Kosovel in moderna poezija: analiza podobja

  • Darja Pavlič
Ključne besede: slovenska poezija, Kosovel, Srečko, pesniško podobje, metaforika, metafora, simbol

Povzetek

Razprava je zastavljena tako, da ob analizi motivnih sklopov, iz katerih je Kosovel največkrat jemal svoje podobe, ugotavlja tudi strukturne, slovnične in kompozicijske značilnosti njegovega podobja. Glavne ugotovitve je mogoče strniti v štiri točke: 1. Kosovel je sredstva t. i. moderne metaforike uporabljal samo v manjšem delu svoje poezije. V Integralih je mogoče najti precej drznih metafor, nekaj primerov absolutne metafore in posamezne primere analogij oz. identifikacijskih podob, kar pa je veliko premalo, da bi Kosovela lahko povezali s futurizmom ali nadrealizmom. Simbolističnih simbolov, ki izražajo horizontalne korespondence, Kosovel ni uporabljal, izjema sta klavir in jezero. V njegovi poeziji je veliko t. i. naravnih simbolov, toda njihov pomen je konvencionalen in največkrat dešifriran. Velik del Kosovelove poezije je blizu realizmu (predvsem v čistih impresijah) in romantiki (predvsem v pesmih, ki izražajo podobnost med naravo in človekom). 2. V skupino identifikacijskih metafor modernega tipa pri Kosovelu sodijo tiste redke metafore, ki so nastale z apozicijo. Njegove genitivne metafore so še povsem tradicionalne, tehnike prelivanja v njegovi poeziji nismo zasledili. 3. Za simbolistično poezijo so značilne mreže simbolov, teh pa Kosovel ni uporabljal. Integrali so primer montaže disparatnih podob. Pobudo za tak način pesnjenja je Kosovel lahko dobil iz različnih virov, saj je značilen za vsa modernistična gibanja. Kosovel je mestoma uporabljal tudi nominalni stil, impersonalne so samo nekatere pesmi iz Integralov. 4. Motivna območja, iz katerih je Kosovel največ zajemal, so: rože, živali, voda, sonce, mesec, noč, zvezde, nebo, srce, duša, religiozne podobe, glasba, tehnika. Ker se isti motivi pojavljajo v različnih smereh in gibanjih, presoje o tem, v katero smer ali gibanje spada Kosovelova poezija, ne moremo opreti samo na katalog podob. Če upoštevamo tematsko funkcijo posameznih podob, lahko ugotovimo predvsem sorodnost z romantično in ekspresionistično poezijo.

Literatura

BALAKIAN, Anna: The Symbolist Movement. A Critical Appraisal. New York: University Press, 1977.

BALAKIAN, Anna (ur.): The Symbolist Movement. Budimpešta: Akademiai Kiado, 1984.

BALAKIAN, Anna: »The Symbol and After.« Neohelicon 1 (1991).

BALAKIAN, Anna: The Fiction of the Poet. From Mallarmé to the Post-Symbolist Mode. Princeton: University Press, 1992.

BERNIK, France: »Impresionizem v slovenski liriki.« XVI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana, 1980.

BLACK, Max: Models and Metaphors. Ithaca, New York: Cornel University Press, 1962.

BOWRA, C. M: The Heritage of Symbolism. New York: Schocken Books, 1961.

CHEVALIER, Jean in Gheerbrant, Alain: Slovar simbolov. [Dictionnaire des Symboles] Ljubljana: MK, 1993.

COSENTINO, Christine: Tierbilder in der Lyrik des Expressionismus. Bonn: Bouvier Verlag, 1972.

FRIEDRICH, Hugo: Struktura moderne lirike. [Die Struktur der moderne Lyrik] Ljubljana: CZ, 1972.

HILLMANN, Heinz: Bildlichkeit der deutschen Romantik. Frankfurt: Athenäum Verlag, 1971.

KILLY, Walther: Wandlungen des lyrischen Bildes. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1956.

KOS, Janko: Romantika. Ljubljana: DZS, 1980.

KOS, Janko: »K vprašanju literarnih smeri in obdobij.« Primerjalna književnost 1 (1982).

KOSOVEL, Srečko: Pesmi. Zbrano delo I. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1964.

KOSOVEL, Srečko: Integrali. Zbrano delo II. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1974.

KRALJ, Lado: Ekspresionizem. Ljubljana: DZS, 1986.

KURZ, Gerhard: Metapher, Allegorie, Symbol. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982.

MAHNIČ, Joža: Župančič in Baudelaire. (Disertacija). Ljubljana, 1944.

MARINETTI, F. T: Teoria e invenzione futurista. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1983.

MARSCH, Edgar: »Die lyrische Chiffre.« Sprachkunst 1 (1970).

MICHAUD, Guy: Message poétique du symbolisme. Pariz: Librairie Nizet, 1951.

NEUMANN, Gerhard: »Die absolute Metapher.« Poetica 3 (1970).

OBDOBJE simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. IV/1. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1983.

OBDOBJE ekspresionizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. V. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1984.

PATERNU, Boris: »Kosovelova faza slovenskega pesniškega modernizma.« Slavistična revija 2 (1985).

PATERNU, Boris: Obdobja in slogi v slovenski književnosti. Ljubljana: MK, 1989.

PASTOR, Eckart: Studien zum dichterischen Bild im frühen französischen Surrealismus. Pariz: Société d´Edition les Belles Lettres, 1972.

RICHARDS, I. A.: The Philosophy of Rhetoric. London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1976. (1936).

ROMANI, Bruno: Dal simbolismo al futurismo. Firence: Edizioni Remo Sandron, 1970.

ROTHE, Wolfgang (Ed.): Expressionismus als Literatur. Bern in München: Francke Verlag, 1969.

SCHNEIDER, Karl Ludwig: Der bildhafte Ausdruck in den Dichtungen Georg Heyms, Georg Trakls und Ernst Stadlers. Heidelberg: Universitätsverlag, 1968 (3. izdaja).

SØRENSEN, Bengt Algot: Allegorie und Symbol. Texte zur Theorie des dichterischen Bildes im 18. und frühe 19. Jahrhundert. Frankfurt: Athenäum Verlag, 1972.

TROHA, Vera: Futurizem. Ljubljana: DZS, 1993.

VODNIK, Anton: Žalostne roke. Vigilije. Zbrano delo I. Ur. France Pibernik. Ljubljana: DZS, 1993.

VORDTRIEDE, Werner: Novalis und die französischen Symbolisten. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1963.

VREČKO, Janez: Srečko Kosovel, slovenska zgodovinska avantgarda in zenitizem. Maribor: Obzorja, 1986.

WEINRICH, Harald: »Semantik der kühnen Metapher.« Dvjs 3 (1963).

WEISGERBER, Jean (ur.): Les avant-gardes littéraires au XXe siècle. I Histoire, II Theorie. Budimpešta, 1984.

WEISSTEIN, Ulrich (ur.): Expressionism as an International Literary Phenomenon. Pariz in Budimpešta, 1984.

WELLEK, René: »The Term and Concept of Symbolism in Literary History.« Discriminations. New Haven in London: Yale University Press, 1971.

ZADRAVEC, Franc: »Kosovelova impresionistična lirika.« Razprave 11 (1987).

ZADRAVEC, Franc: »Srečko Kosovel in ruski pesniški konstruktivizem – podobnosti in razločki.« Slavistična revija 2 (1988).

ZADRAVEC, Franc: Slovenska ekspresionistična literatura. Murska Sobota: Pomurska založba; Ljubljana: Znanstveni inštitut FF, 1993.

ŽUPANČIČ, Oton: Čaša opojnosti. Čez plan. Zbrano delo I. Ur. Josip Vidmar in Dušan Pirjevec. Ljubljana: DZS, 1956.

ŽUPANČIČ, Oton: Samogovori. Mlada pota. Zbrano delo II. Ur. Josip Vidmar in Dušan Pirjevec. Ljubljana: DZS, 1957.

Objavljeno
2017-09-26