Zorin na obisku pri Juliji. Stritar in Rousseau

  • Tone Smolej
Ključne besede: slovenska književnost, francoska književnost, pisemski roman, Stritar, Josip, Rousseau, Jean-Jacques, literarni vplivi

Povzetek

Avtor v svojem članku raziskuje Stritarjevo poznavanje Rousseauja, zlasti njegovega romana Julija ali Nova Heloiza. Del članka se posveča tudi Stritarjevemu literarnemu turizmu v Montmorencyu.

Literatura

Bogataj Gradišnik, Katarina. Sentimentalni roman. Ljubljana: DZS, 1984.

– – –. Sentimentalni roman in njegovi odmevi v slovenski zgodnjemeščanski pripovedni prozi. Doktorska disertacija. Ljubljana: 1988.

-– – –. »Vzorec Nove Heloize v mladoslovenskem pripovedništvu«. Primerjalna književnost 7.2 (1984): 1–13.

Buck, Rudolf. Rousseau und die deutsche Romantik. Berlin: Junker u. Dünnhaupt Verlag, 1939.

Engelhardt, Anke. Zu Goethes Rezeption von Nouvelle Héloïse. Rheinfelden in Berlin: Schäuble Verlag, 1997.

Hammer, Carl, Jr. Goethe and Rousseau. Resonances of the Mind. Kentucky: University Press of Kentucky, 1973.

Koblar, France. »Opombe.« Josip Stritar. Zbrano delo 3. Ljubljana: DZS, 1954. 399–493.

Kos, Janko. »Stritarjev Zorin in Dumasova Dama s kamelijami«. Slavistična revija 35 (1987): 161–169.

Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Znanstveni institut Filozofske fakultete; Partizanska knjiga, 1987.

Prijatelj, Ivan. Josip Stritar. Stritarjeva antologija. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1919. 1–85.

Rival, Michel. »Montmorency«. Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau. Pariz: Honoré Champion, 1996. 616–618.

Rousseau. Jean-Jacques. Emil ali o vzgoji. Poslovenili Ana Blažič in Jasmina Starc. Novo mesto: Pedagoška obzorja, 1997.

– – –. Izpovedi III. Poslovenil Silvester Škerl. Ljubljana: Slovenska matica 1946.

– – –. Julija ali Nova Heloiza. Prevedla Radojka Vrančič. Ljubljana: DZS, 2008.

Starobinski, Jean. Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle. Pariz: Gallimard, 1971.

Storme, Julie A. »An Exit So Happy: The Deaths of Julie and Clarissa«. Canadian Review of Comparative Literature (1987): 191–210.

Stritar. Josip. Pesmi. Zbrano delo 1. Ljubljana: DZS, 1953.

– – –. »Pogovori 1870–79.« Zbrano delo 6. Ljubljana: DZS, 1955.

– – –. »Spomini.« Zbrano delo 4. Ljubljana: DZS, 1954.

– – –. Zorin. Zbrano delo 3. Ljubljana: DZS, 1954.

– – –. »Župnik Wakefieldski.« Zbrano delo 7. Ljubljana: DZS, 1956.

Thiéry, Martine. »Mont-Louis«. Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau. Pariz: Honoré Champion, 1996. 608–614.

Versini, Laurent. Le roman épistolaire. Pariz: PUF, 1979.

Voisine, Jacques. J.-J. Rousseau en Angleterre à l’époque romantique. Pariz: Didier, 1956.

Watson, Nicola J. The Literary Tourist. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Objavljeno
2017-10-16