»Slepi nemir človeštva«: Kocbekovo pesnjenje zgodovine

  • Vid Snoj
Ključne besede: literatura in zgodovina, slovenska poezija, Kocbek, Edvard, čas, odsotni Bog

Povzetek

Tekst izhaja iz trditve, da je Edvard Kocbek pesnik zgodovine. To trditev utemeljuje z razločevanjem pesnjenja o velikih dejanjih oziroma o zgodovini od pesnjenja zgodovine same in jo razvija ob treh Kocbekovih pesmih: »Zgodovina« (iz zbirke Žerjavica), »Trije modri« (Groza) in »Molitev« (Žerjavica).

Literatura

AURELIUS AUGUSTINUS, sanctus: Confessiones. V: Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi opera omnia, 1. zv., ur. J.-P. Migne. S. d., s. 1. (Patrologia Latina [= PL] 32), stolp. 659–868.

BibleWorks for Windows, 2.3d (2200). Seattle, Washington, Hermeneutika Software, 1993 (z naslednjimi Biblijami: King James Version, American Standard Version, Revised Standard Version, Greek New Testament, Ralphs’ Septuagint, BHS Hebrew Old Testament, Westminster BHS Old Testament, Latin Vulgate, Westminster Confession).

BÜCHNER, Georg, 1997: Dantonova smrt, prev. Bruno Hartman. V: isti, Drame in proza, ur. Mojca Kranjc. Ljubljana, Mladinska knjiga (Kondor 281), str. 5–84.

FEBVRE, L. P. V., 1953: Combats pour l’histoire. Pariz, A. Colin.

GOMBRICH, E. H., 1995: The Story of Art. London in New York, Phaidon Press Limited (16. izd.).

HEGEL, G. W. F., 1995: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. V: isti, Werke [= W] 12, ur. Eva Moldenhauer in Karl Markus Michel. Frankfurt ob Majni, Suhrkamp Verlag (4. izd.).

HEIDEGGER, Martin, 1997: Bit in čas, prev. Tine Hribar et al. Ljubljana, Slovenska matica (Filozofska knjižnica 42).

KITTEL, Gerhard in FRIEDRICH, Gerhard (ur.), 1992: Theological Dictionary of the New Testament, skrajšal in prevedel Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids, Michigan, William B. Eerdmans Publishing Company (2. izd.).

KOCBEK, Edvard, 1977: Zbrane pesmi [= ZP] 1 in 2, ur. Andrej Inkret. Ljubljana, Cankarjeva založba.

KOCBEK, Edvard, 1989: »Marksizem in krščanstvo.« V: isti, Svoboda in nujnost. Pričevanja. Celje, Mohorjeva družba (2., pregledana in dopolnjena izd.), str. 24–28.

KOCBEK, Edvard: »Marx in religija. Marksistični ateizem.« V: isti, Svoboda in nujnost. Pričevanja, str. 194–210.

KOCBEK, Edvard: »Pogovor z Borisom Pahorjem.« V: isti, Svoboda in nujnost. Pričevanja, str. 299–312.

KOCBEK, Edvard, 1991: Osvobodilni spisi, ur. Peter Kovačič Peršin. Ljubljana, Društvo 2000 (1. zv.), 1993 (2. zv.).

KOCBEK, Edvard, 1996: Tovarišija. Dnevniški zapiski od 17. maja 1942 do 1. maja 1942. V: isti, Zbrano delo 6, ur. Andrej Inkret. Ljubljana, DZS.

KOCBEK, Edvard, 2000: Listina. V: isti, Zbrano delo 7/1, ur. Andrej Inkret. Ljubljana, DZS.

KOCIJANČIČ, Gorazd, 2004: »Čas obiskanja? Ob Pahorjevem intervjuju s Kocbekom.« V: isti, Tistim zunaj. Eksoterični zapisi 1990–2003. Ljubljana, KUD Logos, str. 185–193.

KOS, Janko, 1992: »Novi pogledi na slovensko literaturo. Kocbek redivivus.« V: Sodobnost 40, št. 3, str. 231–235.

MARROU, Henri-Irénée, 1968: Théologie de l’histoire, Pariz: Éditions du Seuil.

RUSSELL, Bertrand, 1959: »Dialectical Materialism.« V: Patrick Gardiner (ur.), Theories of History. New York, The Free Press, in London, Collier Macmillan Publishers, str. 285–295.

SHAKESPEARE, William, 1997: Hamlet. Prince of Denmark. V: The Unabridged William Shakespeare, izd. W. G. Clark in W. A. Wright. Philadelphia in London, Courage Books, str. 1007–1052.

Sveto pismo stare in nove zaveze, slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov. Ljubljana, Svetopisemska družba Slovenije, 1996.

VEYNE, Paul, 1990: »Kako pišemo zgodovino: pojem intrige«, prev. Neda Pagon. V: Oto Luthar (ur.), Vsi Tukididovi možje. Sodobne teorije zgodovinopisja. Ljubljana, Knjižnica revolucionarne teorije (Krt 70), str. 21–49.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave