Kdo izbere tistega/tisto, ki izbere? O izsiljeni izbiri shakespearovske epistemologije in tekstologije

  • Jernej Habjan
Ključne besede: literarna kritika, literarni kanon, Shakespeare, William, dekonstrukcija, multikulturalizem

Povzetek

Izbire, ki jih prevladujoča literarna veda opravlja v imenu bralstva, so tudi same opravljene vnaprej: opravijo jih institucije, ki reproducirajo vedo. Članek analizira učinke takšnih izbir na izbire sodobne shakespearologije in oriše alternativno branje Romea in Julije.

Literatura

Althusser, Louis. »Ideologija in ideološki aparati države«. Althusser. Izbrani spisi. Prev. Zoja Skušek. Ljubljana: Založba /*cf., 2000. 53–110.

Badiou, Alain. Etika: Razprava o zavesti o Zlu. Prev. Jelica Šumič Riha. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1996.

Belsey, Catherine. »The Name of the Rose in Romeo and Juliet«. Romeo and Juliet: Contemporary Critical Essays. Ed. R. S. White. Houndmills in New York: Palgrave Macmillan, 2001. 47–67.

Bernheimer, Charles, et al. »The Bernheimer Report, 1993«. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Ed. Charles Bernheimer. Baltimore in London: The Johns Hopkins UP, 1995. 39–48.

Bloom, Harold. Shakespeare: The Invention of the Human. New York: Riverhead Books, 1998.

– – –. Zahodni kanon. Prev. Nada Grošelj in Janko Lozar. Ljubljana: LUD Literatura, 2003.

Breznik, Maja. »Kultura med ‘kulturno izjemo’ in ‘kulturno raznoličnostjo’«. Aldo Milohnić idr. Kultura d.o.o. Materialni pogoji kulturne produkcije. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2005. 15–43.

Davis, Lloyd. »‘Death-marked Love’: Desire and Presence in Romeo and Juliet«. Romeo and Juliet: Contemporary Critical Essays. 28–46.

Derrida, Jacques. »L’aphorisme à contretemps«. Derrida. Psyché : Inventions de l’autre. Pariz: Galilée, 1987. 519–533.

– – –. »‘This Strange Institution Called Literature’: An Interview with Jacques Derrida«. Derrida. Acts of Literature. Ur. Derek Attridge. London in New York: Routledge, 1992. 33–75.

Farley-Hills, David. »The ‘Bad’ Quarto of Romeo and Juliet«. Shakespeare Survey 49 (1996): 27–44.

Frye, Northrop. Northrop Frye on Shakespeare. New Haven in London: Yale UP, 1986.

Gibson, Rex. »‘O, What Learning Is!’ Pedagogy and the Afterlife of Romeo and Juliet«. Shakespeare Survey 49 (1996): 141–152.

Girard, René. »The Passionate Oxymoron in Romeo and Juliet«. Shakespeare et l’excès. Ur. Pierre Kapitaniak in Jean-Michel Déprats. Pariz: Société Française Shakespeare, 2007. 41–56.

Habjan, Jernej. Janus, Prokrust, Bahtin: Kvadratura Bahtinovega kroga. Ljubljana: LUD Literatura, 2008.

Juvan, Marko. »Ideologije primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij«. Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 57–91.

– – –. History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette: Purdue UP, 2008.

Kristeva, Julia. »Roméo et Juliette : le couple d’amour-haine«. Kristeva. Histoires d’amour. Pariz: Seuil, 1984. 203–224.

Leggatt, Alexander. Shakespeare’s Tragedies: Violation and Identity. Cambridge: Cambridge UP, 2005.

Maguire, Laurie. Shakespeare’s Names. New York: Oxford UP, 2007.

Močnik, Rastko. Julija Primic v slovenski književni vedi. Ljubljana: Sophia, 2006.

Moretti, Franco. »The Great Eclipse«. Moretti. Signs Taken for Wonders. London in New York: Verso, 2005. 42–82.

Oz, Avraham. »‘What’s in a Good Name?’ The Case of Romeo and Juliet as a Bad Tragedy«. »Bad« Shakespeare: Revaluations of the Shakespeare Canon. Ur. Maurice Charney. Rutherford, Madison in Teaneck: Farleigh Dickinson UP; London in Toronto: Associated UP, 1988. 133–142.

Pratt, Mary Louise. »Comparative Literature and Global Citizenship«. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. 58–65.

Reinhard Lupton, Julia. Citizen-Saints: Shakespeare and Political Theology. Chicago in London: U of Chicago P, 2005.

Royle, Nicholas. Jacques Derrida. London in New York: Routledge, 2003.

Ryan, Kiernan. »‘The Murdering Word’«. Romeo and Juliet: Contemporary Critical Essays. 116–128.

Schalkwyk, David. Speech and Performance in Shakespeare’s Sonnets and Plays. Cambridge: Cambridge UP, 2007.

Shakespeare, William. Romeo and Juliet. Ur. Brian Gibbons. London in New York: Methuen (The Arden Shakespeare, Second Series), 1980.

Wallerstein, Immanuel. Uvod v analizo svetovnih sistemov. Prev. Tanja Rener. Ljubljana: Založba /*cf., 2006.

White, R. S. »Introduction: What Is This Thing Called Love?« Romeo and Juliet: Contemporary Critical Essays. 1–27.

Objavljeno
2017-10-11