O avtobiografiji z vidika sodobne genologije in sistemske teorije

  • Andrej Leben
Ključne besede: literarne zvrsti, literarni žanri, avtobiografija, avtobiografska literatura

Povzetek

Članek obravnava problem žanrskosti avtobiografije na ozadju tradicionalnih pogledov na literarne zvrsti ter poststrukturalističnih in kulturoloških modelov. Z vidika empiričnega in sistemskega obravnavanja literature poskuša pokazati, da bi ji lahko pripadala celo vidna vloga pri aktualnih prizadevanjih za preureditev literarne vede v dialogu z drugimi strokami.

Literatura

Bahtin, Mihail M. Teorija romana. Izbrane razprave. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Bajt, Drago. Pišem, torej sem. Priročnik za pisanje. Maribor: Obzorja, 1993.

Bartol, Vladimir. Mladost pri Svetem Ivanu. 1. knjiga. Ljubljana: Sanje, 2003.

– – –. Mladost pri Svetem Ivanu. 2. knjiga. Ljubljana: Sanje, 2006.

Belšak, Aleksandra. »Žanri v slovenski daljši prozi.« Slovenski roman. Mednarodni simpozij Obdobja. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. 151–160.

Biti, Vladimir. Literatur- und Kulturtheorie. Ein Handbuch gegenwärtiger Begriffe. Hamburg: Rowohlt, 22001.

Borovnik, Silvija. »Ne le vijaček v kolesju zgodovine. O funkciji avtobiografskega v literarnem delu Vinka Ošlaka.« Dialogi 34.1–2 (1998): 21–31.

Bourdieu, Pierre. »Das literarische Feld. Drei Vorgehensweisen.« Streifzüge durch das literarische Feld. Ur. Louis Pinto in Franz Schultheis. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz, 1997. 33–147.

Cankar, Ivan. Moje življenje. Zbrano delo 22. Ur. Janko Kos. Ljubljana: DZS, 1975.

de Man, Paul. Die Ideologie des Ästhetischen. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1993.

Dolgan, Marjan. »Literarnozgodovinske raziskave slovenske književnosti.« Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ob petdesetletnici. Ur. Darko Dolinar. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 1998. 29–41.

– – –. »Vprašanje spominske literature.« Naši razgledi 35.23 (1986): 674–675.

Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

Grdina, Igor. Avtobiografija pri Slovencih od začetkov do nastopa moderne. Magistrsko delo. Ljubljana 1991.

– – –. »Avtobiografija pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja.« Slavistična revija 40.4 (1992): 341–363.

– – –. Avtobiografska književnost pri Slovencih v dvajsetem stoletju. Doktorska disertacija. Ljubljana 1994.

Hempfer, Klaus. W. Gattungstheorie. Information und Synthese. München: Fink, 1973.

Hladnik, Miran. »Majcnov avtobiografski fragment med spomini in podoživljanjem (Poskus transformacijske literarne analize).« Slavistična revija 37.4 (1989): 463–469.

Holdenried, Michaela. Autobiographie. Stuttgart: Reclam, 2000.

– – –, ur. Geschriebenes Leben. Autobiographik von Frauen. Berlin: Erich Schmidt, 1995. 390–401.

– – –. Im Spiegel ein anderer. Erfahrungskrise und Subjektdiskurs im modernen autobiographischen Roman. Heidelberg: Winter, 1991.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2006.

– – –. »Žanrska identiteta in medbesedilnost.« Primerjalna književnost 25.1 (2002): 9–25.

Kmecl, Matjaž. Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović, 41996.

Koron, Alenka. »Avtobiografija, fikcija, roman: o možnostih žanra 'roman kot avtobiografija'.« Primerjalna književnost 26.2 (2003): 65–86.

– – –. »Prispevki za žanrsko skico Kovačičevega pisateljskega opusa.« Prispevek s kolokvija o slovenskem romanu v Jeruzalemu, 22. 6. 1991. Literatura 3.13 (1991): 62–74.

Kos, Janko. Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS, 1996.

Kovačič, Lojze. Literatura ali življenje. Ljubljana: Študentska založba, 1999.

Leiler, Ženja – Nedeljka Pirjevec. »Ljubezen in smrt sta zmeraj v paru.« Literatura 5 (1993): 44–53.

Misch, Georg. Geschichte der Autobiographie. Zv. I–II. Bern: Francke, 31949.

Mrak, Ivan. Ivan O. Ljubljana: Prešernova družba, 1991.

Niggl, Günter, ur. Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 21998.

Olney, James, ur. Autobiography. Essays Theoretical and Critical. Princeton: Princeton University Press, 1980.

– – –. Metaphors of Self: The Meaning of Autobiography. Princeton: Princeton University Press, 1972.

Pregelj, Ivan. Osnovne črte iz književne teorije. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1936.

Puhar, Alenka. Prvotno besedilo življenja. Oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju. Zagreb: Globus, 1982.

Schulze, Winfried, ur. Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte. Berlin: Akademischer Verlag, 1996.

Sengle, Friedrich. Vorschläge zur Reform der literarischen Formenlehre. Stuttgart: Metzler, 21969.

Smith, Sidonie – Julia Watson. Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.

Sprinker, Michael. “Fictions of Self. The End of Autobiography.” Autobiography. Essays. Theoretical and Critical. Ur. James Olney. Princeton: Princeton University Press, 1980. 321–342.

Trdina, Janez. Spomini. Zbrano delo 2. Ur. Janez Logar. Ljubljana: DZS, 1949.

Trdina, Silva. Besedna umetnost II. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1958.

Wagner-Egelhaaf, Martina. Autobiographie. Stuttgart, Weimar: Metzler. 22005.

Zima, V. Peter. Literarische Ästhetik. Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Tübingen: Franke, 21995.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave