Pripoved in dogodek. Razmišljanje o literarnem zgodovinopisju

  • Vid Snoj
Ključne besede: literarna zgodovina, zgodovinopisje, literatura, pripoved, zgodba, dogodek, esencializem, relacionizem, Longin, vzvišeno, das Unheimliche

Povzetek

Članek obravnava pripoved v zgodovinopisju in literarnem zgodovinopisju, ki jo je metakritična refleksija obeh disciplin naredila vprašljivo. Zagovarja obstoj pripovedi v teh disciplinah in literarnozgodovinsko pripoved utemeljuje v literarnem dogodku.

Literatura

Aristoteles. De arte poetica liber. Ur. Rudolf Kassel. Oxford: Oxford University Press, 1965.

– – –. Poetika. Prev. Kajetan Gantar, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Averincev, Sergei S. Atene e Gerusalemme. Contrapposizione e incontro di due principi creativi. Rim: Donzelli Editore, 1994.

Attridge, Derek. The Singularity of Literature. London in New York: Routledge, 2004.

Avrelij Avguštin. Izpovedi. Prevod Antona Sovreta priredil Kajetan Gantar. Celje: Mohorjeva družba, 1978.

Burke, Edmund. A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. Ur. Adam Phillips. Oxford in New York: Oxford University Press, 1990.

Culler, Jonathan. »La littérarité.« Théorie littéraire. Problèmes et perspectives. Ur. Marc Angenot, Jean Bessière, Douwe Fokkema in Eva Kushner. Pariz: PUF, 1989. 31–43.

Fränkel, Hermann. »Die Zeitauffassung in der frühgriechischen Literatur.« Wege und Formen frühgriechischen Denkens. Literarische und philosophiegeschichtliche Studien. Ur. Franz Tietze. München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1955. 1–22.

Freud, Sigmund. »Das UnheimlicheDas Unheimliche. Ur. Mladen Dolar. Prev. Doris Debenjak. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1994. 3–36.

Hamilton, Paul. Historicism. London in New York: Routledge, 1996.

Hollier, Denis (ur.). A New History of French Literature. Cambridge, Massachusetts, in London: Harvard University Press, 1989.

Jakobson, Roman. Novejšaja russkaja poezija. Nabrosok pervij. Viktor Hlebnikov. Praga: Tipografija »Politika«, 1921.

– – –. »Najnovija ruska poezija.« Ogledi iz poetike. Ur. Milan Komnenić in Leon Kojen. Beograd: Nolit, 1978. 49–57.

Juvan, Marko. »O literaturi zgodovinsko: veliki žanr med zgodbo in hipertekstom.« Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. 55–90.

Kocijančič, Gorazd. »O biti preteklega.« Razbitje. Sedem radikalnih esejev. Ljubljana: Študentska založba, 2009. 79–110.

Longinus. On the Sublime. Gr.-ang. izd. Ur. D. A. Russell. Oxford: Clarendon Press, 1964.

Nietzsche, Friedrich. »Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne.« Kritische Studienausgabe 1. Ur. Giorgio Colli in Mazzino Montinari. 2. izd. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, Berlin in New York: Walter de Gruyter, 1988. 873–890.

Platon. »Simpozij.« Zbrana dela. 1. zv. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 492–528.

von Ranke, Leopold. »Preface to the History of the Latin and Teutonic Nations.« The Varieties of History. From Voltaire to the Present. Ur. Fritz Richard Stern. 2. izd. London: Macmillan, 1970. 55–62.

Ricoeur, Paul. Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique. Pariz: Éditions du Seuil, 1969. 142–151.

– – –. Temps et récit. 1. zv.: L’intrigue et le récit historique. Pariz: Éditions du Seuil, 1983.

Sartre, Jean-Paul. Qu’est-ce que la littérature? Pariz: Gallimard, 1948.

Steiner, George. Real Presences. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.

Szegedy-Maszák, Mihály. »Keywords in Literary History.« Neohelicon 30.2 (2003): 15–23.

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

White, Hayden. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore in London: The John Hopkins University Press, 1987.

Woolf, Virginia. The Diary. 2. zv.: 1920–1924. Ur. Anne Olivier Bell in Andrew McNeillie. London: Hogarth Press, 1978.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Razprave