Listkarstvo in politična invektiva med pobudniki Kosovelovega duhovnega in pesniškega zorenja

  • Ravel Kodrič
Ključne besede: literatura in politika, slovenska književnost, politično pesništvo, proletarska umetnost, družbeni angažma, Kosovel, Srečko, Stano, Gustinčič, Dragotin, Martelanc, Vladimir, Bogdanov, Aleksander, polemike

Povzetek

Razprava izhaja iz sopostavitve razlag proletarske umetnosti pri ruskem mislecu A. A. Bogdanovu in pri politiku inž. Dragotinu Gustinčiču v pismu Srečka Kosovela uredniku Novega Rodu Josipu Ribičiču 9. novembra 1922 ter iz odmevne polemike, ki je spomladi 1922 javno zoperstavila Gustinčiča pesnikovemu bratu Stanu Kosovelu v listku o duševni krizi slovenskih mladih intelektualcev, hkrati pa prispevala bodisi k Srečkovemu duhovnemu zorenju od zgolj čustvene privrženosti socializmu k premišljenemu in zavezujočemu komunističnemu pristaštvu kot tudi k njegovi preusmeritvi od »baržunaste lirike« h konstruktivizmu.

Literatura

Бирк, Ф. ; Навроцкий, Б. »СЛОВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.« Литературная энциклопедия v 11 zvezkih: 1929–1939. 10. zvezek: 1937. http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/17.htm (18. aprila 2011).

Bogdanov (alias Bogdanoff, alias Bogdanow), Aleksandr (alias Aleksander) A. Die Kunst und das Proletariat. Leipzig–Wolgast: Der Kentaur, 1919. (Schriften der sinnenden Wanderers; zv. 2).

– – –. Der rote Stern: Ein Utopist. Roman. Iz ruščine prev. Hermynia Zur Mühlen. Berlin–Schöneberg: Verlag d. Jugendinternationale, 1923. (Internationale Jugendbücherei; zv. 1).

– – –. »Kaj je proletarsko pesništvo?« Časopis za kritiko znanosti. Prev. Mojca Dobnikar in Vladimir Gajšek. Ljubljana–Maribor: Študentska založba 83/84 (1985): 27–39.

– – –. Was ist proletarische Dichtung? Berlin: Seehof, 1920. (Kleine Bibliothek der russischen Korrespondenz; 12).

Breton, André. »Pogovor s Francisom Dumontom.« Combat. Pariz, 16. maj 1950. Naveden v zborniku: Breton e Trotsky. Storia di un’amicizia. Ur. in uvodno študijo prispeval Arturo Schwarz. Bolsena: Erre emme, 1997. 181–185.

DELO. Glasilo Komunistične stranke Italije 1–7 (Trst, 1920–1926). Passim.

Drekonja, Ciril. »Šolska občina.« Učiteljski list: glasilo Zveze jugoslovenskih učiteljskih društev v Trstu. Trst: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev 3.1 (1922).

EDINOST 47–50 (Trst, 1922–25). Passim.

Gustinčič, Dragotin. »Duševna kriza slovenskih mladih intelektualcev I.« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 3.121 (9. marec 1922): 2.

– – –. »Duševna kriza slovenskih mladih intelektualcev II.« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 3.122 (16. marec 1922): 4.

– – –. »Duševna kriza slovenskih mladih intelektualcev III.« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 3.123 (23. marec 1922): 3.

– – –. »Učiteljska strokovna zveza in naloge njenih komunističnih članov.« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 2.3 (9. december 1921).

– – –. »Učiteljski list.« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 3.115 (12. januar 1922): 4.

– – –. »Višje!« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 3.118 (2. februar 1922): 4.

Horvat, Marijan. »Jurij Gustinčič.« Intervju. Posebna izdaja tednika Mladina. (Ljubljana, 30. junij 2009): 31–38.

Jevnikar, dr. Martin-Jem. »KLEINMAYR pl. Ferdo.« PSBL 8. snopič, 1982. 61.

Kacin-Wohinz, Milica. »Vladimirju Martelancu.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 20.1–2 (1980): 130–137.

Kermavner, Dušan. »Informacija o publicistu Vladimirju Martelancu.« Sodobnost 12.9 (1964): 950–954.

– – –. Temeljni problemi primorske politične zgodovine (zlasti v letih 1918–1921). Za tisk pripravil France Klopčič. Ljubljana: Partizanska knjiga, Znanstveni tisk, 1977.

Klopčič, France. O preteklosti drugače. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984.

Kodrič, Ravel. »Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni …« Primorski dnevnik (Trst, 23. avgust 2009).

Komelj, Miklavž. »Pisma Tine Modotti v zapuščini Ivana Regenta.« Likovne besede 87/88 (2009): 26–70.

