Hermenevtika in interpretacija – terminološki vidiki

  • Darko Dolinar
Ključne besede: hermenevtika in interpretacija (raba, pomeni, historiat pojmov/terminov) v literarni vedi (deloma tudi v slovenski)

Povzetek

Razprava ugotavlja, da je današnja raba terminov »hermenevtika« in »interpretacija« ter njim sorodnih v literarni vedi mnogotera, neusklajena, marsikdaj nekritična in neutemeljena. Zato pregleda njihov historiat od začetkov v antiki mimo pojmovnih in terminoloških preobratov v 16./17. in 18./19. stoletju do danes. Ob dveh primerih opozarja, da na rekonstruiranje historične rabe in pomena terminov vpliva tudi stališče današnjega raziskovalca; torej je zgodovina hermenevtično-interpretacijske terminologije tudi sama hermenevtičen problem. Razprava se konča s kratkim pregledom razvoja te terminologije v slovenščini.
Objavljeno
2015-10-25
Rubrike
Razprave