Soodvisnost etične komponente in naracije na primerih Zupanovega Klementa in Camusevega Tujca

Avtorji

  • Ana Medvešček

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i1.09

Ključne besede:

literatura in etika, etična literarna veda, naratologija, pripovedna tehnika, eksistencializem, Camus, Albert: Tujec, Zupan, Vitomil: Klement

Povzetek

Vplivi narativnih elementov (predvsem pripovedovalca in vrst diskurza) na etični potencial literarnega dela so tolikšni in tako raznovrstni, da lahko glede nanje ločimo tri različne vrste etične komponente (odprto, usmerjajočo in tezno). Vsaki je lasten specifični pripovedni diskurz, ki vpliva na tri najpomembnejše komponente etičnega potenciala (čut za možno, oblikovanje in utrjevanje identitete ter čut za razumevanje in toleranco). Ta se uresničuje preko bralčevih etičnih sodb, ki se lahko pojavljajo na zunanji (povezane z avtorjem), posredovalni (povezane s pripovedovalcem) in notranji (povezane z literarnimi liki) ravni pripovednega procesa. Narativni vplivi na etični potencial in na bralčeve sodbe so v članku ilustrirani na primerih Camusovega Tujca in Zupanovega Klementa z ozirom na vse tri ravni pripovednega procesa in na odnose med avtorjem, pripovedovalcem, literarnim delom ter bralcem. Vloga bralca in vsakokratnega branja je za uresničitev etičnih vplivov ključna in zato lahko govorimo le o možnih, ne pa o gotovih vplivih določenega literarnega dela na bralca.

Literatura

Booth, Wayne C. Retorika pripovedne umetnosti. Prev. Nada Grošelj, LUD Literatura, 2005.

Camus, Albert. »Neverniki in kristjani«. Proti neredu sveta: kritični spisi, prev. Suzana Koncut in Jaša Zlobec, Mladinska knjiga, 2010, str. 57–93.

Camus, Albert. »Razmišljanje o giljotini«. Smrtna kazen: zbornik, ur. Jaša L. Zlobec, prev. Jure Potokar idr., Cankarjeva založba, 1989, str. 137–176.

Camus, Albert. Tujec. Prev. Jože Javoršek, Delo, 2004.

Kos, Janko. Literarna teorija. DZS, 2001.

Kos, Janko. »Zločin in kazen Vitomila Zupana«. Vitomil Zupan, ur. Aleš Berger, Nova revija, 1993, str. 7–20.

Matajc, Vanesa. »Eksistencializem v romanopisju Vitomila Zupana«. Primerjalna književnost, let. 21, št. 1, 1998, str. 53–74.

Meretoja, Hanna. The Ethics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, History, and the Possible. Oxford University Press, 2018.

Nagel, Thomas. »What Is It Like to Be a Bat?« Mortal Questions, Cambridge University Press, 1992, str. 165–167.

Skrt Sivec, Nina. Etika in literatura v pripovednih žanrih med dokumentarnostjo in fikcijo. 2020. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, doktorska disertacija.

Vasič, Marjeta. »Uvod«. Albert Camus, Tujec, DZS, 1994, str. 16–39.

Virk, Tomo. »Etična literarna veda med kakofonijo in pluralnostjo«. Primerjalna književnost, let. 40, št. 2, 2017, str. 13–32.

Virk, Tomo. Etični obrat v literarni vedi. LUD Literatura, 2018.

Zupan, Vitomil. Klement. Globus / Pomurska založba, 1985.

Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Litera, 2017.

Prenosi

Objavljeno

2024-05-04

Številka

Rubrike

Tematski sklop