Raziskovanje kot branje: od natančnega branja razlike do oddaljenega branja razdalje

  • Jernej Habjan
Ključne besede: primerjalna literarna veda, dekonstrukcija, oddaljeno branje, natančno branje, Moretti, Franco

Povzetek

Kolikor branje umetnostnih literarnih tekstov poteka le še v literarni vedi, je vsaka študija branja tovrstnih tekstov študija literarnovednega, tj. t. i. natančnega branja. To celo v sami literarni vedi zavrača t. i. oddaljeno branje, ki pa s tem omogoča tako branje natančnemu branju nedostopnih nekanoniziranih tekstov kakor novo branje samega kanona.

Literatura

Althusser, Louis. »Ideologija in ideološki aparati države«. Althusser, Izbrani spisi. Prev. Zoja Skušek. Ljubljana: Založba /*cf., 2000. 53–110.

Apter, Emily. »Global Translatio: The ‘Invention’ of Comparative Literature, Istanbul, 1933«. Critical Inquiry 29.2 (2003): 253–281.

Arac, Jonathan. »Anglo-Globalism?« NLR 16 (2002): 35–45.

Bahtin, Mihail M. »K pererabotke knigi o Dostoevskom«. Bahtin, Èstetika slovesnogo tvorčestva. Ur. Sergej G. Bočarov. Moskva: Iskusstvo, 1979. 308–327.

Barthes, Roland. »Retorika Starih«. Prev. Rastko Močnik. Barthes, Retorika Starih; Elementi semiologije. Ljubljana: Studia humanitatis, 1990. 7–133.

Breznik, Maja. »Splošni skepticizem v umetnosti«. Primerjalna književnost 33.2 (2010): 75–86.

Feyerabend, Paul. Proti metodi. Prev. Slavko Huzjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Holquist, Michael. »Roman Jakobson and Philology«. Critical Theory in Russia and the West. Ur. Alastair Renfrew in Galin Tihanov. Abingdon: Routledge, 2010. 81–97.

Jakobson, Roman. »Lingvistika in poetika«. Prev. Zoja Skušek. Jakobson, Lingvistični in drugi spisi. Ljubljana: Studia humanitatis, 1989. 147–190.

– – –. »Novejšaja russkaja poèzija«. Jakobson, Selected Writings V. Haag: Mouton, 1979. 299–354.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Lotman, Jurij M. Znotraj mislečih svetov. Prev. Urša Zabukovec. Ljubljana: Studia humanitatis, 2006.

Močnik, Rastko. Spisi iz humanistike. Ljubljana: Založba /*cf., 2009.

Moretti, Franco. Atlas of the European Novel 1800–1900. London: Verso, 1998.

– – –. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Prev. Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

– – –. »Network Theory, Plot Analysis«. NLR 68 (2011): 80–102.

– – –. »The Novel: History and Theory«. NLR 52 (2008): 111–124.

– – –. Signs Taken for Wonders. London: Verso, 2005.

– – –. »The Slaughterhouse of Literature«. MLQ 61.1 (2000): 207–227.

– – –. »Style, Inc. Reflections on Seven Thousand Titles (British Novels, 1740–1850)«. Critical Inquiry 36.1 (2009): 134–158.

Parla, Jale. »The Object of Comparison«. Comparative Literature Studies 41.1 (2004): 116–125.

Perloff, Marjorie. »Literature in the Expanded Field«. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Ur. Charles Bernheimer. Baltimore: The Johns Hopkins UP, 1995. 175–186.

Popper, Karl R. Logika znanstvenega odkritja. Prev. Darja Kroflič. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998.

Rancière, Jacques. Le Partage du sensible. Pariz: La Fabrique-Éditions, 2000.

Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of a Discipline. New York: Columbia UP, 2003.

Objavljeno
2017-10-16