Poetika poikilije

  • Kajetan Gantar
Ključne besede: antična poetika, poikilija, starogrška epika, Nonos, Ep o Dionizu, starogrško zgodovinopisje

Povzetek

V pozni antiki so se sčasoma uveljavljala načela, ki so v očitnem nasprotju z aksiomi Aristotelove Poetike. V ta sklop sodi poetika poikilije, ki teži k idealu bujne raznolikosti, kar je v nasprotju z Aristotelovim poudarjanjem enosti in enostavnosti. Te težnje kulminirajo v Nonnovem giga-epu Dionisyaka. Odmeve takšne poetike zasledimo lahko tudi v takratni prozi, zlasti v zgodovinopisju, kot je lepo razvidno iz uvodov k Polibijevim, Diodorovim in Prokopijevim zgodovinskim spisom.

Literatura

Aristoteles. Nikomachische Ethik. Prevod in komentar Franz Dirlmeier. Berlin: Akademie-Verlag, 1974 (6. izdaja).

– – –. Nikomahova etika. Prevod, uvod, opombe in terminološki slovarček Kajetan Gantar. Ljubljana: Slovenska matica, 1994. (Filozofska knjižnica XXXVIII).

– – –. Poetika. Prevod, uvod in opombe Kajetan Gantar. Ljubljana: Študentska založba, 2005 (3. izdaja). (Claritas 39).

Bannert, H. »Proteus und die Musen«. Wiener Humanistische Blätter 50 (2008): 46–70.

Bezlaj, Franc. Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: SAZU – Založba ZRC SAZU (1976–2007).

Brecht, Bertolt. Kleines Organon für das Theater. Berlin: Aufbau Verlag, 1948.

Ludwig, Deubner. »Ein Stilprinzip hellenistischer Dichtkunst.« Neue Jahrbücher für das klassische Altertum 24 (1921): 362–378.

Fauth, Wolfgang. ΠΟΙΚΙΛΟΝ ΕΙΔΟΣ – Zur Thematik der Metamorphose und zum Prinzip der Wandlung aus dem Gegensatz in den Dionysiaka des Nonnos von Panopolis. Göttingen: Vandenhoeck-Rupprecht, 1981. (Hypomnemata 61).

Flashar, Helmut. »Aristoteles und Brecht. « Poetica 6 (1974): 17–37.

Gantar, Kajetan. »Die Anfangsverse und die Komposition der Horazischen Epistel über die Dichtkunst«. Symbolae Osloenses 39 (1964): 89–98.

– – –. »Poikileímon nyx«. Živa antika 7 (l957): 236–240.

– – –. Študije o Horaciju. Maribor: Založba Obzorja, 1993.

Heziod. Teogonija – Dela in dnevi. Prevod, spremna beseda in opombe Kajetan Gantar. Ljubljana: Modrijan, 2009.

Homer. Iliada. Prev. Anton Sovre. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1950.

– – –. Odiseja. Prev. Anton Sovre. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951.

Kos, Janko. »K problematiki literarno-estetskega doživljaja.« Sodobnost 21 (1973): 632–642. 749–758.

– – –. Literatura. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978. (Literarni leksikon 2).

– – –. »Slovenska literarna veda in pojem pesniškega.« Sodobnost 20 (1972): 260–268.

– – –. »Zapiski s svinčnikom.« Beseda 1 (1951–52): 300–304. 347–351. 406–412.

– – –. »Znanost in literatura.« Sodobnost 20 (1972) in 21 (1973).

Platon. Zbrana dela I–II. Prevod in spremna besedila Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Rubin, Berthold. Prokopios von Cäsareia. Stuttgart, 1954.

Sallmann, Klaus. »Die Fachwissenschaften und die Ausbildung der spätantiken Enzyklopädie.« Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Ur. Lodewijk J. Engels – Hofmann Heinz. Wiesbaden: AULA Verlag, 1997.

Seeck, G.A. »Aristotelische Theatertheorie.« Gymnasium 83 (1976): 389–404.

Slater, W. J. Lexikon Pindaricum. Berlin: De Gruyter, 1969.

Sovre, Anton. Predsokratiki. Ljubljana, Slovenska matica, 1946.

Tóth, Imre. Fragmente und Spuren nichteuklidischer Geometrie bei Aristoteles. Berlin: De Gruyter, 2010. (Beiträge zur Altertumskunde 280).

Verdenius, W.J. »The Principles of Greek Literary Criticism«. Mnemosyne 36 (1983): 14–59.

Zgodovina historične misli od Homerja do začetka 21. stoletja. Ur. Oto Luthar, Marjeta Šašel Kos idr. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2006.

Objavljeno
2017-10-16