Schleglov »Pogovor o poeziji« in Platonov »Simpozij«

  • Vid Snoj
Ključne besede: Friedrich Schlegel, Platon, teorija, dialog, pesništvo, nova mitologija, alegorija, Lépo, nekazljivo, Absolutno

Povzetek

Utemeljitelj nemške zgodnje romantike Friedrich Schlegel je v premisleku o pesništvu od začetka rabil filozofske ideje in pojme. Po drugi strani je v literarnem časopisu Athenäum za ta premislek namesto privajene oblike razprave kmalu vpeljal literarnomorfno zvrst fragmenta. Spis »Pogovor o poeziji« (1800) pa je oblikoval kot dialog, ki s celotno inscenacijo, se pravi z govorom na izbrano témo in potem s pogovorom o njem znotraj izbrane družbe, še zlasti spominja na Platonov »Simpozij« (ok. 380 pr. Kr.). Vendar je Platonov »Simpozij« pogovor o lepem, Schleglov »Pogovor« pa simpozij o pesništvu. V tem se med njima zasnavlja tudi pomembna duhovnozgodovinska razlika.

Literatura

Behler, Ernst. Frühromantik. Berlin in New York: Walter de Gruyter, 1992.

Bowie, Andrew. Aesthetics and Subjectivity from Kant to Nietzsche. Manchester in New York: Manchester University Press, 1990.

Buchholz, Helmut. Perspektiven der Neuen Mythologie: Mythos, Religion und Poesie im Schnittpunkt von Idealismus und Romantik im 1800. Frankfurt ob Majni, Bern, New York, Pariz: Peter Lang, 1990.

Frank, Manfred. Der kommende Gott: Vorlesungen über die Neue Mythologie. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1982. Prihajajoči bog. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 2005.

Frank, Manfred. Einführung in die frühromantische Ästhetik. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1989.

Gockel, Heinz. »Zur Neuen Mythologie der Romantik.« Früher Idealismus und Frühromantik: Der Streit um die Grundlagen der Ästhetik (1795–1805). Ur. Walter Jaeschke in Helmut Holzhey. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1990. 128–136.

Heidegger, Martin. »Znanost in osmislitev.« Prevedel Tine Hribar. Nova revija 8.83–84 (1989). 396–405.

Kocijančič, Gorazd. »Platonova filozofija.« Platon. Zbrana dela. 2. zv. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 798–820.

Kocijančič, Gorazd. »Država.« Platon. Zbrana dela. 2. zv. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 973–1002.

Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe (= KFSA). Ur. Ernst Behler idr. Paderborn, München itn.: Schöningh, Zürich: Thomas-Verlag, 1958–.

Platon. »Simpozij.« Zbrana dela. 1. zv. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 492–528

– – –. »Fajdros.« Zbrana dela. 1. zv. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 533–573.

– – –. »Država.« Zbrana dela. 1. zv. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 1003–1252

Schlegel, Friedrich. »O študiju grške poezije.« Spisi o literaturi. Prevedel Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 1998. 50–115.

Schlegel, Friedrich. »Pogovor o poeziji.« Spisi o literaturi. Prevedel Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 1998. 144–176.

Objavljeno
2017-09-27