Svetovni literarni sistem

Avtorji

  • Marko Juvan

Ključne besede:

primerjalna literarna veda, svetovna književnost, literarni sistem, globalizacija, kozmopolitizem, kulturni transfer

Povzetek

Izvorna Goethejeva (kozmopolitska, a periferna) koncepcija svetovne književnosti kot analogije kapitalističnega svetovnega sistema postaja aktualna v transnacionalni komparativistiki: zajema pojmovno-vrednostno ozadje, prakse, medije in institucije, ki omogočajo medkulturni transfer, medbesedilno vsrkavanje globalnih kulturnih repertoarjev in zavestno proizvajanje za mednarodna občinstva. Od kulturnega nacionalizma 19. stol. je v teoretski ali pesniški zavesti o svetovni književnosti, v njeni medbesedilni koherenci in materialnih mrežah opazna »glokalizacija«. Svetovni literarni sistem je dostopen prek arhivov lokaliziranega kulturnega spomina in partikularnih kognitivnih ali jezikovnih perspektiv; centralnost in perifernost sta spremenljivki, odvisni od zgodovinske dinamike in razvoja sistema.

Literatura

Anderson, Benedict. Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma. Prev. Alja Brglez Uranjek. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998.

Beck, Ulrich. Das kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden. Frankfurt: Suhrkamp, 2004.

– – –. Kaj je globalizacija? Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo. Prev. Samo Krušič. Ljubljana: Krtina, 2003.

Birus, Hendrik. »The Goethean Concept of World Literature and Comparative Literature«. CLCWeb 2.4 (december 2000): http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol2/iss4/7.

Bourdieu, Pierre. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Prev. Susan Emanuel. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996.

Casanova, Pascale. La République mondiale des Lettres. Pariz: Ed. du Seuil, 1999.

Cohen, Deborah in Maura O'Connor, ur. Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective. New York in London: Routledge, 2004.

Cohen, Deborah in Maura O'Connor. »Introduction: Comparative History, Cross-National History, Transnational History – Definitions.« Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective. Ur. Deborah Cohen in Maura O'Connor. New York in London: Routledge, 2004. ix–xxiv.

Conrad, Sebastian. »La constitution de l'histoire japonaise: Histoire comparée, transferts, interaction transnationales«. De la comparaison à l'histoire croisée. Ur. Michael Werner in Bénédicte Zimmermann. Pariz: Seuil, 2004. 53–72.

Čop, Matija. Pisma Matija Čopa. 2 zv. Ur. Anton Slodnjak in Janko Kos. Ljubljana: SAZU, 1986.

Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton, NJ: Princeton Univeristy Press, 2003.

Dew, Nicholas. »The Order of Oriental Knowledge: The Making of D’Herbelot’s Bibliothèque Orientale«. Debating World Literature. Ur. Christopher Prendergast. London: Verso, 2004. 233–252.

Domínguez, César. »Literary Emergence as a Case Study of Theory in Comparative Literature«. CLCWeb 8.2 (2006): http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol8/iss2/1.

Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

Ďurišin, Dionýz. Théorie du processus interlittéraire I. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1995.

– – –. Theory of Literary Comparatistics. Bratislava: Veda, 1984.

Eckermann, Johann Peter. Pogovori z Goethejem. Prev. Josip Vidmar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959.

Eisenberg, Christiane. »Kulturtransfer als historischer Prozess. Ein Beitrag zur Komparatistik«. Vergleich und Transfer: Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften. Ur. Hartmut Kaelble in Jürgen Schriewer. Frankfurt in New York: Campus Verlag, 2003. 399–417.

Espagne, Michel. »Les transferts culturels«. H-Soz-u-Kult 19. 1. 2005: http: //hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/2005-01-002.

– – –. »Transferanalyse statt Vergleich. Interkulturalität in der sächsischen Regionalgeschichte«. Vergleich und Transfer: Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften. Ur. Hartmut Kaelble in Jürgen Schriewer. Frankfurt in New York: Campus Verlag, 2003. 419–438.

Even-Zohar, Itamar. »Culture Planning, Cohesion, and the Making and Maintenance of Entities«. Beyond Descriptive Translation Studies: Investigations in Homage to Gideon Toury. Ur. Anthony Pym, Miriam Shlesinger in Daniel Simeoni. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins, 2008. 277–292.

