Zgodovina rime in njena kriza v sodobni poeziji

  • Boris A. Novak
Ključne besede: sodobna poezija, rima, asonanca, ritem, verzifikacija

Povzetek

Avtor obravnava naravo rime kot »spomina jezika«, njen razvoj iz srednjeveške latinske proze, ritmično in semantično vlogo rime, razmerje do asonance, različne pojavne oblike v evropskih jezikih ter krizo rime v sodobni poeziji.

Literatura

Alighieri, Dante. Božanska komedija. Prevedel in z opombami ter s spremnimi besedami opremil Andrej Capuder. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1991.

Boileau. L’art poétique. Pariz: Classique Larousse, 1990.

Dalen-Oskam, Karina van. Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. (Disertacija. Leiden, 1977). Hilversum: Verloren, 1977. (Middeleeuwse Studies en Bronen, LVII).

Dekleva, Milan. Šepavi soneti. Ljubljana: Založba Mihelač, 1995. (Itaka).

García Lorca, Federico. Pesem hoče biti luč. Prevedel Jože Udovič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983.

– – –. Romancero gitano – Ciganski romansero. Prevedel Aleš Berger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. (Nova lirika).

Gasparov, M. L. Očerk istorii russkogo stiha: metrika, ritmika, rifma, strofika. Moskva: Izdajateljstvo »Nauka«, 1984.

– – –. A History of European Versification. Prevedla G. S. Smith in Marina Tarlinskaja, uredila G. S. Smith in Leofranc Holford-Strevens. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Grammont, Maurice. Le petit traité de versification française. Pariz: Librairie Armand Colin, 1965.

Isačenko, A. V. Slovenski verz. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1975.

Jesih, Milan. Soneti drugi. Celovec: Založba Wieser, 1993.

Koren, Evald. »Smrtna rima v prevodih Celanove ’Fuge smrti’.« Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja = Translation of Texts from the First Half of 20ysup>th Century. Uredila Martina Ožbot. Ljubljana: Društva slovenskih književnih prevajalcev = The Association of Slovene Literary Translators, 2006. (Obdobni pristop 5 = Historical series 5). 72–101.

Lotman, Jurij M. Predavanja iz strukturalne poetike: Uvod, teorija stiha. Prevod in predgovor Novica Petković. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika, 1970.

Milton, John. Izgubljeni raj. Prevedel, z opombami in drugim spremnim aparatom opremil ter spremno besedo napisal Marjan Strojan. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003. (Bela krizantema).

Morier, Henri. Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique. 2. izdaja. Pariz: Presses universitaires de France, 1975.

Movrin, David. Fidus interpres = Zvest prevajalec: Slike iz dveh tisočletij zgodovine prevajanja. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. (Studia translatoria 2).

Novak, Boris A. Oblika, ljubezen jezika: recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji. Maribor: Založba Obzorja, 1995.

– – –. Mojster nespečnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995. (Nova slovenska knjiga).

– – –. Po-etika forme. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1997.

– – –. Ljubezen iz daljave: provansalska trubadurska lirika. Prevedel in komentiral Boris A. Novak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. (Kondor).

– – –. Sonet. Ljubljana: DZS, 2004. (Klasje).

– – –. »Kovičeva rima – harmoniziranje disharmoničnega sveta.« Literatura 22.227–228 (2010): 87–107.

Ocvirk, Anton. Evropski verzni sistemi in slovenski verz: Prvi del. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980. (Literarni leksikon 9).

Padget, Ron. Handbook of Poetic Forms = The Teachers & Writers Handbook of Poetic Forms. New York: Teachers & Writers Collaborative, 1987.

Pretnar, Tone. Iz zgodovine slovenskega verznega oblikovanja. Izbral, za tisk pripravil in spremno besedo napisal Aleš Bjelčevič. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997. (Razprave Filozofske fakultete).

Srednjeveški cvetnik – Florarium mediaevale: latinska lirika srednjega veka. Izbral, prevedel in komentiral Primož Simoniti. Ljubljana: Slovenska matica, 2000.

Suberville, Jean. Histoire et théorie de la versification française. Pariz: Les éditions de l’école, 1956.

Valéry, Paul: Œuvres I. Uredil Jean Hytier. Pariz: Gallimard, 1957. (Bibliothèque de la Pléiade).

– – –. Œuvres II. Uredil Jean Hytier. Pariz: Gallimard, 1960. (Bibliothèque de la Pléiade).

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave