik, Cankarjeva založba, 1993.

Jung, Carl Gustav. Spomini, sanje, misli. Prev. Božidar Kante, DZS, 1993.

Jung, Carl Gustav. Rdeča knjiga. Prev. Jan Ciglenečki idr., Beletrina, 2015.

Koron, Alenka. »Fikcija, fakti in resnica v avtobiografiji«. Avtobiografski diskurz. Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, ur. Alenka Koron in Andrej Leben, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 35–49.

McWilliams, Nancy. Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the Clinical Process. The Guilford Press, 2011.

Nijinsky, Vaslav. The Diary of Vaslav Nijinsky. Prev. Kyril FitzLyon, Ferrar, Straus and Giroux, 1999.

Parnas, Josef, in Mads Gram Henriksen. »Disordered Self in the Schizophrenia Spectrum: A Clinical and Research Perspective«. Harvard Review of Psychiatry, let. 22, št. 5, 2014, str. 251–265.

Podvoll, Edward. Recovering Sanity: A Compassionate Approach to Understanding and Treating Psychosis. Shambhala Publications, 1990.

Ricoeur, Paul. Sebe kot drugega. Prev. Nastja Skrušny Babin, KUD Apokalipsa, 2011.

Saks, Elyn R. The Center Cannot Hold. Hyperion, 2007.

Schechtman, Marya. »The Narrative Self«. The Oxford Handbook of the Self, ur. Shaun Gallagher, Oxford University Press, 2013, str. 394–416.

Schreber, Daniel Paul. Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Kadmos, 1995.

Spence, Donald P. Narrative Truth and Historical Truth: Meaning and Interpretation in Psychoanalysis. W. W. Norton & Company, 1982.

Strindberg, August. »Inferno«. The Collected Works of August Strindberg, prev. Claud Field, Delphi Classics, 2018, str. 394–416.

Svevo, Italo. Zenova zavest. Prev. Gašper Malej, Studia humanitatis, 2018.

Škodlar, Borut, in Mads Gram Henriksen. »Toward a Phenomenological Psychotherapy for Schizophrenia«. Psychopathology, let. 52, št. 2, 2019, str. 117–125.

Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Litera, 2017.

Prenosi

Objavljeno

2024-05-04 — posodobljeno 2024-05-04

Številka

Rubrike

Tematski sklop