Avtoriteta avtorja: kult preteklosti ali prihodnosti?

  • Boris A. Novak
Ključne besede: literarna teorija, avtor, avtorstvo, posnemanje, izvirnost, avtentičnost, zgodovinski pregledi, Mortier, Roland

Povzetek

Članek analizira zgodovino pojma »originalnost« kot nepogrešljivega atributa avtorstva. Opre se na Lotmanovo razlikovanje med »estetiko istovetnosti«, značilno za starejša obdobja, in »estetiko različnosti«, ki se začne uveljavljati od renesanse naprej, ter na Mortierovo tezo, da postane originalnost kriterij umetniškosti že v razsvetljenstvu, in ne šele v romantiki in modernizmu, kot običajno mislimo. Spreminjanje koncepta avtorstva vpliva tudi na spreminjanje statusa prevoda: v srednjem veku je prevod vselej že tudi priredba, z dvigom Avtorja na piedestal absolutnega Stvarnika umetniškega sveta pa se status prevajalcev poslabša, prevajanje se sprevrže v izpeljano, sekundarno dejavnost. To hierarhično razmerje traja vse do pred kratkim, ko postmodernizem v književnosti (Borges) ter fenomenologija in recepcijska estetika na teoretičnem področju rehabilitirajo prevajalsko dejavnost. Tezo o smrti Avtorja nakaže že Mallarme, eksplicite pa jo razvije Valery. Pisec članka, sam pesnik, je prepričan, da je bila postmodernistična omejitev modernistične arogance Avtorja nujna, da pa ponavljanje Barthesovega gesla o smrti Avtorja dandanašnji ni več produktivno, saj globalna ekonomija temelji na avtorskih pravicah, ki jih hoče Kapital ukrasti avtorjem. Avtorjem, ki so še kako živi in z vso močjo brcajo nazaj.

Literatura

du Bellay, Joachim. Défense et illustration de la langue française (extraits) / Œuvres poétiques diverses (extraits). Pariz: Librairie Larousse (zbirka Classiques Larousse), 1988.

Bloom, Harold. Tesnoba vplivanja. Prevedel Igor Bratož, spremna beseda Samo Kutoš. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (zbirka Labirinti), 1999.

Ingarden, Roman. O saznavanju književnog umetničkog dela. Prevedel Branimir Živojinović. Beograd: Srpska književna zadruga (zbirka Književna misao), 1971.

Lotman, Jurij M. Predavanja iz strukturalne poetike: Uvod, teorija stiha. Prevod in predgovor Novica Petković. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika, 1970.

– – –. Struktura umetničkog teksta. Prevod in predgovor Novica Petković. Beograd: Nolit, 1976.

Mallarmé, Stéphane. Œuvres complètes. Uredila Henri Mondor in G. Jean-Aubry. Pariz: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1945.

– – –. Poésies (Poésies, Choix de vers de circonstances, Poèmes d’enfance et de jeunesse). Predgovor Jean-Paul Sartre. Pariz: Gallimard (zbirka Poésie), 1975.

– – –. Lirika. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak. Ljubljana: Mladinska knjiga (zbirka Lirika), 1989.

– – –. Pour un tombeau d’Anatole. Uvod in opombe Jean-Pierre Richard. Pariz: Éditions du Seuil (zbirka Points Poésie), 2006.

Maroević, Tonko. Borgesov čitatelj: portreti i prikazi. Zagreb: AB – Izdanja Antibarbarus (Biblioteka Titivillus), 2005.

Mortier, Roland. L’originalité : une nouvelle catégorie esthétique au siècle des Lumières. Ženeva: Librairie Droz S. A. (zbirka Histoire des idées et critique littéraire, zv. 207), 1982.

– – –. Le coeur et la raison: Recueil d’études sur le dix-huitème siècle. Predgovor René Pomeau. Oxford: Voltaire foundation, Bruselj: Éditions de l’Université de Bruxelles, Pariz: Universitas, 1990.

Novak, Boris A.. Simbolistična lirika. Ljubljana: DZS (zbirka Klasje), 1997.

– – –. Po-etika forme. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997.

– – –. »Prevajanje francoske simbolistične lirike.« V: Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja. 31. zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev (Obdobni pristop 5), 2006. 310–328.

– – –. Pogledi na francoski simbolizem. Ljubljana: Študentska založba (zbirka Scripta), 2007.

Stanovnik, Majda. »Prevod, priredba, prevod priredbe.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 35–52.

Valéry, Paul. Œuvres I. Ur. Jean Hytier. Pariz: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1957.

– – –. Œuvres II. Ur. Jean Hytier. Pariz: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1960.

– – –. »Hommage à Mallarmé (Odlomki iz esejev, posvečenih Mallarméju).« Prevedel Boris A. Novak. Nova revija 6.61–62 (1987): 711–716.

– – –. Lirika. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak. Ljubljana: Mladinska knjiga (zbirka Lirika), 1992.

Zumthor, Paul. Essai de poétique médiévale. Pariz: Editions du Seuil (zbirka Poétique), 1972.

Objavljeno
2017-10-09