Zgodovinski roman med nacionalno identiteto, ideologijami in »zgodovinskimi žanri«

  • Egon Pelikan
Ključne besede: literatura in zgodovina, slovenska književnost, zgodovinski roman, Srednja Evropa, nacionalna identiteta, Pahor, Boris, Rebula, Alojz

Povzetek

Članek analitično primerja dve literarizaciji novejše slovenske zgodovine, to sta odporniška zgodovinska romana Nokturno za Primorsko Alojza Rebule in Zatemnitev Borisa Pahorja. Oba obravnavata ključne relacije med literaturo in zgodovino: univerzalne kontekste evropske in svetovne zgodovine, nacionalni zgodovinski kontekst, vlogo odporništva, avtobiografskost, ideološke interpretacije slovenske zgodovine, a tudi aktualno-politični pogled. Oba romana razkrivata, kako miti, spekulacije, navidezno nelogične povezave, ki v zgodovinopisju »nimajo pravice do obstoja«, omogočajo velike presežke v dojemanju večplastnega zgodovinskega dogajanja v literarizaciji zgodovine, velike primanjkljaje pa v znanstvenem zgodovinopisju.

Literatura

Arendt, Hannah. »Razumevanje in politika«. Nova revija. 30.289–290 (2006): 30–43.

Bloch, Marc. Apologija zgodovine ali zgodovinarjev poklic. Ljubljana: Studia humanitatis, 1996.

Hanisch, Ernst. »Die Linguistische Wende«. Kulturgeschichte Heute. Ur. Wolfgang Hardtwig, Hans-Urlich Wehler. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 1996.

Grdina, Igor. Preroki, doktrinarji, epigoni. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2005.

Hladnik, Miran. »Slovenska diskusija o zgodovinski povesti in zgodovinskem romanu«. Slavistična revija. 30.2 (1996): 201–21.

Juvan, Marko. »O usodi ’velikega žanra’«. Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003.

Kos, Janko. Duhovna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica, 1996.

Matajc, Vanesa. »Sodobni in moderni slovenski zgodovinski roman«. Obdobja 21. Slovenski roman. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. 201–211.

Pahor, Boris. Zatemnitev. Ljubljana: Slovenska Matica, 1987.

Rebula, Alojz. Nokturno za Primorsko. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Rožac Darovec, Vida. »Do koder seže spomin«. Meje in konfini. Ur. Vida Rožac Darovec. Koper: Založba Annales, 2005. 43–114.

Veyne, Paul. Der Eisberg der Geschichte. Berlin: Merve Verlag, 1981.

Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Zalta, Anja. »Protestantizem in bukovništvo med koroškimi Slovenci«. Anthropos. 36.1–4 (2004): 59–72.

Objavljeno
2017-10-04