Bolezen v sodobnem slovenskem romanu

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i1.05

Ključne besede:

slovenska književnost, literarni motivi, bolezen, družbena pogojenost, Cankar, Ivan, Krese, Maruša, Kovač, Eva, Hrastelj, Stanka

Povzetek

Za ubesedovanje bolezni v književnosti je pomembna druga polovica prejšnjega stoletja, saj se je bolezni – poleg tradicionalne disfunkcionalnosti – pripisala tudi družbena pogojenost. Če je neliterarna pripoved razumljena kot medicinsko, filozofsko ali celo neznanstveno oziroma laično poročilo o bolezni, je literarna pripoved znatno bolj odprta v svojih določilih in razvejana na različne vrste in žanre. Temeljna razlika med njima je tudi način obravnave travme in stigme: literarna obravnava obeh temelji na več lastnostih, med katerimi sem se posvetila napetosti ter estetizaciji in avtorefleksiji. Povezanost dveh travm, bolezenske in družbene, je najbolj razvidna v romanih Hiša Marije Pomočnice Ivana Cankarja in Da me je strah? Maruše Krese. Kljub različnim podobam in vlogam bolezni je obema romanoma skupna etična motivacija: medtem ko Cankarjev roman obsoja vampirski kapitalizem, se Krese ukvarja z nasilno prekvalifikacijo zgodovine oziroma nepravičnim izničevanjem partizanskih zaslug. Povezava etične odgovornosti in bolezni na empatičen način je podobna tudi v romanih Sonce zahaja v Celju Eve Kovač in Igranje Stanke Hrastelj, razlikujeta pa se po tem, da prvi roman literarizira dve odvisnosti, drugi pa se posveča predvsem stigmatizaciji shizofrenije. Polisemičnost bolezni v vseh štirih obravnavanih romanih ponuja možnosti za bralčevo identifikacijo, še več pa za literarno empatijo, s pomočjo katere si »zgradimo« temelje za sprejemanje bolezni in s tem tudi raznolikosti v svetu.

Literatura

Adam, Philippe, in Claudine Herzlich. Sociologija bolezni in medicine. Prev. I. Radwan in J. Centa, Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, 2002.

Andrieu, Bernard, in Gilles Boëtsch, ur. Rečnik tela. Prev. O. Stefanović, Službeni glasnik, 2010.

Avrahami, Einat. The Invading Body: Reading Illness Autobiographies. University of Virginia Press, 2007.

Bell, Ian. »Trainspotting by Irvine Welsh Review – Last Exit to Leith«. The Observer, 15. 8. 1993, https://www.theguardian.com/theobserver/1993/aug/15/featuresreview.review. Dostop 20. 12. 2023.

Cankar, Ivan. Hiša Marije Pomočnice, Mimo življenja. Zbrano delo, 11. knjiga, DZS, 1972.

Foster, Thomas C. How to Read Literature Like a Professor: A Lively and Entertaining Guide to Reading Between the Lines. Harper Perennial, 2014.

Furst, Lilian R. Idioms of Distress: Psychosomatic Disorders in Medical and Imaginative Literature. State University of New York Press, 2003.

Giroux, Élodie. »Bolezen«. Rečnik tela, ur. B. Andrieu in G. Boëtsch, prev. O. Stefanović, Službeni glasnik, 2010, str. 69–71.

Hrastelj, Stanka. Igranje. Mladinska knjiga, 2012.

Keen, Suzanne. »Introduction: Narrative and the Emotions«. Poetics Today, let. 32, št. 1, 2011, str. 1–53.

Keen, Suzanne. Narrative Form. Palgrave Macmillan / St. Martin Press, 2015.

Kovač, Eva. Sonce zahaja v Celju. Litera, 2014.

Kravitz, Bennett. Representations of Illness in Literature and Film. Cambridge Scholars Publishing, 2010.

Krese, Maruša. Da me je strah? Goga, 2013.

Nussbaum, Martha. Cultivating Humanity. Harvard University Press, 1997.

Rössler, Wulf. »The Stigma of Mental Disorders«. Embo Reports, let. 17, št. 9, 2016, str. 1250–1253.

Schönfelder, Christa. Wounds and Words: Childhood and Familiy Trauma in Romantic and Postmodern Fiction. Transcript Verlag, 2013.

Smyth, Adam, ur. A History of English Autobiography. Cambridge University Press, 2016.

Sontag, Susan. Pogled na bolečino drugega. Prev. Seta Knop, Sophia, 2006.

Svetek, Irena. »Poezija krute realnosti«. Eva Kovač, Sonce zahaja v Celju, Litera, 2014, str. 179–181.

»Svetovni dan knjige, 2020: literarni pogovor s pisateljico in pesnico Evo Kovač«. YouTube, naložil Gimnazija Celje – Center, 24. 4. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=Dstuba5PKDQ.

Urban, Kenneth J. »Aids and Literature«. A Dictionary of Cultural and Critical Theory, ur. M. Payne, Blackwell Publishers, 1997, str. 21–22.

Zupan Sosič, Alojzija. »Avtobiografskost in Cankarjev roman Novo življenje«. Slavia Centralis, let. 15, št. 2, 2022, str. 143–160.

Zupan Sosič, Alojzija. Nekaj v megli nad reko ali literarna interpretacija (maturitetnih) besedil. Litera, 2022.

Zupan Sosič, Alojzija. »Osrednji simboli v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice«. Jezik in slovstvo, let. 67, št. 1–2, 2022, str. 183–196.

Zupan Sosič, Alojzija. »Partizanska zgodba v sodobnem slovenskem romanu«. Jezik in slovstvo, let. 59, št. 1, 2014, str. 21–42.

Zupan Sosič, Alojzija. »Pripovedna empatija ter Cankarjeva romana Hiša Marije Pomočnice in Križ na gori«. Primerjalna književnost, let. 43, št. 1, 2020, str. 223–242.

Prenosi

Objavljeno

2024-05-04

Številka

Rubrike

Tematski sklop