Kulturni obtok in knjiga: Književnost, vednost, prostor in ekonomija (uvodni zaris)

  • Marko Juvan
Ključne besede: zgodovina knjige, knjižnice, svetovna književnost, kulturni prostor, kulturni obtok

Povzetek

Knjiga kot kulturni predmet posebne vrednosti z jezikovno strukturo besedil, katerih nosilec je, in bibliografskimi kodi, ki so ji lastni kot mediju, sodoloča literarnost. Vpliva na družbeni obtok diskurza, njegovo zvrstno diferenciranost in sistematizacijo. Konceptualna in prostorska struktura vednosti se materializira v knjižnicah (kot nahajališčih knjig ali knjižnih serijah). Knjižnice so križišča in zbirališča »bibliomigracij« (Mani) del različnega geografskega in zgodovinskega porekla ter kraji, ki nam omogočajo vzpostavljanje spoznavnih in ustvarjalnih interferenc med kulturnimi prostori, vpisanimi v knjižne fonde. Knjige evocirajo raznolike imaginarne prostorske modele, tudi globalnega, obenem pa so njihovi prostori fizični in pomenljivi. Medij knjige se od začetkov do današnje ekspanzije digitalne besedilnosti pojavlja v kontekstu ekonomij, ki določajo smer in širino prostorskega dosega z njim kodiranih sporočil. Zgodovina knjige se zato kaže kot polje, ki je v interesu primerjalne književnosti.

Literatura

Briggs, Asa, and Peter Burke. A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. Third edition. Cambridge: Polity, 2009.

Burke, Peter. A Social History of Knowledge: From Gutenberg to Diderot. Cambridge: Polity, 2000.

Chartier, Roger. The Order of Books: Readers, Authors, and Libraries in Europe Between the Fourteenth and Eighteenth Centuries. Trans. Lydia G. Cochrane. Stanford, CA: Stanford UP, 1994.

Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.

Darnton, Robert. The Case for Books: Past, Present, Future. New York: Public Affairs, 2009.

Eckermann, Johann Peter. Conversations of Goethe. Trans. John Oxenford. Oxford: Da Capo, 1998.

Foucault, Michel. “Of Other Spaces.” Diacritics: A Review of Contemporary Criticism 16.1 (1986): 22–7.

Golob, Nataša. Manuscripta: Knjižno slikarstvo v srednjeveških rokopisih iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ljubljana: ZIFF, NUK, Narodna galerija, 2010.

Habjan Jernej. “Analiza svetovnih sistemov in formalizem v literarni zgodovini.” Slavistična revija 59.2 (2011): 119–130.

Juvan, Marko. “Esej in interdiskurzivnost: vednost med singularnostjo in sensus communis.” Primerjalna književnost 33.1 (2010): 167–82.

– – –. Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature. Frankfurt: Peter Lang, 2011.

– – –. “Svetovna književnost na Kranjskem: transfer romantičnega svetovljanstva in oblikovanje nacionalne literature.” Primerjalna književnost 34.3 (2011): 107–26.

– – –. “Svetovni literarni sistem.” Primerjalna književnost 32.2 (2009): 181–212.

Kirby, John T. “The Great Books.” The Routledge Companion to World Literature. Ed. Theo D’haen, David Damrosch, and Djelal Kadir. London: Routledge, 2011. 273–82.

Kos, Janko. Literatura. Ljubljana: DZS, 1978.

Latour, Bruno. “Ces réseaux que la raison ignore – laboratoires, bibliothèques, collections.” La pouvoir des bibliothèques : La mémoire des livres dans la culture occidentale. Paris: Albin Michel, 1996. 23–46.

Mani, Bala Venkat. “Bibliomigrancy: Book Series and the Making of World Literature.” The Routledge Companion to World Literature. Ed. Theo D’haen, David Damrosch, and Djelal Kadir. London: Routledge, 2011. 283–96.

McGann, Jerome J. The Textual Condition. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991.

Munda, Jože. Knjiga. Ljubljana: DZS, 1983. (= Literarni leksikon 22).

Nethersole, Reingard. “World Literature and the Library.” The Routledge Companion to World Literature. Ed. Theo D’haen, David Damrosch, and Djelal Kadir. London: Routledge, 2011. 307–15.

Perec, Georges. “Brief Notes on the Art and Manner of Arranging One’s Books.” G. Perec, Species of Spaces and Other Pieces. Ed. and trans. John Sturrock. London: Penguin Books, 1999. 145–55.

Pohlin, Marko. Kraynska grammatika. Bibliotheca Carnioliae. Trans. Jože Stabej and Luka Vidmar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

Robinson, Andrew. “The Origins of Writing.” Communication in History: Technology, Culture, Society. Ed. David Crowley and Paul Heyer. Boston: Allyn and Bacon, 2003. 36–42.

Smolik, Marijan. Semeniška knjižnica. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2010.

Steiner, Ann. “World Literature and the Book Market.” The Routledge Companion to World Literature. Ed. Theo D’haen, David Damrosch, and Djelal Kadir. London: Routledge, 2011. 316–24.

Vidmar, Luka. “Ad usum publicum destinata: O javnem značaju Semeniške knjižnice v Ljubljani.” Zgodovinski časopis 62.1–2 (2008): 187–202.

Objavljeno
2017-10-25
Rubrike
Tematski sklop