Nova kritična paradigma medkulturne eksistence literature

  • Jola Škulj
Ključne besede: literarna zgodovina, kulturna realnost, neprimerljive singularnosti (Samuel Weber), asimetričnosti literarnega razvoja, literarna metodologija, mejna gnoza (Walter Mignolo), drugost, izjema (Kierkegaard)

Povzetek

Tukajšnje razpravljanje izhaja iz aktualne teze Samuela Webra, da današnje humanistične discipline, kamor sodi tudi preučevanje literatur, terjajo ponovni premislek singularnega, kar pomeni, da je treba v kompleksni mreži kulturnega spomina in kulturnih transferjev imeti v evidenci izčrpno mapiranje sledi – te so zanj seveda »sledi razlik« – ki singularno pojavnost literature v nekem prostoru vedno znova vzpostavljajo in zagotavljajo njeno živost.

Literatura

Bahtin, Mihail Mihajlovič. Speech Genres and Other Late Essays. Ur. Caryl Emerson in Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1986.

Bhabha, Homi K. (ur.). »Introduction: Narrating the Nation«. Nation and Narration. London–New York: Routledge, 1990. 1–7.

– – –. The Location of Culture. London–New York: Routledge, 1994.

Biti, Vladimir. »Identiteta«. Primerjalna književnost 23.1 (2000): 11–22.

Brandist, Craig. »Two Routes to Concreteness in the Work of the Bakhtin Circle«. Journal of the History of Ideas 63.3 (2002): 521–537.

Casanova, Pascale. La République mondiale des lettres. Pariz: Éditions du Seuil, 1999. Angl. prev. The World Republic of Letters. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.

Deleuze, Gilles in Félix Guattari. Mille plateaux : capitalisme et schizophrénie. Pariz: Éditions de minuit, 1980. Angl. prev. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London–New York: Continuum, 2004.

Derrida, Jacques. Psyché : Inventions de l’autre. Pariz: Éditions Galilée, 1983. Angl. prev. »Psyche: Inventions of the Other.« A Derrida Reader: Between the Blinds. Ur. Peggy Kamuf. New York: Columbia University Press, 1991. 200–220.

Descombes, Vincent. Le Même et l’autre. Pariz: Éditions de minuit, 1979. Angl. prev. Modern French Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

Ďurišin, Dionýz. Theory of Literary Comparativistics. Bratislava: Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 1984.

– – –. Teória medziliterárneho procesu I. Théorie du processus interlitéraire I. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1995.

Eagleton, Terry. »Culture Wars«. Primerjalna književnost 23.1 (2000): 1–9.

Even-Zohar, Itamar. »Polysystem Theory«. Poetics Today 1.1–2 (1979): 287–310.

– – –. Polysystem Studies. Durham: Duke University Press, 1990. [= Poetics Today 11.1].

Goethe, Johann Wolfgang. Faust, Part Two. Angl. prev. Philip Wayne. Hamondsworth: Penguin Classics, 1987, 101.

Hoesel-Uhlig, Stefan. »Changing Fields: The Directions of Goethe’s Weltliteratur«. Debating World Literature. Ur. Christopher Prendergast. London–New York: Verso, 2004. 26–53.

Juvan, Marko. »Ob začetku projekta ’Slovenska’ svetovna književnost.« Vloge središča: konvergenca regij in kultur. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 361–370.

Leerssen, Joep. »Europe as a Set of Borders.« Yearbook of European Studies 6 (1993): 1–14.

– – –. »Introduction: Philology and the European Construction of National Literatures.« Editing the Nation’s Memory. Textual Scholarship and Nation Building in 19th-Century Europe. Ur. Dirk Van Hulle in Joep Leerssen. Amsterdam–New York: European Studies Series 26 (2008): 13–27.

Lotman, Jurij M. Znotraj mislečih svetov. Ljubljana: Studia humanitatis, 2006.

Madsen, Peter. »World Literature and World Thoughts: Brandes/Auerbach«. Debating World Literature. Ur. Christopher Prendergast. London–New York: Verso, 2004. 54-75.

Man, Paul de. »Dialogue and Dialogism«. Poetics Today 4.1 (1983): 99–107.

– – –. »Literary History and Literary Modernity«. Daedalus 99.2 (1970): 384–404.

Mignolo, Walter. Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Chichester–Princeton: Princeton University Press, 2000.

Mohanty, Satya P. Literary Theory and the Claims of History. Postmodernism, Objectivity, Multicultural Politics. Ithaca–London: Cornell University Press, 1997.

Prendergast, Christopher. »The World Republic of Letters.« Debating World Literature. Ur. Christopher Prendergast. London–New York: Verso, 2004. 1–25.

– – –. Debating World Literature. London–New York: Verso, 2004.

Raffoul, François in Eric Sean Nelson (ur.). Rethinking Facticity. Albany: State University of New York Press, 2008.

Ricoeur, Paul. »L’Identité narrative«. Esprit 7–8 (1988): 295–304. Angl. prev. »Narrative Identity«. On Paul Ricoeur. Narrative and Interpretation. Ur. David Wood. London–New York: Routledge, 1991. 188–199.

Rosendahl Thomsen, Mads. Mapping World Literature. International Canonization and Transnational Literatures. London–NewYork: Continuum, 2010.

Spiridon, Monica (ur.). (Multiple)Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity / Europes (multiples) : Identités multiples, modernités multiples. Bukarešta: Ararat, 2002.

Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of the Discipline. New York–Chichester: Columbia University Press, 2003.

– – –. Other Asias. Malden–Oxford: Blackwell, 2008.

Škulj, Jola. »Dialogism as a Non-Finalized Concept of Truth: Twentieth-Century Literature and Its Logic of Inconclusiveness«. Bakhtin and the Humanities. Ur. Miha Javornik, Marko Juvan, Aleksander Skaza, Jola Škulj in Ivan Verč. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997. 139–150.

– – –. »Kulturna identiteta kot dialogizem«. Primerjalna književnost 15.1 (1992): 21–30.

Štih, Peter. »Slovansko, alpskoslovansko ali slovensko? O jeziku slovanskih prebivalcev prostora med Donavo in Jadranom v srednjem veku (pogled zgodovinarja)«. Zgodovinski časopis 65.1–2 (2011): 8–51.

Weber, Samuel. »The Future of the Humanities: Experimenting«. Institution and Interpretation. Stanford, California: Stanford University Press, 2001, 236–252.

Wood, David (ur.). On Paul Ricoeur. Narrative and Interpretation. London–New York: Routledge, 1991.

Objavljeno
2017-10-16