Komunistični koledar za navadno leto 1922. Ur. Dragotin Gustinčič. Trst: Socialna Matica »Ljudskega odra«, 1921.

Kosovel, Srečko. Iz zapuščine. Pesmi, neobjavljene v Zbranem delu. Ur. Marjan Dolgan. 2. natis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

– – –. Mon cher ami! Dragi Srečko … Neobjavljena pisma Srečku Kosovelu. Ur. Tatjana Rojc. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2007.

– – –. »Za spomin!« Mladina 2.2–3 (1925–26): 79–80.

– – –. Zbrano delo I–III. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1946–1977.

Kosovel, Stano. »Iz spominov.« Sodobnost 25.5 (1977): 506–515.

– – –. »Novi Rod in g. inž. Gustinčič.« Učiteljski list 3.4 (1. februar 1922): 28–29.

– – –. »Skromni verzi za klobuk.« Učiteljski list 3.10 (1. april 1922). Ironični ponatis v: »Duševna višina slovenskih mladih intelektualcev.« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 3.125 (6. april 1922): 4.

– – –. »Srečko Kosovel med Ljubljano in Trstom.« Srečko Kosovel v Trstu. Trst: Zaliv, Kosovelova knjižnica 2, 1970. 11–22.

Kramberger, Taja in Rotar, Drago Braco. Kako misliti družbo, ki (se) sama ne misli. Ljubljana: Založba Sophia, 2010.

Lokar, Anica. Od Anice do Ane Antonovne. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002.

Martelanc, Vladimir. »Die Frage des revolutionären Kampfes des slowenischen Volkes.« La Fédération Balkanique 1.18–19 (30. april 1925): 249–250.

– – –. »K vprašanju revolucionarne borbe slovenskega ljudstva.« La Fédération Balkanique 1.17 (1. april 1925): 240.

– – –. »Narodno vprašanje v naši politiki v Julijski Benečiji (1923–1927).« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 20.1–2 (1980): 119–129.

– – –. »Podlistek DELA: ’Ivan Cankar: Slovensko ljudstvo in slovenska kultura’ – uvod (podpis V.).« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 3.130 (11. maj 1922): 2.

– – –. »Prolet-kult – Proletarskim pesnikom.« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 3.132 (25. maj 1922): 2.

– – –. »Srečko Kosovel.« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 7.270 (1. julij 1926): 2.

Pertot, Jože. »Pota mladine.« Komunistični koledar za navadno leto 1922. Ur. Dragotin Gustinčič. Trst: Socialna Matica »Ljudskega odra«, 1921. 151–167.

Pahor, Karol. »Komunistični koledar.« Učiteljski list 6 (20. februar 1922): 48.

Primorski slovenski biografski leksikon – PSBL. Snopič 1–20. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1974–1994.

Regent, Ivan. »Revolucionnaja literatura Slovencev. Slovenci i ih literaturnoe nasledstvo.« Literatura mirovoj revoljucii. Central'nyj organ Meždunarodnogo ob'jedinenija revoljucionnych pisatelej (1931–1933). 11/12 (1931): 130–139.

R. K. J. »Viktoru Emanuelu III. o dolasku u Julijsku Krajinu.« Edinost 47.120 (21. maj 1922): 1.

Rupel, Dimitrij. »Avantgardizem med obema vojnama.« Sodobnost 28.1 (1980): 36–61.

Рябова, Е. И. »Словения. Литература.« Большая Советская Энциклопедия (БСЭ). http://bse.sci-lib.com/article103282.html (18. april 2011).

Samec, Janko. »O čisti umetnosti.« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 3.123 (23. marec 1922): 3.

Simoneta, Biserka. Srečko Kosovel in Vladimir Martelanc med prijateljstvom in polemiko. Diplomska naloga. Mentor prof. Miran Košuta. Somentor prof. Zoltan Jan. Università degli Studi di Trieste. Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di laurea in Lingue e letterature straniere, 2000–2001.

Učiteljski list: glasilo Zveze jugoslovenskih učiteljskih društev v Trstu. Trst: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev, 1920–1926.

Wilfan, Josip. »Zborovanje narodnih manjšin v Ženevi. Otvoritveni govor predsednika poslanca dr.ja Wilfana in resolucije.« Edinost 50.252 (25. oktober 1925): 1.

– – –. »Zborovanje narodnih manjšin v Ženevi. Zaključni govor predsednika dr. Wilfana.« Edinost 50. 253 (27. oktober 1925): 1.

Zadravec, Franc. Oktobrska revolucija in slovenska literatura. Murska Sobota: Pomurska založba, 1968.

Objavljeno
2017-10-16
Rubrike
Tematski sklop