Interakcija literature in teorije od romantike do moderne (s skicami nadaljnje interakcije ob koncu milenija)

  • Vanesa Matajc
Ključne besede: teorija in literatura, romantika, moderna, konec metafizike, novi historizem

Povzetek

V obdobju od romantike do fin de siècla se zaradi samodojemanja subjekta in zavesti časa (zgodovinskosti/modernosti) čedalje bolj prepletata teorija in literatura. Članek to prikaže na primerih F. Schlegla (»Gespräch über die Poesie«), E. T. A. Hoffmanna, Baudelaira in Nietzscheja. Nietzschejev »konec metafizike«, ki je s subjektivacijo diskurza omogočil interakcijo teorije in literature, se prenese v relativistično metodološko načelo novega historizma.

Literatura

Baudelaire, Charles. Œuvres complètes. Ur. Y. G. le Dantec – C. Pichois. Pariz: Gallimard, 1961.

Calinescu, Matei. Five Faces of Modernity. Durham: Duke University Press, 1987.

De Man, Paul. Allegories of Reading. New Haven – London: Yale University Press, 1979.

– – –. Slepota in uvid. Prev. J. Kernev Štrajn. Ljubljana: LUD Literatura, 1997.

Eco, Umberto. Semiotik und Philosophie der Sprache. Prev. C. Trabant Rommel – J. Trabant. München: Wilhelm Fink Verlag, 1985.

Fichte, Johann Gotlieb. »O pojmu vedoslovja ali tako imenovani filozofiji.« Prev. D. Debenjak. Izbrani spisi. Ljubljana: Slovenska matica, 1984.

Freud, Sigmund. Das Unheimliche. Prevedla D. Debenjak. Ljubljana: Analecta, 1994.

Gadamer, Hans Georg. Resnica in metoda. Prevedel T. Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 2001.

Heidegger, Martin. Evropski nihilizem. Prevedel I. Urbančič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971.

Inwood, Michael. A Hegel Dictionary. Oxford: Blackwell, 1992.

Johnson, Barbara, ur. Freedom and Interpretation. New York: Basic Books, 1993.

Kant, Immanuel. Kritika razsodne moči. Prev. R. Riha. Ljubljana: Založba ZRC, 1999.

Kernev Štrajn, Jelka. »Problem razmerja med simbolom in alegorijo znotraj narativne razsežnosti Krsta pri SaviciRomantična pesnitev. Ur. M. Juvan. Ljubljana: FF, 2002. (Obdobja 19) 95–105.

Kos, Matevž. Poskusi z Nietzschejem. Ljubljana: Slovenska matica, 2000.

Kristeva, Julia. »The Speaking Subject Is Not Innocent.« Freedom and Interpretation. Ur. B. Johnson. New York: Basic Books, 1993. 147–174.

Lacan, Jacques. Štirje temeljni koncepti psihoanalize. Prev. R. Močnik, Z. Skušek, S. Žižek. Ljubljana: Analecta, 1996.

Matajc, Vanesa. Duhovnozgodovinska podlaga modernosti v slovenski književnosti 1898–1941. Doktorska disertacija (Univerza v Ljubljani). Mentor L. Kralj. Ljubljana, 2002.

Mihelj, Sabina. »Izrekanje numinoznega pri utemeljiteljih simbolistične lirike.« Primerjalna književnost 23.2 (2000): 59–84.

Nietzsche, Friedrich. Gesammelte Werke. Ur. K. Schlechta. München, 1954.

– – –. Volja do moči. Prevedel J. Moder. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

Otto, Rudolf. Sveto: O iracionalnem v ideji božjega in njegovem razmerju do racionalnega. Prev. T. Virk. Ljubljana: Nova revija, 1993.

Schlegel, August Wilhelm. »Geschichte der romantischen Literatur.« Kritische Schriften und Briefe. Zv. IV. Ur. E. Lohner. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1965.

Schlegel, Friedrich. »Pogovor o poeziji.« Spisi o literaturi. Prev. T. Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Todorov, Tzvetan. Introduction à la littérature fantastique. Pariz: Editions du Seuil, 1970.

Urbančič, Ivan. »Spremna beseda.« Nietzsche, Friedrich. Tako je govoril Zaratustra. Ljubljana: Slovenska matica, 1999. 377–454.

Vattimo, Gianni. Konec moderne. Prev. S. Kutoš. Ljubljana: LUD Literatura, 1997.

Veeser, Harold Aram, ur. New Historicism. London in New York: Routledge, 1989.

Wilpert, Gero von. Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Kröner Verlag, 1969.

Objavljeno
2017-09-27