– – –. Polysystem Studies = Poetics Today 11.1 (1990).

Frassinelli, Pier Paolo in David Watson. »World Literature: A Receding Horizon«. Traversing Transnationalism: The Horizons of Literary and Cultural Studies. Ur. Pier Paolo Frassinelli, Ronit Frenkel in David Watson. Amsterdam: Rodopi. (V tisku). 1–19.

Gálik, Marián. »Concepts of World Literature, Comparative Literature, and a Proposal«. CLCWeb 2.4 (2000): http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol2/iss4/8.

Goethe, Johann W. Goethes Werke in Zwölf Bänden. 11. zv.: Schriften zu Kunst und Literatur. Berlin in Weimar: Aufbau-Verlag, 1974.

– – –. »Some Passages Pertaining to the Concept of World Literature«. Comparative Literature – The Early Years: An Anthology of Essays. Ur. Hans-Joachim Schulz in Philipp H. Rhein. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 1973. 1–12.

Haupt, Heinz-Gerhard in Jürgen Kocka. »Comparative History: Methods, Aims, Problems«. Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective. Ur. Deborah Cohen in Maura O’Connor. New York in London: Routledge, 2004. 23–39.

Jurčič, Josip. Zbrano delo. 3. 2. izdaja. Ur. Janez Logar. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1965.

Juvan, Marko. History and Poetics of Intertextuality. Prev. Timothy Pogačar. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2008.

– – –. »Ideologije primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij«. Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. (Studia litteraria). 57–91.

– – –. »'Peripherocentrisms’: Geopolitics of Comparative Literatures Between Ethnocentrism and Cosmopolitanism«. Histoire de la littérature et jeux d’échange entre centres et périphéries: Les identités relatives des littératures. Ur. Jean Bessière in Judith Maar. Pariz: Harmattan. (V tisku).

– – –. »Prešernova in Puškinova poezija o poeziji«. F. Prešeren – A. S. Puškin. Ur. Miha Javornik. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. 43–71.

– – –. »'Slovenski kulturni sindrom' v nacionalni in primerjalni literarni zgodovini«. Slavistična revija 56.1 (2008): 1–17.

– – –. Vezi besedila: študije o slovenski književnosti in medbesedilnosti. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Kaelble, Hartmut. »Die Debatte über Vergleich und Transfer und was jetzt?« H-Soz-u-Kult 8. 2. 2005: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/2005-02-002.

Kaelble, Hartmut in Jürgen Schriewer, ur. Vergleich und Transfer: Komparatistik in den Sozial-, Geschicts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt in New York: Campus Verlag, 2003.

Koprda, Pavol. »La mondialité de la littérature chez Dionyz Ďurišin«. Medziliterárny proces IV. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa, 2003. 251–265.

Kos, Janko. Matija Čop. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1979.

– – –. Prešeren in evropska romantika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970.

Košuta, Miran: »Alamut: roman – metafora«. Vladimir Bartol. Alamut. Ljubljana: Mladinska knjiga 1988. 551–597.

– – –. »Usoda zmaja: ob svetovnem uspehu Bartolovega Alamuta«. Jezik in slovstvo 36.3: 56–61.

Latour, Bruno. »Ces réseaux que la raison ignore – laboratoires, bibliothèques, collections.« La pouvoir des bibliothèques : La mémoire des livres dans la culture occidentale. Pariz: Albin Michel, 1996. 23–46.

– – –. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Linhart, Anton Tomaž. Zbrano delo. 1. Ur. Alfonz Gspan. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1950.

Mahl, Bernd. Goethes ökonomisches Wissen: Grundlagen zum Verständnis der ökonomischen Passagen im dichterischen Gesamtwerk und in den »Amtlichen Schriften«. Frankfurt ob Majni: P. Lang, 1982.

Middell, Matthias. »European History and Cultural Transfer«. Diogenes 48.189 (2000): 23–30.

Milutinović, Zoran. »Jasno opredeljen pojav in enotna perspektiva: ali je zgodovina svetovne književnosti možna?« Prev. Seta Knop. Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. (Studia litteraria). 223–238.

Moretti, Franco. »Conjectures on World Literature«. New Left Review 1 (januar–februar 2000): 54–68.

– – –. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London in New York: Verso, 2005.

– – –. »More Conjectures«. New Left Review 20 (marec–april 2003): 73–81.

Nummi, Jyrki. »Kako ‘pojesti’ model središče-obrobje in ga vseeno obdržati?: Teorija o padanju kulturnih vrednot in Aleksis Kivi«. Prev. Marko Juvan. Primerjalna književnost 31.2 (2008): 39–50.

Ocvirk, Anton. Teorija primerjalne literarne zgodovine. Ljubljana: Znanstveno društvo, 1936.

Osterhammel, Jürgen. »Transferanalyse und Vergleich im Fernverhältnis«. Vergleich und Transfer: Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften. Ur. Hartmut Kaelble in Jürgen Schriewer. Frankfurt in New York: Campus Verlag, 2003. 439–466.

Paternu, Boris. France Prešeren: 1800–1849. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994.

Pizer, John. »Goethe’s ’World Literature’ Paradigm and Contemporary Cultural Globalization«. Comparative Literature 52.3 (2000): 213–227.

Prendergast, Christopher. »The World Republic of Letters«. Debating World Literature. Ur. Christopher Prendergast. London in New York: Verso, 2004. 1–25.

Prešeren, France. Zbrano delo. 1. Ur. Janko Kos. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1965.

Schmidt, Siegfried J. Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert. Frankfurt: Suhrkamp, 1989.

Schriewer, Jürgen. »Problemdimensionen sozialwissenschaftlicher Komparatistik«. Vergleich und Transfer: Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften. Ur. Hartmut Kaelble in Jürgen Schriewer. Frankfurt in New York: Campus Verlag, 2003. 9–52.

Schulz, Hans-Joachim in Philipp H. Rhein, ur. Comparative Literature – The Early Years: An Anthology of Essays. Chapel Hill, NC: The Univeristy of North Carolina Press, 1973.

Sluga, Glenda. »The Nation and the Comparative Imagination«. Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective. Ur. Deborah Cohen in Maura O'Connor. New York in London: Routledge, 2004. 103–114.

Snoj, Vid. »Svetovna literatura na ozadju drugega«. Literatura 18.177 (2006): 61–78.

Škulj, Jola. »Comparative Literature and Cultural Identity«. Comparative Literature and Comparative Cultural Studies. Ur. Steven Tötösy de Zepetnek. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2003. 142–151.

te Velde, Henk. »Political Transfer: An Introduction«. European Review of History 12.2 (2005): 205–221.

Tilly, Charles. »Introduction to Part II: Invention, Diffusion, and Transformation of the Social Movement Repertoire«. European Review of History 12.2 (2005): 307–320.

Verstraete, Ginette. »Tourism and the Global Itinerary of an Idea«. Thamyris/Intersecting 9 = Mobilizing Place, Placing Mobility: The Politics of Representation in a Globalized World. Ur. Ginette Verstraete in Tim Cresswell. Amsterdam: Rodopi, 2002. 33–52.

Vidmar, Luka. Struktura in funkcija pisem iz literarnoprerodne korespondence Žige Zoisa: disertacija. Nova Gorica: [L. Vidmar], 2009.

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, 2007. (Studia litteraria).

Wallerstein, Immanuel. Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

– – –. »The Modern World System«. The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press, 1976. 229–233.

– – –. World-Systems Analysis: An Introduction. Durham in London: Duke University Press, 2004.

Werner, Michael in Bénédicte Zimmermann, ur. De la comparaison à l’histoire croisée. Pariz: Seuil, 2004.

Werner, Michael in Bénédicte Zimmermann. »Penser l’histoire croisée: entre empirie et réflexivité«. De la comparaison à l’histoire croisée. Ur. Werner, Michael in Bénédicte Zimmermann. Pariz: Seuil, 2004. 15–49.

Zima, Peter V. Komparatistik: Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft. Tübingen: Francke, 1992.

Prenosi

Objavljeno

2017-10-09

Številka

Rubrike

Tematski sklop