O singularnosti tistega »neumnega podviga«

  • Varja Balžalorsky
Ključne besede: francoska književnost, esej, Montaigne, Michel de, subjekt, individualnost, samozavedanje

Povzetek

Prispevek se loteva problematike Montaignevega dvojnega projekta — samoproučevanja oziroma samo-spoznavanja ter poskusa samo-upodabljanja — z vidika nekaterih zgodovinskih in sodobnih teorij samozavedanja ter konstituiranja subjekta v govorici, s posebnim poudarkom na literarni govorici.

Literatura

Attridge, David. The Singularity of Literature. London – New York: Routledge, 2004.

Auerbach, Erich. Mimesis. Prev. V. Snoj. Ljubljana: LUD Literatura, 1998. (Labirinti).

Bahtin, Mihail. Estetika in humanistične vede. Prev. H. Biffio et al. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Balžalorsky, Varja. »Subjektiviteta v Montaignevih EsejihNova Revija 291–292 (2006): 234–245.

Benveniste, Émile. Problèmes de linguistique générale I. Pariz: Gallimard, 1972.

– – –. Problèmes de linguistique générale II. Pariz: Gallimard, 1974.

– – –. Problemi splošne lingvistike I. Prev. I. Žagar in B. Nežmah. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988.

Bowie, Andrew. Aesthetics and Subjectivity: From Kant to Nietzsche. Manchester – New York: Manchester University Press, 2003 (1990).

Conche, Marcel. Montaigne et la philosophie. Pariz: PUF, 1996.

Damonet, Marie-Luce. Michel de Montaigne. Les Essais. Pariz: PUF, 1992 (1985).

– – –. (Ur.) Montaigne et la question de l’homme. Pariz: PUF, 1999.

Defaux, Gérard. Marot, Rabelais, Montaigne : l’écriture comme présence. Pariz – Ženeva: Champion – Slatkine, 1987.

Dessons, Gérard. Émile Benveniste, l’invention du discours. Pariz: v tisku, 2006.

Dubois, Claude. »L’approfondissement de la réflexion sur l’art (ou l’acte) d’écrire dans les Essais de 1588.« Montaigne 1588–1988. Revue d’histoire littéraire de la France 88.5 (1988): 858–870.

Ficino, Marcilo. »Kako si pridobimo življenje z neba (izbrana poglavja iz knjige De vita).« Prev. S. Capuder. Renesančne mitologije. Ur. I. Škamperle in M. Uršič. Ljubljana: Nova revija, 2002. 29–49. (Poligrafi).

– – –. »Platonska teologija (tri izbrana poglavja).« Prev. S. Capuder. Renesančne mitologije. Ur. I. Škamperle in M. Uršič. Ljubljana: Nova revija, 2002. 7–26. (Poligrafi).

Frank, Manfred. Kazivo i nekazivo. Studije o njemačko-francuskoj hermenevtici i teoriji teksta. Prev. D. Domić. Zagreb: Naklada MD, 1994.

– – –. L’Ultime raison du sujet. Prev. V. Zanetti. Arles: Actes Sud, 1988.

– – –. Selbstbewusstseintheorien von Fichte bis Sartre. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1993 (1991).

– – –. The Subject and the Text: Essays on Literary Theory and Philosophy. Prev. H. Atkins. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

– – –. Uvod v Schellingovo filozofijo. Prev. J. Simoniti. Ljubljana: Krtina, 2003.

– – –. What is Neostructuralism? Prev. S. Wilke in R. Gray. Minneapolis: Universitiy of Minessota Press, 1989.

Garin, Emilio. Spisi o humanizmu in renesansi. Prev. S. Fišer. Ljubljana: Studia humanitatis, 1993.

Helderlin, Fridrih. Nacrti poetike. Prev. J. Ačin. Novi Sad: Bratstvo – jedinstvo, 1990.

Hölderlin, Friedrich. »O postopku poetičnega duha.« Prev. A. Košar. Nova revija 190–192 (1998): 142–154.

– – –. »Urtheil und Seyn (1795).« Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre. Ur. Manfred Frank. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1993. 26–27.

Iser, Wolfgang. Bralno dejanje. Teorija estetskega učinka. Prev. A. Leskovec. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Jeanneret, Michel. »Perpetuum mobileMontaigne en mouvement. Magazine littéraire 303 (1992): 18–23.

Jovanovski, Alenka. »Razmerje med poezijo in filozofijo: Novalisove himne kot ilustracija.« Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije. Ur. M. Juvan in J. Kernev Štrajn. Primerjalna književnost 29. Posebna številka (2006): 103–121.

– – –. Estetsko in religiozno izkustvo v poeziji: pomen religioznega za estetsko izkustvo. Doktorska disertacija na Oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete UL. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006.

Lecointe, Jean. L’idéal et la différence. La perception de la personnalité littéraire à la Renaissance. Ženeva: Libraire Droz S. A., 1993.

Mclean, Ian. Montaigne philosophe. Pariz: PUF, 1996.

Meschonnic, Henri. Critique du rythme : anthropologie historique du langage. Lagrasse: Verdier, 1982.

– – –. États de la poétique. Pariz: PUF, 1985.

– – –. Politique du rythme : politique du sujet. Lagrasse: Verdier, 1989.

– – –. La rime et la vie. Pariz: Gallimard, 2006 (1989). (Folio Essais).

– – –. »Le sujet comme récitatif et le continu du langage.« Le Sujet lyrique en question. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1996. 13–17.

Michaux, Henri. Œuvres complètes I. Pariz: Gallimard, 1998. (Bibliothèque de la Pléiade).

Montaigne, Michel E. de. Œuvres complètes. Pariz: Seuil, 1967.

Nakam, Géralde. »La manière de Montaigne dans le livre III de 1588.« Montaigne 1588–1988. Revue d’histoire littéraire de la France 88.5 (1988): 870–891.

– – –. Le dernier Montaigne. Pariz: Champion, 2002.

Nietzsche, Friedrich. Volja do moči. Poskus prevrednotenja vseh vrednot. Prev. J. Moder. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

Novalis. Fichte Studies. Prev. J. Kneller. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Pico della Mirandola, Giovanni. O človekovem dostojanstvu. Prev. B. Senegačnik. Ljubljana: Družina, 1997. (Tretji dan).

Pintarič, Miha. Občutje časa v francoski srednjeveški in renesančni književnosti. Prev. S. Jerele in N. Varušak. Ljubljana: LUD Literatura, 2005. (Novi pristopi).

Pouilloux, Jean-Yves. Montaigne »Que sais-je?« Pariz: Gallimard, 1991.

Sartre, Jean-Paul. »Conscience de soi et connaissance de soi.« Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre. Ur. Manfred Frank. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1993. 367–411.

Schleiermacher, Friedrich. Hermeneutics and Criticism and Other Writings. Ur. in prev. A. Bowie. Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge University Press, 1998.

Škamperle, Igor. »Eugenio Garin in studia humanitatisSpisi o humanizmu in renesansi. Prev. S. Fišer. Ljubljana: Škuc, Filozofska fakulteta, 1993. 197–209.

– – –. »Giovanni Pico della Mirandola in renesančna kultura.« O človekovem dostojanstvu. Prev. B. Senegačnik. Ljubljana: Družina, 1997. 45–62.

Uršič, Marko. Štirje časi: filozofski pogovori in samogovori. (Poletje: drugi čas. Del 2, Sedmerke.) Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006.

– – –. Štirje letni časi. Poletje. O renesančni lepoti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop