Maupassantov naturalistični roman ženske in Njeno življenje Zofke Kveder

  • Tone Smolej
Ključne besede: francoska književnost, slovenska književnost, naturalizem, literarni liki, ženske, Maupassant, Guy de, Kveder, Zofka, primerjalne študije

Povzetek

Članek primerja Maupassantov naturalistični roman Une Vie z delom Njeno življenje Zofke Kveder, zlasti usodi glavnih junakinj, Jeanne in Tilde. Osredinja se na motive strahu pred spolnostjo, bolečega poroda, nesrečnega zakona in materinega razočaranja nad sinom. Avtor raziskuje tudi okolje, iz katerega izhajata junakinji, ter vlogo morja, ki se pojavlja v obeh romanih.

Literatura

Bachelard, Gaston. L’Eau et les Rêves. Essai sur l’imagination de la matière. Pariz: Librairie Jose Corti, 1942.

Bonerandi, Joseph. »La vie, voyez-vous, ….« Analyses et Réflexions sur Une vie de Guy de Maupassant et le Pessimisme. S. l.: Marketing, 1979. 210–227.

Colin, René-Pierre. Schopenhauer en France : un mythe naturaliste. Lyon: Presses universitaires, 1979.

Forestier, Louis. »Notices, notes et variantes.« Guy de Maupassant. Romans. Pariz: Gallimard, 1987. 1225–1697.

Goncourt, Edmond de. Renée Mauperin. Prev. Pavel Brežnik. Ljubljana: Zvezna tiskarna, 1923.

Hergešić, Ivo. »Drugi Maupassant.« Književni portreti. Cetinje: Narodna knjiga, 1959. 103–126.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000.

Köstner, Suzana. Guy de Maupassant in Slovenci. Diplomska naloga na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, 1983.

Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Partizanska knjiga, 1987.

Kveder, Zofka. Njeno življenje. Izbrano delo VII. Ur. Marja Boršnik in Eleonora Kernc. Ljubljana: Ženska založba, 1940.

– – –. Njeno življenje. Prev. Cene Vipotnik. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987.

Lanoux, Armand. Maupassant le bel-ami. Pariz: Fayard, 1967.

Maupassant, Guy de. Ein Menschenleben (Une Vie). Prev. Georg Freiherrn von Ompteda. Berlin: F. Fontane & Co, 1899.

– – –. Une Vie. Romans. Ur. Louis Forestier. Pariz: Gallimard, 1987.

Mihurko Poniž, Katja. Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta, 2003.

Muser, Erna. »Spremna beseda.« Zofka Kveder. Njeno življenje. Maribor: Založba Obzorje, 1980.

Schopenhauer, Arthur. Aphorismen zur Lebensweisheit. Zürich: Diogenes, 1987.

Schor, Naomi. »Une Vie / Des vides ou le Nom de la Mère.« Littérature 26 (1977): 51–71.

Stalloni, Yves. »Une Vie. Mythologie romanesque.« Analyses et Réflexions sur Une vie de Guy de Maupassant et le Pessimisme. S. l.: Marketing, 1979. 373–413.

Vial, André. La genèse d’Une Vie. Premier roman de Guy de Maupassant. Pariz: Les belles lettres, 1954.

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave