Postkolonialni dialogi

  • Katja Zakrajšek
Ključne besede: postkolonialne študije, hibridnost, dialoškost, kreolizacija, magični realizem

Povzetek

Članek predstavlja nekaj ključnih teoretskih pristopov k obravnavi hibridnih oziroma dialoških pojavov in identitet (literarnih, a ne le literarnih), vzniklih v t. i. postkolonialnih prostorih, in skuša zarisati možnosti njihovega pluralnega, razsrediščenega branja.

Literatura

Allen, Graham. Intertextuality. London in New York: Routledge, 2000.

Appiah, Kwame Anthony. In My Father’s House: Africa in the Philosophy of Culture. New York in Oxford: Oxford University Press,1992.

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths in Helen Tiffin. Key Concepts in Post-Colonial Studies. London in New York: Routledge, 1998.

– – –. The Empire Writes Back. 2. izd. London in New York: Routledge, 2002.

– – –, (ur.). The Post-Colonial Reader. 2. izd. London in New York: Routledge, 2006.

Bahtin, Mihail. Teorija romana: izbrane razprave. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Bahtin, Mihail. The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas Press, 1981.

Bhabha, Homi K. »O mimikriji in človeku: ambivalenca kolonialnega diskurza.« Literatura 143–144 (2003): 103–114.

– – –. The Location of Culture. London in New York: Routledge, 1994.

Bowers, Maggie Ann. Magic(al) Realism. London in New York: Routledge, 2004.

Brumen, Borut in Nikolai Jeffs. »Afrike.« Časopis za kritiko znanosti 204/205/206 (2001): v–xxvii.

Caron, David. »Pour une poétique de l'opacité : Ahmadou Kourouma, Édouard Glissant et l’espace de la Relation francophone.« Revue canadienne de littérature comparée 3–4 (1998): 348–362.

Carpentier, Alejo. »On the Marvelous Real in America.« Magical Realism: Theory, History, Community. Ur. Lois Parkinson Zamora in Wendy B. Faris. Durham in London: Duke University Press, 1995. 75–88.

– – –. »The Baroque and the Marvelous Real.« Magical Realism: Theory, History, Community. Ur. Lois Parkinson Zamora in Wendy B. Faris. Durham in London: Duke University Press, 1995. 89–108.

Deleuze, Gilles in Michel Foucault. »Les intellectuels et le pouvoir.« L'île déserte et autres textes : textes et entretiens 1953–1974. Gilles Deleuze. Pariz: Éditions de minuit, 2002. 288–298.

Durix, Jean-Pierre. Mimesis, Genres and Post-Colonial Discourse: Deconstructing Magic Realism. Houndmills, Basingtoke, Hampshire in London: Macmillan Press, 1998.

Gauvin, Lise. L'écrivain francophone à la croisée des langues: entretiens. Pariz: Karthala, 1997.

Glissant, Édouard. Poétique de la Relation. Pariz: Gallimard, 1990.

Hrastnik, Nataša. Oblikovanje identitete v literaturi afriških in ameriških pisateljic. Doktorska disertacija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2002.

Jeffs, Nikolai. »Od postkolonializma do postsocializma.« Literatura 143–144 (2003): 80–102.

– – –, (ur.). Zbornik postkolonialnih študij. Ljubljana: Založba Krtina (v pripravi).

García Márquez, Gabriel. »La soledad de America latina.« Nobelprize.org (http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1982/marquez-lecture-sp.html).

Moura, Jean-Marc. Littératures francophones et théorie postcoloniale. Pariz: PUF, 1999.

– – –. »Sur quelques apports et apories de la théorie postcoloniale pour le domaine francophone.« Littératures postcoloniales et francophonie. Ur. Jean Bessière in Jean-Marc Moura. Pariz: Honoré Champion, 2001. 149–167.

Quayson, Ato. Strategic Transformations in Nigerian Writing. Oxford: James Currey in Bloomington: Indiana University Press, 1997.

Riesz, János. »Littérature coloniale et littérature africaine : hypotexte et hypertexte.« Les champs littéraires africains. Ur. Romuald Fonkoua in Pierre Halen. Pariz: Karthala, 2001. 115–134.

Said, Edward W. Oblasti povedati resnico. Ljubljana: Založba /*cf, 2005.

Senghor, Léopold Sédar. Œuvre poétique. Pariz: Seuil, 1990.

Slemon, Stephen. »Magic Realism as Postcolonial Discourse.« Magical Realism: Theory, History, Community. Ur. Lois Parkinson Zamora in Wendy B. Faris. Durham in London: Duke University Press, 1995. 407–426.

Young, Robert J. C. White Mythologies: Writing History and the West. New York: Routledge, 20042.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave