Srednja Evropa v literarnovedni razpravi

  • Miloš Zelenka
Ključne besede: primerjalna literarna veda, Srednja Evropa, srednjeevropska književnost, multietničnost, multikulturnost

Povzetek

Razprava, ki govori o Srednji Evropi kot predmetu literarnih in kulturoloških interpretacij, pokaže, da so za to kulturno in geografsko področje značilni nestalna središča in obrobja, ki se menjujejo, mešanje narodnosti, kultur in verovanj. Poseben način komunikacije je v Srednji Evropi privedel do netradicionalnih izmenjav literarnih vrednot, pa tudi do bojev in konfliktov med umetniškimi tradicijami in poetikami.

Literatura

Ambros, Veronika. »The Great War as a Monstrous Carnival: Jaroslav Hašek´s ŠvejkHistory of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. I. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam – Philadelphia, 2004. 228–236.

Ash, Timothy Garton. »Milovať nielen futbal či upršané dni. Príbeh utkaný zo šiestich nití: slobody, mieru, práva, prosperity, rôznosti a solidarity.« Sme 15.52 (3. 3. 2007): 14.

Bhabha, Homi. The Location of Culture. Nation and Narration. London – New York: Routledge, 1994.

Bombík, Svetoslav. »Das Slawenthum… ako Štúrovo odmietnutie Západu.« Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 1993. 7–22.

Czaplejewicz, Eugeniusz. »Kresy i Europa.« Przegład Humanistyczny 36.3 (1992): 41–50.

Czaplejewicz, Eugeniusz in E. Kasperski (ur.). Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni. Varšava, 1996.

Cornis-Pope, Marcel in Neubauer, John (ur.). History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. I–III. Amsterdam – Philadelphia, 2004–2007.

– – –. »General Introduction.« History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. I. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam – Philadelphia, 2004. 1–18.

Čapek, Vratislav. »Podíl historie jako školní disciplíny na výchově k evropanství.« Česká a polská mládež o sobě. Młodzież polska i czeska o sobie. Ur. Milan Myška. Ostrava, 1999. 64.

Dorovský, Ivan. Balkán a Mediterán. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1997.

Ďurišin, Dionýz. Čo je to svetová literatúra? Bratislava: Obzor, 1992.

– – –. Teória medziliterárneho procesu. I. Bratislava: Veda, 1995.

Ďurišin, Dionýz idr. Osobitné medziliterárne spoločenstvá. 1–6. Bratislava, 1987–1992.

Ďurišin, Dionýz idr. Medziliterárny centrizmus stredoeurópskych literatúr. Češke Budjejovice – Bratislava: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1998.

Eckhardt, Sándor. »Méthodes et problèmes de la littérature comparée dans l’Europe Centrale.« Bulletin of the International Comittee of Historical Sciences. 14. Washington – Pariz, 1932. 89–96.

Fejtö, François. Rekviem za mrtvou říši. O zkáze Rakouska-Uherska. Praga, 1998.

Halecki, Oskar. Borderlands of Western Civilization. A History of East-Central Europe. New York: Ronald Press, 1952.

Hroch, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století. Praga, 1986.

Jauss, Hans Robert. Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. München: Fink Verlag, 1977.

Kasperski, Edward. »Związki literackie, intertekstuałność i literatura powszechna.« Dionýz Ďurišin idr. Medziliterárny centrizmus stredoeurópskych literatúr. Češke Budjejovice – Bratislava, 1998. 108–130.

Kiš, Danilo. Čas anatomije. Beograd: Nolit, 1978.

Kola, Adam F. Kategoria Europy we współczesnej literaturze polskiej, czeskiej i chorwackiej (stadium funkcionowania idei w literaturze). Torunj, 2006. (Rokopis doktorske disertacije)

Kontler, László. »Úvahy o symbolické geografii.« Dějiny Maďarska. Praga: Lidové noviny, 2001.

Koprda, Pavol. »Jaussova recepčná estetika a interkultúrne centrizmy (Medziliterárna komunikácia je otváranie sa prijímajúceho seba).« Slovak Review 8.2 (1999): 153–168.

Kornhauser, Julian. Świadomość regionalna i mit odrębności (o stereotypach w literaturze serbskiej I chorwackiej). Krakov, 2001.

Kos, Janko. »Slovenska literatura in Srednja Evropa.« Slavistična revija 38.1 (1990): 11–26.

Kundera, Milan. »Zachod porwany albo tragedia Europy środkowej.« Zeszyty Literackie 5 (1984).

Kurzová, Helena. »Mitteleuropa als Sprachareal.« Acta Universitatis Carolinae – Philologica 5, Germanistica Pragensia 13 (1996). 57–73.

Lendvai, Paul. Tisíc let maďarského národa. Praga: Academia, 2002.

Magocsi, Paul Robert. »Geography and Borders.« History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. I. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam – Philadelphia, 2004. 19–30.

Magris, Claudio. »Dunaj, Praha 1992.« Habsburský mýtus v moderní rakouské literature. Praga, 2001.

Mercks, Kees. »Censorship: A Case Study of Bohumil Hrabal´s JarmilkaHistory of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. III. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam – Philadelphia, 2007. 101–111.

Měšťan, Antonín. »Der mitteleuropäische Raum in den Literaturen mitteleuropas nach 1945.« Westmitteleuropa – Ostmitteleuropa. Ur. Winfried Eberhard idr. München: R. Oldenbourg Verlag, 1992. 369-376.

Miner, Early. Comparative Poetics. An Intercultural Essays on Theories of Literature. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Naumann, Friedrich. Mitteleuropa. Berlin, 1915.

Newerkla, Stefan Michael. »Rozmanitost jazyků a kultur v Rakousku-Uhersku a jejich konvergentní tendence.« Comparative Cultural Studies in Central Europe. Ur. Ivo Pospíšil. Brno, 2004. 11–42.

Pavera, Libor in Ivo Pospíšil (ur.). Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. I. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2003.

Pavera, Libor (ur.). Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. II. Stabilita a labilita žánrů. Opava: Slezská univerzita, 2005.

Pospíšil, Ivo in Libor Pavera (ur.). Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. III. Žánry živé, mrtvé, revitalizované. Opava: Slezská univerzita, 2006.

Le Rider, Jacques. L´Europe Centrale – L´Idee germanique de Mitteleuropa. Pariz, 1994.

Valdés, Mario J. »Preface by the General Editor of the Literary Project.« History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. I. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam – Philadelphia, 2004.

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritični pregled. Ljubljana: ZRC SAZU, 2007.

Sinopoli, Franca. Il mito della letteratura europea. Rim: Meltemi, 1999.

Sowiński, Sławomir in Radosław Zenderowski: Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości. Vroclav, 2003.

Šerlaimová, Svetlana. »Slovanské literatúry v kontexte rakúsko-uhorskej štátnosti.« Dionýz Ďurišin idr. Osobitné medziliterárne spoločenstvá. 5. Slovanské literatúry. Bratislava: Veda, 1993. 167–179.

Štúr, Ľudovít. Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 1993. Prevod iz nemščine A. Bžoch. (Ľudovít Štúr. Das slawenthum und die Welt der Zukunft. Bratislava, 1931).

Vajda, Györg Mihaly. »Dejiny porovnávacieho výskumu literatúry v Maďarsku.« Dejiny literárnej komparatistiky socialistických krajín. Bratislava: Veda, 1986. 231–259.

Wandycz, Piotr S. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Cena svobody. Praga: Academia, 2002.

Wollman, Slavomír. »Regiony, zóny a východoeurópska koncepcia.« Porovnávacia metóda v literárnej vede. Bratislava: Tatran, 1988.

Zatonskij, Dmitrij. Avstrijskaja literatura v XX stoletii. Moskva: Hudožestvennaja literatura, 1985.

Zelenka, Miloš. »K fenoménu středoevropských literatur (středoevropský literární proctor a jeho slovanský kontext).« Literární věda a slavistika. Praga: Academia, 2002. 59–79.

– – –. Střední Evropa v souvislostech literární a symbolické geografie. Nitra: Fakulta stredoeurópských štúdií Univerzity Konštantína Filozofa, 2008.

Tötösy de Zepetnek, Steven. Comparative Literature: Theory, Method, Application. Amsterdam – Atlanta: Rodopi, 1998.

– – – (ur.). Comparative Central European Culture. West Lafayette: Purdue University Press, 2002.

Žilka, Tibor. »Štúrova koncepcia slovanskej vzájemnosti«. Utopia w językach, literaturach I kulturach Słowian. Ur. H. Janaszek-Ivaničková. Katovice, 1997. 51–59.

– – –. Text a posttext. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 1995.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop