Literarnozgodovinski pojmovnik za literaturo moderne: revizija in nekaj predlogov

  • Vanesa Matajc
Ključne besede: literarna zgodovina, literarni tokovi, moderna, dekadenca, simbolizem, subjekt

Povzetek

Literatura v obdobju moderne estetsko izraža metafizično krizo ali soobstoj različnih dojemanj subjekta. Tradicionalni, progresistični in poenotujoči literarnozgodovinski vidik te raznolikosti ne more ustrezno razložiti. Razprava ga nadomešča s prelomno-mutacijskim vidikom različnih razmerij, ki nastajajo med literaturo moderne in njenim (foucaultovskim) »premičnim temeljem«, to je romantičnim dojemanjem subjekta in romantičnim idejno-strukturnim tokom simbolizacije.

Literatura

BALAKIAN, Anna, 1973: »Epoque, période, courant : historicité et affinités dans l’histoire comparée des littératures.« Neohelicon 1, 1–2, str. 194–200.

BALAKIAN, Anna (ur.), 1984: The Symbolist Movement in the Literature of European Languages. Budimpešta: Akadémiai Kiadó.

BAHR, Hermann, 1968: Zur Überwindung des Naturalismus. Theoretische Schriften 1887–1904. Stuttgart, Berlin, Koln, Mainz: W. Kohlhammer Verlag.

BAUDELAIRE, Charles, 1968: Œuvres complètes. Pariz: Éditions Galimard.

BERNIK, France, 1992: »Pojem ’moderna’ v slovenski literarni vedi.« Primerjalna književnost 1, 15, str. 13–20.

BORCHMEYER, Dieter in ŽMEGAČ,Viktor (ur.), 1987: Moderne Literatur in Grundbegriffen. Frankfurt ob Majni: Athenaum.

CALINESCU, Matei, 1987: Five Faces of Modernity. Durham: Duke University Press.

CARLSON, Marvin, 1993: Teorije gledališča. Zgodovinski in kritični pregled od Grkov do danes. Prev. A. Predan. Ljubljana: MGL.

DOLINAR, Darko, JUVAN, Marko (ur.), 2003: Kako pisati literarno zgodovino danes? Razprave. Ljubljana: ZRC SAZU.

FICHTE, Johann Gottlieb, 1984: Izbrani spisi. Prev. D. Debenjak. Ljubljana: Slovenska matica.

FORESTIER, Luis, 1984: »Symbolist Imagery.« V: BALAKIAN (ur.) (1984), str. 101–118.

FOUCAULT, Michel, 2001: Arheologija vednosti. Prev. U. Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis.

GLASER, Horst Albert (ur.), 1987: Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte VIII. Jahrhundertwende: Vom Naturalismus zum Expressionismus 1880–1918. Hamburg: Rowohlt.

GOETHE, Johann Wolfgang, 1988: »Maximen und Reflexionen.« V: Werke (zv. 12). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

GRDINA, Igor, 2004: »Vprašanje modernističnega premika.« V: Stabej, Marko (ur.): Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 31–36.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, 1970: Estetika I. Prev. N. Popović. Beograd: Kultura.

---, 1999: Um v zgodovini. Prev. B. Debenjak. Ljubljana: Analecta.

HOFFMANN, Paul, 1987: Symbolismus. München: W. Fink Verlag.

JOUANNY, Robert, 1984: »The Background of French Symbolism.« V: BALAKIAN (ur.) (1984), str. 67–83.

JUVAN, Marko (2003): »O usodi ’velikega’ žanra.« V: DOLINAR, JUVAN (ur.) (2003), str. 17–50.

KANT, Immanuel, 1999: Kritika razsodne moči. Prev. R. Riha. Ljubljana: ZRC SAZU.

KOS, Janko, 1982: »K vprašanju literarnih smeri in obdobij.« Primerjalna književnost 5, 1, str. 1–21.

---, 2001: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga.

---, 2002: »Uvod v historično-tipološko sistematiko literarnega razvoja.« Primerjalna književnost 2, 25, str. 1–20.

KRALJ, Lado, 1999: »Maeterlinckov model moderne drame.« Primerjalna književnost 2, 22, str. 13–34.

LEHNERT, Herbert, 1996: Geschichte der deutschen Literatur vom Jugendstil bis zum Expressionismus. Stuttgart: Reclam.

MAGRIS, Claudio, REININGER, Anton, 1987: »Jung Wien.« V: GLASER (ur.) (1987), str. 224–246.

MALLARMÉ, Stéphane, 1970: Œuvres complètes. Pariz: Éditions Galimard.

NIETZSCHE, Friedrich, 1989: Somrak malikov. Primer Wagner. Ecce homo. Antikrist. Prev. J. Moder. Ljubljana: Slovenska matica.

---, 1991: Volja do moči. Prev. J. Moder. Ljubljana: Slovenska matica.

NOVAK, Boris A., 1997: Simbolistična lirika. Ljubljana: DZS.

OCVIRK, Anton, 1955: »Slovenska moderna in evropski naturalizem.« Naša sodobnost 3, str. 193–214.

---, 1967: »Stilni premiki v Cankarjevem zgodnjem pripovedništvu.« V: Cankar, Ivan: ZD VI. Ljubljana: DZS, str. 371–406.

---, 1970: »Stilni premiki v Cankarjevem zgodnjem pripovedništvu v simbolizem.« V: Cankar, Ivan: ZD VII. Ljubljana: DZS, str. 249–315.

PIRJEVEC, Dušan, 1955: »O liriki slovenske moderne.« Naša sodobnost 3, str. 238–264.

---, 1964: Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba.

PATERNU, Boris, 1983: »Problem simbolizma v slovenski književnosti.« V: Zadravec, Franc (ur.): Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja 4), str. 39–75.

SCHLEGEL, Friedrich, 1997: Spisi o literaturi. Prev. T. Virk. Ljubljana: LUD Literatura.

SORENSEN, Bengt Algot, 1972: Allegorie und Symbol. Texte zur Theorie des dichterischen Bildes im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Frankfurt ob Majni: Athenaum.

SZONDI, Peter, 2000: Teorija sodobne drame. Prev. J. K. Kozak. Ljubljana: MGL.

ŠKULJ, Jola, 1995: »Modernost in modernizem.« Primerjalna književnost 2, 18, str. 17–30.

TROMMLER, Frank, 1987: »Einleitung«, »Theatermoderne.« V: GLASER (ur.) (1987), str. 7–13, 205–223.

VATTIMO, Gianni, 1997: Konec modernosti. Prev. S. Kutoš. Ljubljana: LUD Literatura.

WELLEK, René, 1984: »What is Symbolism?« V: BALAKIAN (ur.) (1984), str. 17–28.

WIESE, Beno von (ur.), 1965: Deutsche Dichter der Moderne. Ihr Leben und Werk. Berlin: E. Schmidt Verlag.

ZADRAVEC, Franc, 1999: Slovenska književnost II. Ljubljana: DZS.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave